• WAZALWA Ngo-1967

  • WABHAPTIZWA Ngo-1989

  • IBALI LOBOMI Ebekhonza njengomveleli ojikelezayo. Ukususela ngo-2013, ebefundisa kwizikolo zeBhayibhile.

NGO-1985, xa ndandineminyaka eyi-18, amagosa eSoviet andithumela emkhosini. Ukungabikho kobulungisa nengcinezelo eyayikho emkhosini kwakundikhathaza, ndaza ndazixelela ukuba: ‘Andifuni ukufana nabo. Ndifuna ukwahluka.’ Kodwa kwakunzima ukwenza izinto ngale ndlela ndifuna ngayo. Ndandifuna ukutshintsha.

Emva kokuyigqiba inkonzo yam emkhosini, ndagoduka. Ngobunye ubusuku, emva kwenye ipati, ndathandaza kuThixo, ndamcela andincede ndiphucule. Ngemini elandelayo, xa ndandiphangela, ndagqitha kudabawo wam, owayeliNgqina LikaYehova. Ukungena kwam kwakhe, ndabona iqela elincinci lamaNgqina elalize kwisifundo seBhayibhile. Andamkela ngobubele, ndaza ndahlala ndaphulaphula.

Ndavuma ukufundelwa iBhayibhile, ibe kwiinyanga nje ezintandathu, ndabhaptizwa. UYehova wandinceda ndatshintsha, nto leyo ebendingenakuyenza ngokwam.