Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 111: Inkwenkwe Eyalalayo

Ibali 111: Inkwenkwe Eyalalayo

KWOWU! Kwenzeka ntoni apha? Ngaba laa nkwenkwe ilele emhlabeni yenzakele kakhulu? Khangela! omnye wabantu abaphuma endlwini nguPawulos! Uyambona na yena uTimoti phayaa? Ngaba inkwenkwe iwe ngefestile?

UPawulos uye kuvusa uYutiko

Ewe, kwenzeke loo nto kanye. UPawulos wayenikela intetho kubafundi apha eTrowa. Wayesazi ukuba akanakubuya ababone kangangexesha elide kuba kwakufuneka ahambe ngenqanawa ngengomso. Ngoko waqhubeka ethetha de kwasezinzulwini zobusuku.

Le nkwenkwe igama linguYutiko yayihleli efestileni, yaza yalala. Yawela ngaphandle kwefestile, imigangatho emithathu ukuya emhlabeni ezantsi! Ngoko unokusibona isizathu sokuba abantu bekhangeleka bekhathazeke kangaka. Xa abantu bephakamisa inkwenkwe, kwenzeke kanye oko bebekoyikela. Ifile!

Xa uPawulos ebona ukuba inkwenkwe ifile, ulala phezu kwayo eyibambile. Uthi: ‘Ningakhathazeki. Iphilile!’ Yaye kunjalo! Ngummangaliso! UPawulos uyibuyisele ebomini! Kubakho uvuyo ebantwini.

Bonke baya egumbini eliphezulu kwakhona baze bafumane isidlo. UPawulos uyaqhubeka ethetha de kuse. Kodwa ngokuqinisekileyo uYutiko akaphindanga alale! Emva koko uPawulos, uTimoti nabo babehamba nabo bangena enqanaweni. Uyazi na ukuba bayaphi?

UPawulos ugqibezela uhambo lwakhe lwesithathu lokushumayela, yaye usendleleni esinge ekhaya. Kolu hambo wahlala iminyaka emithathu kwisixeko sase-Efese kuphela. Ngoko olu hambo lude ngakumbi kunolo lwesibini.

Emva kokushiya iTrowa, inqanawa imisa eMileto okwethutyana. Ekubeni iEfese iziikhilomitha ezimbalwa nje ukusuka apho, uPawulos uthi makubizwe amadoda amakhulu ebandla eze eMileto ukuze athethe nawo okokugqibela. Kamva, ngexesha lokumka kwenqanawa, hayi indlela abalusizi ngayo ukubona uPawulos ehamba!

Ekugqibeleni inqanawa ibuyela eKesareya. Ngoxa uPawulos ehlala apha endlwini yomfundi uFilipu, umprofeti uAgabho ulumkisa uPawulos. Uthi uPawulos uza kwenziwa ibanjwa ekufikeni kwakhe eYerusalem. Yaye ngokwenene, kwenzeka kanye ngolo hlobo. Ngoko ke, emva kokuvalelwa entolongweni iminyaka emibini eKesareya, uPawulos uthunyelwa eRoma ukuze kuthethwe ityala lakhe phambi komlawuli waseRoma uKesare. Masibone okwenzekayo kuhambo oluya eRoma.

IZenzo isahluko 19 ukusa kwesama-26Imibuzo

  • Emfanekisweni, ngubani le nkwenkwe ilele phantsi, yaye kwenzeke ntoni kuyo?
  • Wenza ntoni uPawulos akufumanisa ukuba le nkwenkwe ifile?
  • Uya phi uPawulos, uTimoti, kwanabo bahamba kunye nabo, yaye kwenzeka ntoni xa besima eMileto?
  • Umprofeti uAgabho umlumkisa athini uPawulos, yaye kwenzeka ntoni kanye njengoko etshilo lo mprofeti?

Imibuzo eyongezelelekileyo