Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

EBrazil: UValdira ufunda ngekhandlela nangeselfowuni

 UKUSHUMAYELA NOKUFUNDISA EHLABATHINI LONKE

KuMntla NakuMzantsi Merika

KuMntla NakuMzantsi Merika
  • AMAZWE 57

  • ABEMI 982 501 976

  • ABAVAKALISI 4 102 272

  • IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 4 345 532

Wayefunda Ngekhandlela Ethafeni

Isibini esingoovulindlela abakhethekileyo esasishumayela kumhlaba ongabelwanga bani eBrazil seva ngoValdira, ibhinqa elalifunda iBhayibhile kwiminyaka eyi-13 edlulileyo. Ukuze simfumane uValdira, owayefuna ukuphinda afundelwe iBhayibhile, esi sibini sahamba kwindlela yasezilalini, siwela imilambo eyingozi. Ekubeni wayehlala kummandla osemagqagaleni, kwafuneka kwenziwe amalungiselelo  akhethekileyo. Nangona eli bhinqa lalineselfowuni, ekuphela kwendawo elalikwazi ukuyisebenzisa kuyo lithafa elalikude nekhaya lalo. Likude linjalo, ixesha elalikwazi ukufunda ngalo kwakusemva kwentsimbi yesithoba ebusuku. Khawube nalo mbono: Ibhinqa eliselula, lihleli lodwa ethafeni ebusuku, lifundelwa iBhayibhile ngeselfowuni lilayite ikhandlela.

UValdira umamela neentlanganiso zangeCawa kule selfowuni. Uthatha iBhayibhile yakhe, iMboniselo neculo aye ethafeni. Xa kunetha, uphatha iambrela.

NgoMatshi, uValdira wahamba iikhilomitha eziyi-100 esiya kwintlanganiso ekhethekileyo kwiHolo yoBukumkani yasekuhlaleni, apho kwakhululwa iNguqulelo Yehlabathi Elitsha ehlaziyiweyo yesiPhuthukezi. Wavuya akufumana iBhayibhile entsha. Xa wayenconywa ngeenzame azenzayo ukuze afunde iBhayibhile, wathi, “Hayi wethu, yint’ engenamsebenzi leyo!”

“Bendisazi Ukuba Niza Kufika Ngenye Imini”

AmaYukpa ngamaIndiya aseMerika ahlala eColombia. Ngaphambi kokuba uFrank onguvulindlela okhethekileyo aye komnye wemimandla ahlala kuwo, walunyukiswa ngenkosi yaloo mmandla, uJohn Jairo, kusithiwa yagxotha abavangeli abaninzi ababefuna ukushumayela apho. Ngenye imini, xa uJohn weva ukuba umfundisi wabo uhamb’ eqokelela izishumi, wafika kuye wadubul’ emoyeni, wothuk’ umfundisi wagqotsa.

EColombia: UFrank onguvulindlela okhethekileyo uqhubela iqela lamaYukpa isifundo seBhayibhile

UFrank uthi: “Umntu wokuqala owasiphulaphulayo xa sasifika kuloo mmandla yintombi kaJohn Jairo! Emva kokuba siyibonise incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? ngoko nangoko yathi, ‘Nantsi inkonzo  endifuna ukuba kuyo!’ Emva koko yabaleka yaya kuxelela uyise. Engalibazisanga wasibiza. Saya kuye sisoyika. Singekathethi nokuthetha wathi: ‘Ndiyazi ukuba inkonzo yenu yeyona ichanileyo. Kwiminyaka esibhozo edluleyo ndachola incwadi efana nale niyinike intombi yam enkunkumeni eBecerril. Ndayifunda, yaye ukususela ngoko bendilinde ukuba nide nifike. Bendisazi ukuba niza kufika ngeny’ imini. Ndifuna nifundise mna, intsapho yam kunye nabantu bendawo yam iBhayibhile. Ningeza nangaliphi na ixesha.’

“Loo mazwi asenza sathi gwantyi iinyembezi. Bonk’ abantu baloo ndawo beza kusiphulaphula, yena uJohn Jairo wayetolika oko sikuthethayo ngolwimi lwabo. Sathi xa  sihamba wasiboleka idonki encinci eza kuthwala iimpahla zethu. Ngoku siqhuba izifundo eziyi-47 namaYukpa ayi-120 ahlala kwimimandla eyahlukahlukeneyo, kuquka uJohn Jairo nentombi yakhe.”

