KHANGELA le mifanekiso. Ngamnye ubonisa isibetho eseziswa nguYehova eYiputa. Kumfanekiso wokuqala ubona uAron ebetha uMlambo umNayile ngentonga yakhe. Xa wawubethayo, amanzi omlambo aba ligazi. Kwafa iintlanzi, waza umlambo wanuka.

Izibetho KumaYiputa

Emva koko uYehova wabangela ukuba kuphume amasele kuMlambo umNayile. Ayekho kuyo yonke indawo—eziontini, ezipanini zokubhaka, ezibhedini zabantu—kuyo yonke indawo. Athi akufa amasele, amaYiputa awafumba aba ziimfumba ezinkulu, laza ilizwe lanuka ngenxa yawo.

Emva koko uAron wabetha emhlabeni ngentonga yakhe, lwaza uthuli lwaba ziimbuzane. Ezi zizinambuzane ezibhabhayo ezilumayo. Zaba sisibetho sesithathu eYiputa.

Izibetho ezilandelayo zenzakalisa amaYiputa kuphela, kungekhona amaSirayeli. Isibetho sesine yayizizibawu ezangena ezindlwini zawo onke amaYiputa. Isibetho sesihlanu sasikwizilwanyana. Uninzi lweenkomo, izimvu neebhokhwe zamaYiputa zafa.

Emva koko uMoses noAron bathabatha uthuthu baluphosa phezulu emoyeni. Lwabangela amathumba amabi ebantwini nakwizilwanyana. Esi yaba sisibetho sesithandathu.

Emva koko uMoses waphakamisela isandla sakhe esibhakabhakeni waza uYehova wathumela iindudumo nesichotho. Yayisesona sichotho sibi kwezakha zakho eYiputa.

Isibetho sesibhozo yayiziinkumbi ezininzi. Kude kube lelo xesha okanye ngemva kwalo akuzange kubekho iinkumbi ezininzi kangako. Zatya konke okwakungatshatyalaliswanga sisichotho.

Isibetho sesithoba yaba bubumnyama. Kangangeentsuku ezintathu ubumnyama obungqingqwa bagubungela ilizwe kodwa amaSirayeli aba nokukhanya kwindawo yawo.

Ekugqibeleni, uThixo waxelela abantu bakhe ukuba baqabe igazi lebhokhwe okanye lemvu emigubasini yabo. Emva koko ingelosi kaThixo yadlula eYiputa. Xa ingelosi ibona igazi, yayingabulali mntu kuloo ndlu. Kodwa kuzo zonke izindlu ezazingenagazi emigubasini, ingelosi kaThixo yabulala amazibulo omntu nawesilwanyana. Esi yaba sisibetho se-10.

Emva kwesi sibetho sokugqibela, uFaro waxelela amaSirayeli ukuba ahambe. Bonke abantu bakaThixo babekulungele ukuhamba yaye kanye ngobo busuku banduluka eYiputa.

Eksodus isahluko 7 kuse kwese-12.Imibuzo

  • Usebenzisa le mifanekiso ilapha, chaza izibetho ezithathu zokuqala awazizisa eYiputa uYehova.?
  • Zahluke njani izibetho zokuqala ezithathu kwezinye ezalandelayo?
  • Sisiphi esesine, esesihlanu nesesithandathu?
  • Chaza isibetho sesixhenxe, esesibhozo nesesithoba.
  • UYehova wathi makenze ntoni amaSirayeli emva kwesibetho seshumi?
  • Yayisisiphi isibetho seshumi, yaye kwenzeka ntoni emva kwaso?

Imibuzo eyongezelelekileyo