Bazalwana Noodade Abathandekayo:

Ngenkulungwane yesixhenxe B.C.E., umprofeti uHezekile wabona umbono omangalisayo. Wabona inqwelo enkulu, inqwelo yasezulwini, iqhutywa nguMongami wendalo yonke. Eyona nto imangalisayo ngale nqwelo yindlela ehamba ngayo. Yayihamba ngesantya esiphakame gqitha, isiya nakweliphi na icala ingakhange icothe okanye ijike!—Hez. 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Lo mbono usikhumbuza ukuba intlangano kaYehova yasezulwini isoloko ityhalela phambili. Kuthekani ngale isemhlabeni? Unyaka wenkonzo odlulileyo ubonise ngokucacileyo ukuba uYehova uyityhalela phambili intlangano yakhe esemhlabeni ngesantya esiphakamileyo!

Intlangano kaYehova yasezulwini isoloko ityhalela phambili

Apha eMerika, amalungu entsapho yaseBheteli ebexakekile ethutha eBrooklyn efudukela kwikomkhulu elitsha eliseWarwick, eNew York, kwezinye iindawo nasentsimini. Amanye amalungu aseBheteli kumasebe aliqela axakekile, ayakha, alungisa izakhiwo, adibana namanye amasebe, okanye afudukela kwezinye iindawo. Wena? Enoba akuxakekanga njengabo, kodwa ngokuqinisekileyo zikhona izinto oxakeke zizo.

Liyachukumiseka kwaye liyakhuthazeka iQumrhu Elilawulayo xa libona abantu bakaThixo ehlabathini lonke bexakeke ngaphezulu kunangaphambili njengoko  bahamba nesantya sentlangano kaYehova. Abaninzi baye bafudukela kwiindawo ezifuna abavakalisi abangakumbi. Abanye baye bayokukhonza kwintsimi ethetha olunye ulwimi. Abanye baye bazama enye indlela yokushumayela abangayiqhelanga. Abanye baye bayandisa inkonzo yabo ngezinye iindlela. Ibe onke amaKristu athembekileyo, kuquka abakhulileyo nabanempilo enkenenkene, abagungqi kugqatso lobomi—baxakekile kwinkonzo kaYehova ibe bancedisa ekubhenceni uSathana ukuba ulixoki!1 Kor. 9:24.

Qinisekani ukuba uYehova uyawubona umsebenzi wenu. (Heb. 6:10) Ukuzinikela kwenu kusikhumbuza uAbraham noSara. Xa wayekwiminyaka yee-70, uAbraham wasishiya isixeko samaKhaledi esiyiUre wakhokelela intsapho yakhe kwilizwe elikude lakwaKanan,  apho wayichitha khona iminyaka elikhulu eyayisele yobomi bakhe, ehlala ezintenteni. Babonisa umoya wokuzincama nyhani nomfazi wakhe!—Gen. 11:31; IZe. 7:2, 3.

Ngaba nawe ubonisa umoya ofanayo? Nonke nina ninyamezelayo kula maxesha anzima nenza oko uYesu wathi simele sikwenze. Wathi: “Hambani ke ngoko niye kubenza abafundi abantu beentlanga zonke, nibabhaptiza egameni loYise neloNyana nelomoya oyingcwele.”—Mat. 28:19.

Ukusebenzisa kukaYesu igama elithi “hambani” kubonisa ukuba kufuneka singahlali. Kuvuyisa nyhani ukubona oko kwenziwe ngabalandeli bakaYesu abazimiselelyo kulo nyaka udlulileyo! Kulula ukubona ukuba uYehova ebewusikelela lo msebenzi wokuvakalisa iindaba ezilungileyo zoBukumkani kuzo zonke iintlanga.—Marko 13:10.

Baninzi abasabelayo kwesi sigidimi. Kulo nyaka uphelileyo abavakalisi bebeyi- 8 340 847, ngoxa izifundo zethu zeBhayibhile bezifikelela kumlinganiselo we-10 115 264 nyanga nganye. Kucacile ukuba inqwelo yasezulwini ,ayimanga, ityhalela phambili, nathi ngokunjalo! Qhubeka nomsebenzi wakho omhle kweli xesha lincinane ngaphambi kokuba uYehova awuvale umnyango oya elusindisweni.

Utsho ufaneleke nyhani umxholo wonyaka ka-2017 othi “Kholosa ngoYehova wenze okulungileyo”! (INdu. 37:3) Xa uthobela loo mazwi, ngokunikela inkonzo engcwele kuYehova, ubonisa ukuba uyamthemba. Hlala ukhumbula ukuba akuwedwa. Aya kusoloko  eyinyani amazwi kaYesu athi: “Khangelani! ndinani yonke imihla de kube sekuphelisweni kwenkqubo yezinto.”—Mat. 28:20.

UMXHOLO WONYAKA KA-2017:

“Kholosa ngoYehova wenze okulungileyo”

Qiniseka ukuba uYehova uza kuqhubeka eyisikelela inkonzo yakho. Enoba umnikelo wakho mkhulu okanye mncinci, eyona nto ibalulekileyo kuYehova kukuba unikele kangangoko unako kwaye uneenjongo ezintle. Izipho ezinjalo zichukumisa intliziyo yakhe kwaye ziyamkholisa. (2 Kor. 9:6, 7) Ngoko qhubeka usondela kuBawo wakho onothando ngomthandazo, ngokufunda iLizwi LikaThixo, ngokuya kwiintlanganiso zamaKristu, nokuya rhoqo kumsebenzi wokushumayela.

De kuphele eli “xesha lifutshane” likaMtyholi, loo mvukeli ungendawo usebenzisa yonke into anokuyisebenzisa ukuze asenze singathembeki kuYehova. (ISityhi. 12:12) Namathela kuYehova, ibe yonke imizamo kaMtyholi iya kuwa phantsi. (INdu. 16:8) Qinisekani ukuba sinithanda kakhulu ibe siyaluxabisa uncedo lwenu ekunyamekeleni izilangazelelo zoBukumkani BeNkosi kule mihla yokugqibela.

Abazalwana benu,

IQumrhu Elilawulayo LamaNgqina KaYehova