Umtshutshisi Utshintsha Iindlela Zakhe

UJosé, owayengumKatolika ozinikeleyo uhlala e-Ecuador. Uthi: “Ndandiwacaphukel’ egazini amaNgqina kaYehova. Ndawatshutshisa iminyaka elishumi. Ndandidla ngokuqokelela ihlokondiba labantu, siwabethe kanobom size siwatyhole ngokuba ngamasela. Xa evalelwa, ndandifuna ukuwafaka ngokwam amaqhaga kwizisele zawo. Ngenye imini sonakalisa imoto yelinye iNgqina. Kanti sakha saphosa isithuthuthu sawo emaweni.

 “Ngo-2010, ndaba neswine flu. Ugqirha wam wathi ukuze ndiphile mandimke kwikhaya lam elalikwiintaba zeAndes ndiye kwindawo efudumeleyo engaselunxwemeni. Ndaya kuhlala kwifama encinane yesalamane sam eyayikufutshane nonxweme, ekwafuneka ndiyinyamekele ngokwam. Ndandibhuqwa sisithukuthezi, ngoko ndandifuna nabani na endinokuncokola naye. Ucing’ ukuba ngoobani abafikayo? NgamaNgqina kaYehova! Ekubeni ndandimfuna ngokwenene umntu wokuncokola, ndancokola nawo kwaye yandimangalisa ngokwenene indlela ayisebenzisa ngayo iBhayibhile. Kuba ndandifuna ukwazi, ndavuma ukuba andifundele iBhayibhile. Emva kweenyanga ezintandathu sifunda, ndaya ezintlanganisweni. Ndayithanda ngokwenene indlela awayenobubele nomdla ngayo kum kangangokuba ndade ndazibuza, ‘Kungenzeka ukuba ngabakhonzi bakaThixo bokwenene aba?’ Ndenza inkqubela ndada ndabhaptizwa ngoAprili 2014.

“Ndaziva ndinetyala ngokutshutshisa amaNgqina. UYehova wandipha ithuba lokulungisa izinto ngokwamandla am. Kwindibano yesiphaluka eyayingo-Oktobha 4, 2014, kwadliwan’ indlebe nam ndichaza indlela endandichasa ngayo ngaphambili. Ndabuzwa: ‘Ukuba ubunokunikwa ithuba lokucela uxolo komnye wabantu owawubatshutshisa, ibiya kuba ngubani?’ Ndakhawuleza ndathi ngumzalwana onguEdmundo, kodwa andazi ndingamfumana njani. Ndingazi, kwathi kanti ulapha emva kweqonga. Abaphulaphuli balila xa bebona mna noEdmundo siwolana kwaye sililelana eqongeni.”

“Khawuncede Yehova Uzise AmaNgqina Akho”

EParaguay: Ibhinqa labuza oodade ukuba bangamaNgqina kaYehova na

Ngenye imini ilanga laligqats’ ubhobhoyi, iqela loodade elalisentsimini eAsunción, eParaguay, lalisele liyigqibile intsimi elaliyisebenza. Lagqiba ekubeni liqhubeke lishumayela  kwimizi embalwa ekufutshane. Elinye laloo maNgqina lathi, “Mhlawumbi kukho umntu othandazayo.” Ibhinqa eliselula elalikwindlu esekoneni lema emnyango labulisa oodade lincumile laza lababuza, “NingamaNgqina kaYehova?” Lathi kwisithuba esingangenyanga liye lafudukela eParaguay livela eBolivia ngenxa yomsebenzi. Ngaphambi kokuba lifuduke eBolivia, belifundelwa iBhayibhile. Kule ndawo lihlala kuyo ngoku akukho mntu uwaziyo ukuba aphi amaNgqina, ngoko lathandaza lathi, “Khawuncede Yehova uzise amaNgqina akho.” Kwafika oodade kanye ngolo suku kwaza kwalungiselelwa ukuba liqhutyelwe isifundo seBhayibhile.