Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 19: Intsapho Enkulu KaYakobi

Ibali 19: Intsapho Enkulu KaYakobi
UYakobi noonyana bakhe

KHAWUKHANGELE le ntsapho inkulu kangaka. Ngoonyana abali-12 bakaYakobi aba. Yaye wayenazo neentombi. Ngaba uyawazi amagama abanye babantwana bakhe? Makhe sive ngabanye babo.

ULeya wazala uRubhen, uSimeyon, uLevi noYuda. Xa uRakeli wabonayo ukuba akafumani bantwana, waba buhlungu gqitha. Ngoko wanikela ngekhobokazana lakhe uBhiliha kuYakobi, waza uBhiliha wazala oonyana ababini, uDan noNafetali. NoLeya wanikela ngesicakakazi sakhe uZilipa kuYakobi, waza uZilipa wazala uGadi noAshere. Ekugqibeleni uLeya wazala abanye oonyana ababini, uIsakare noZebhulon.

Ekugqibeleni uRakeli wazala umntwana. Wamthiya igama elinguYosefu. Kamva siza kufunda okuninzi ngoYosefu, kuba waba ngumntu odume kunene. Aba ngoonyana abali-11 abazalelwa uYakobi xa wayehlala noyise kaRakeli uLabhan.

UYakobi wayenazo neentombi, kodwa iBhayibhile ikhankanya igama lentombi enye kuphela. Igama layo lalinguDina.

Kwafika ixesha lokuba uYakobi enze isigqibo sokumka kwaLabhan aze abuyele kwaKanan. Ngoko wahlanganisa intsapho yakhe enkulu nemihlambi yakhe emikhulu yezimvu neenkomo, waza waqalisa uhambo olude.

Emva kwethutyana uYakobi nentsapho yakhe bebuyele kwaKanan, uRakeli wazala omnye unyana. Babesendleleni ukumzala kwakhe. Kwaba nzima kuRakeli yaye ekugqibeleni wafa ebeleka. Kodwa lona usana oluyinkwenkwe lwaluphilile. UYakobi waluthiya ngokuba nguBhenjamin.

Sifuna ukuwakhumbula amagama oonyana abali-12 bakaYakobi kuba lulonke uhlanga lwakwaSirayeli lwavela kubo. Enyanisweni, izizwe ezili-12 zakwaSirayeli zithiywe ngamagama oonyana abali-10 bakaYakobi noonyana ababini bakaYosefu. UIsake waphila iminyaka emininzi emva kokuzalwa kwala makhwenkwe yaye umele ukuba wakuvuyela ukuba nabazukulwana abaninzi kangaka. Kodwa masibone okwehlela uDina umzukulwana wakhe.

Genesis 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Imibuzo

 • Ngoobani amagama oonyana abathandathu bakaYakobi awabazalelwa ngumfazi wakhe wokuqala uLeya?
 • Ngoobani oonyana ababini bakaYakobi abazalwa nguZilipa umkhonzazana kaLeya?
 • Ngoobani amagama oonyana ababini bakaYakobi abazalwa nguBhiliha umkhonzazana kaRakeli?
 • Ngoobani oonyana ababini awabazalayo uRakeli, kodwa kwenzeka ntoni xa kwakuzalwa owesibini?
 • Ngokwalo mfanekiso, wayenoonyana abangaphi uYakobi, yaye kwaphuma ntoni kubo?

Imibuzo eyongezelelekileyo

 • Funda iGenesis 29:32-35; 30:1-26; nesama-35:16-19.

  Njengoko kubonisiwe kwimeko yoonyana bakaYakobi abali-12, ayedla ngokuthiywa njani amagama amakhwenkwe amaHebhere mandulo?

 • Funda iGenesis 37:35.

  Nangona inguDina kuphela okhankanyiweyo eBhayibhileni, sazi njani ukuba uYakobi wayenazo nezinye iintombi? (Gen. 37:34, 35)