Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2017

Indibano yaBafundi BeBhayibhile, eTacoma, eWashington, eU.S.A.

Kwiminyaka Elikhulu Edlulileyo Ngo-1917

Kwiminyaka Elikhulu Edlulileyo Ngo-1917

IMBONISELO kaJanuwari 1, 1917 yathi: “Kuqala unyaka omtsha isaqhuba njalo imfazwe enkulu kusifa abantu.” IMfazwe Yehlabathi  I, eyayisaziwa ngokuba yiMfazwe Enkulu yayisaqhuba eYurophu.

Nakuba Abafundi BeBhayibhile babengenalwazi kangako ngokungathath’ icala, abaninzi bazama ngandlela zonke ukuphepha ityala legazi. Ngokomzekelo, eNgilani, uStanley Willis owayeneminyaka eyi-19 wayezimisele ukungathath’ icala. Ngaphambi kokuba ayokuxoxa ityala lakhe,  wabhala wathi: “Ndikujonga njengenyhweba ukufumana eli thuba lokunikela ubungqina. Kusasa nje omnye umphathi mkhosi uthe kum kuza kuthiwa mandinxibe iyunifomu kaKumkani, ukuba andivumi ndiza kusiwa kwinkundla yasemkhosini.”

Xa uStanley engazange avume kwaphela, wagwetyelwa ukuya kusebenza nzima ejele. Kodwa sekunjalo, zange ayivumele ukuba imtheze amandla loo nto. Emva kweenyanga ezimbini, wabhala wathi: “‘Umoya wamandla’ esiwunikwa yiNyaniso, nguwo osinceda sikwazi ukunyamezela . . . izinto abantu abaninzi ekunzima ukuzinyamezela.” Walisebenzisa kakuhle eli xesha esejele, uthi: “Enye yezona ntsikelelo ndizifumeneyo kweli xesha lobunzima, kukufumana ithuba elaneleyo lokuthandaza, lokucamngca nokufundisisa kuthe cwaka.”

Kungekudala, neMerika yangenelela emfazweni. Ethetha kwiBhunga laseMerika ngoAprili 2, 1917, uMongameli uWoodrow Wilson wachaza ukuba baza kulwa imfazwe neJamani. Emva kweentsuku ezine, yaqalisa imfazwe. AmaKristu aseMerika ajongana nengxaki yokungathath’ icala.

Ngenxa yokuba yayidinga amajoni ngokukhawuleza, iMerika yeza nomthetho wokuba abafana babhaliswe emkhosini ngoMeyi. Emva kwenyanga kwamiselwa umthetho wokuba nabani na ongcatsha urhulumente avalelwe ejele. Lo mthetho wanceda urhulumente wakwazi ukunyanzela amawaka abantu ukuba baye emkhosini, ibe nabani na ophikisana nale nto wayesaphula umthetho. Zange kube kudala, iintshaba zenyaniso zasebenzisa lo mthetho ukuze ‘zibayilele inkathazo’ abakhonzi bakaYehova abathanda uxolo.—INdu. 94:20.

Le mfazwe yayigquba ehlabathini zange ibothuse Abafundi BeBhayibhile. Kangangamashumi eminyaka  babethetha ngeziprofeto zeBhayibhile ezazichaza ukuba kuza kwenzeka ezi zinto. Kodwa, into eyabothusayo ngumbhodamo owavukayo phakathi kwabanye abantu bakaYehova.

Iimvavanyo Nokuhluzwa

EMerika, kwavela ingxaki emva nje kokusweleka kukaCharles Taze Russell. Kwakuphikiswana ukuba ngubani oza kukhokela intlangano kaYehova. Kaloku nguMzalwana uRussell owaseka iZion’s Watch Tower Tract Society ngo-1884 waza wangumongameli wayo de wasweleka ngo-Oktobha 1916. Xa uJoseph F. Rutherford waqalisa ukukhokela, amadoda awaziwayo kuquka amane awayengabalathisi abonisa umoya wokuba namabhongo.

La madoda mane, exhaswa ngabanye, ayengayithandi indlela uMzalwana uRutherford enza ngayo izinto. Enye yezinto ekwaxatyanwa ngazo yayiphathelele umsebenzi kaPaul S. L. Johnson, owayengumveleli ohambahambayo.

Ngaphambi kokuba asweleke uMzalwana uRussell, wathumela uJohnson eNgilani njengommeli ohambahambayo wentlangano. Apho, uJohnson wayeza kushumayela iindaba ezilungileyo, atyelele amabandla, aze abuye nengxelo ngentsimi yalapho. Ukufika kwakhe ngoNovemba 1916, abazalwana baseNgilani bamamkela ngobubele. Into ebuhlungu kukuba, indlela awayenconywa ngayo yamenza wacinga ukuba nguye ofanele athathe indawo kaMzalwana uRussell.

