INKQUBELA eyenziwayo ekhakhiweni kwekomkhulu lehlabathi elitsha eWarwick, eNew York, bubungqina obucacileyo bokuba uYehova uyawuxhasa lo msebenzi.

UAnthony Morris weQumrhu Elilawulayo wathi abazalwana basehlabathini lonke bamkelekile ukuba baze kutyelela eWarwick emva kokuba umsebenzi ugqityiwe.

Eyona ndawo yokungena kwikomkhulu lehlabathi elitsha, eWarwick, eNew York