Ngabantu abasibhozo kuphela abasindayo kuMkhukula kodwa ekuhambeni kwexesha banda bangamawaka amaninzi. Kwaza ke kwiminyaka engama-352 emva koMkhukula, kwazalwa uAbraham. Siza kufunda indlela uThixo awasigcina ngayo isithembiso sakhe ngokunika uAbraham unyana ogama linguIsake. Kwathi ke, koonyana ababini bakaIsake, uThixo wanyula uYakobi.

UYakobi waba nentsapho enkulu yoonyana abali-12 kwaneentombi. Oonyana abali-l0 bakaYakobi babemthiyile umninawa wabo uYosefu baza bamthengisa ebukhobokeni eYiputa. Kamva, uYosefu waba ngumlawuli omkhulu eYiputa. Ekufikeni kwendlala eyoyikekayo, uYosefu wabalinga abakhuluwa bakhe ukuze abone ukuba baguqukile kusini na. Ekugqibeleni, intsapho kaYakobi yonke, amaSirayeli, yafudukela eYiputa. Oku kwenzeka kwiminyaka engama-290 emva kokuzalwa kuka-Abraham.

Kwiminyaka elandelayo engama-215 amaSirayeli ahlala eYiputa. Emva kokufa kukaYosefu, aba ngamakhoboka. Ekuhambeni kwexesha, kwazalwa uMoses, yaye uThixo wamsebenzisa ukukhulula amaSirayeli eYiputa. Lilonke, kwiCandelo LESIBINI kugutyungelwa iminyaka yembali engama-857.

Intsapho kaYakobi ifudukela eYiputa