UIgor: Sasikwiqela lamaNgqina elalikwidolophu yaseTkvarcheli, eAbkhazia. Ekubeni ibandla esasiphantsi kwalo lalikwisixeko saseJvari esikumgama weekhilomitha eziyi-85, ndandisiya eJvari qho ngenyanga ndiyokuthatha iincwadi zeBhayibhile zeqela lethu. Ngo-1992, emva kokupatyalaka kweSoviet Union, iphondo laseAbkhazia lazama ukuzimela. Kwaqhambuka imfazwe phakathi kwabo babefuna ukuzimela nomkhosi waseGeorgia, nto leyo eyabangela ubunzima.

Gizo Narmania and Igor Ochigava

Aba bazalwana basebenza kunye ukuze bancede abavakalisi ngexesha lemfazwe eAbkhazia.

UGizo: Ndabhaptizwa ndineminyaka eyi-21, kunyaka ngaphambi kokuba kuqale esi siphithiphithi. Ukuqala kwale mfazwe, abazalwana babesoyika ibe bengaqinisekanga ukuba baza kushumayela njani. Kodwa uIgor, owayesoloko engumalusi olungileyo, wasikhuthaza wathi: “Abantu bayifuna kakhulu intuthuzelo ngeli xesha. Siza kuhlala somelele elukholweni kuphela ukuba siqhubeka sishumayela.” Saqhubeka  yonke imihla sithuthuzela abamelwane ngesigidimi esikwiLizwi likaThixo, kodwa ke sichul’ ukunyathela.

UIgor: Ngenxa yesi siphithiphithi, sasingasakwazi ukusebenzisa indlela esasiqhele ukuhamba ngayo xa sisiya naxa sibuya eJvari ukuze sifumane iincwadi. Ekubeni ndikhulele kulo mmandla, ndakwazi ukuphinda ndifumane enye indlela ekhuselekileyo eyayinqumla emasimini eti nasezintabeni. Kodwa kwakusekho ixhala lokudibana namadoda axhobileyo okanye ukunyathela enye yeebhombu ezifihlwe phantsi komhlaba. Ekubeni, ndandingafuni ukubeka ubomi babazalwana esichengeni, ndandisiya ndodwa kube kanye ngenyanga. UYehova wayesoloko endinceda ndikwazi ukufumana iinwadi ezazisinceda siqhubeke sinokholo olomeleleyo.

Nangona kwakungaliwa eTkvarcheli, indlela engena kwidolophu yethu yayivaliwe, ngenxa yoko, sabuva ubunzima ngexesha lemfazwe. Njengoko babusondela ubusika, ukutya kwakuphela ibe sonke sasinexhala lokuba siza kuphila njani. Savuya kakhulu xa seva ukuba abazalwana baseJvari babelungiselele ukusinceda!

UGizo: Ngenye imini, uIgor wacela ukusebenzisa ikhaya lethu ukuze kugcinwe kuze kuhanjiswe ukutya okwakulungiselelwe abazalwana. Wayecebe ukuya kukulanda eJvari. Sasimxhalabele ukuba angangeni engozini, kuba wayeza kudlula kwiindawo eziliqela ekuhlolwa kuzo ibe wayenokudibana namadoda axhobileyo namasela.Yoh. 15:13.

Savuya kakhulu xa uIgor wabuya ekhuselekile emva kweentsuku ezimbalwa, eqhuba imoto eyayigcwele ukutya okwakuza kusanela ubusika bonke! Kuloo maxesha anzima sabona ukuba uthando lwamaKristu okwenene aluze lutshitshe.1 Kor. 13:8.