Wagxotha amalungu aseBheteli awayengaboni ngasonye nawo, nangona wayengenagunya lokwenza loo nto. UMzalwana uRutherford wathi makabuyele eMerika akuva ukuba uzama nokulawula imali yentlangano eLondon.

Ukubuyela kwakhe eBrooklyn, endaweni yokuba avume ukulungiswa, waqhubeka ezama ukwenza uMzalwana uRutherford ambuyisele eNgilani ukuze aqhubeke nomsebenzi  wakhe. Wathi akungaphumeleli, wazama ukweyisela amalungu eqela labalathisi, ibe amane esima ngakwicala lakhe.

UMzalwana uRutherford wacinga ukuba la madoda asenokuzama ukulawula imali yentlangano njengoJohnson xa wayeseNgilani, ngoko wenza indlela yokuwakhupha kwiqumrhu labalathisi. Umthetho waseMerika wawusithi, qho ngonyaka abantu babemele bakhethe amalungu equmrhu labalathisi bombutho wabo. Noko ke, mathathu kuphela amalungu awakhethwayo kwintlanganiso yonyaka yombutho eyayingoJanuwari 6, 1917. UJoseph F. Rutherford waba ngumongameli, uAndrew N. Pierson walisekela mongameli, yena uWilliam E. Van Amburgh wangunobhala okwangunondyebo. Zange kubekho mntu ungena ezihlangwini zala madoda mane kwiqumrhu elalathisayo. Abanye babecinga ukuba la madoda aza kuhlala kwezi zikhundla de afe, kuba ayekhethiwe ngaphambili. Kodwa ke, ekubeni engazange aphinde akhethwe kwintlanganiso yonyaka, ayengasengawo amalungu equmrhu asemthethweni! NgoJulayi 1917, uMzalwana uRutherford wasebenzisa igunya lakhe, wakhetha amadoda amane athembekileyo ukuba angene kwezo zikhundla.

Njengoko kwakulindelekile, la madoda mane angazange akhethwe aba nomsindo aza azama ukulwela izikhundla zawo. Kodwa atsho phantsi! Nakuba abanye Abafundi BeBhayibhile babengakwicala lawo baza bazenzela eminye imibutho, abaninzi bahlala bethembekile, yaye la madoda mane zange azifumane izikhundla zawo kwiqumrhu elalathisayo.

Inkqubela Nakuba Kukho Ubunzima

Ngeli xesha, uMzalwana uRutherford nabanye abazalwana baseBheteli abanamathela kwintlangano baqhubeka nomsebenzi wokuxhasa uBukumkani. Lenyuka inani  labaveleli abahambahambayo, lisuka ku-69 laya kutsho ku-93. Inani loovulindlela abathe ngxi lenyuka laya kutsho ku-461 lisuka ku-372. Ukongezelela, kwabakho noovulindlela abangabancedani okokuqala. Kwamanye amabandla aba basebenzi bakhutheleyo babefikelela naku-100.

NgoJulayi 17, 1917, kwakhululwa incwadi entsha iThe Finished Mystery. Wathi uphela loo nyaka zabe ziphelile ezo ncwadi, kwaza kwaodwa eziyi-850 000 kwinkampani eyayiprinta iincwadi zethu. *

Utshintsho olwaqalwa nguMzalwana uRussell ngo-1916 kumsebenzi waseBheteli lwagqitywa ngo-1917. NgoDisemba waloo nyaka, iMboniselo yathi: “Ukutshintshwa kwabasebenzi baseofisini. . . kwakugqityiwe, izinto zazihamba nje kakuhle ngaphandle kwamagingxigingxi, le nto kanye ifunekayo kumbutho ophethwe kakuhle . . . Abo basebenza eOfisini bayaqonda ukuba kuyinyhweba ukuba lapha kungekhona ilungelo onokulibanga.”

NgoSeptemba 1917, iMboniselo yathi: “Ukususela ngoJanuwari 1 qho ngenyanga beliqhubeka lisanda inani leencwadi ezikhutshwayo kunango-1916 . . . Le nto isenza siqiniseke ukuba iNkosi ibisoloko iwusikelela umsebenzi owenziwa apha eBrooklyn.”

Ukuvavanywa Nokuhluzwa Kusaqhubeka

Abavukeli bakhutshwa baphela kwintlangano, ibe nengxelo eyapapashwa kwiMboniselo yabonisa ukuba abazalwana abaninzi emabandleni babexhasa uMzalwana uRutherford nabanye abazalwana abathembekileyo baseBheteli. Kodwa ke, la madoda aqhubeka evavanywa. Nangona u-1918 waqala kakuhle, wayeza kuba lelona xesha lakha lanzima kwimbali yanamhla yabantu bakaThixo.

^ isiqe. 18 Ngaphambi ko-1920, iincwadi zethu zaziprintwa zezinye iinkampani.