UKUSASAZEKA kwesigidimi soBukumkani eGeorgia kuboniswa kakuhle ngumzekelo kaYesu wegwele elifihliweyo. (Mat. 13:33) Njengoko kwaba njalo kwigwele, ulwando lwalungabonakali ekuqaleni, kodwa kungekudala isigidimi soBukumkani sasasazeka ngokukhawuleza saza satshintsha ubomi babantu abaninzi.

Funda ngebali elikhuthazayo lothando, ukholo, ukungagungqi, ukuzimisela, nenkalipho eyaboniswa ngabantu bakaThixo eGeorgia “ngexesha elilungileyo nangexesha lenkathazo.”—2 Tim. 4:2.