• WAZALWA Ngo-1956

  • WABHAPTIZWA Ngo-1991

  • IBALI LOBOMI Emva kweenyanga nje ezisibhozo ebhaptiziwe, washiya indlu neshishini lakhe eliqhuba kakuhle ukuze aye kukhonza apho kufuneka abavakalisi abangakumbi.

NDANDISANDULA ukubhaptizwa xa abadala bandibuza ukuba ndiyafuna na ukwandisa ubulungiseleli bam. NgoMeyi 4, 1992, ndaya kwintlanganiso ekhethekileyo yabo babekulungele ukuya kwiindawo ezifuna abavakalisi abangakumbi. Ngemini elandelayo, mna nomzalwana endandishumayela naye safudukela kwizibuko laseBatumi, kummandla waseAjaria.

Ndandisoyika ukuqala kwam ukushumayela eBatumi. Ndazibuza, ‘Ndiza kubaqala ngaphi aba bantu?’ Ndothuswa yindlela elasabela ngayo ibhinqa lokuqala endadibana nalo, lathi: “Beniphi kude kube ngoku?” Wayenomdla wokufunda ngakumbi ngamaNgqina kangangokuba waqala ukufunda nathi iBhayibhile ngosuku olulandelayo!

Ngaphambi kokuba simke eBatumi, safumana iidilesi zabantu abanomdla. Ekubeni sasingayazi kakuhle le ndawo, sasibuza indlela kubantu esasidibana nabo endleleni.  Abaninzi zange bakwazi ukusinceda kuba izitrato ezininzi zazisandula ukutshintshwa amagama, kodwa baba nomdla kwisigidimi sethu. Kungekudala, sasiqhuba izifundo zeBhayibhile namaqela abantu abayi-10 ukuya kwabayi-15.

Kwiinyanga nje ezine emva kokuba sifikile, abantu abangaphezu kwe-40 babesiya rhoqo kwiintlanganiso. Ngoko sazibuza, ‘Ngubani oza kunyamekela aba bantu batsha?’ Ngenxa yokulwa komkhosi waseGeorgia nabantu ababefuna ukuzimela baseAbkhazia, onke amalungu ebandla endandikade ndikulo afudukela eBatumi. Ngemini nje enye kwabakho ibandla elinabadala abanamava noovulindlela!