• WAZALWA Ngo-1906

  • WABHAPTIZWA Ngo-1937

  • IBALI LOBOMI Umdala othembekileyo owanyamezela izidubedube zobuhlanga.—Kubalisa intombi yakhe uThio Sioe Nio.

NGOMEYI 1963, kwaqhambuka udushe olwalusenziwa ngabantu abangafuni amaTshayina kuyo yonke iNtshona Java. Eyona dolophu lwaluluninzi kuyo olu dushe yayiyiSukabumi, apho intsapho yasekhaya yayineshishini leelori khona. Isihlwele sabantu ababengathi bamkelwe ziingqondo—esasikunye nabamelwane bethu—sambonzeleka ekhaya. Sisoyika sacukana ndawonye ngoxa abo bantu babesonakalisa yaye bethatha izinto zethu.

Lathi lakumka elo hlokondiba, abanye abamelwane bethu beza kusithuthuzela. Utata wahlala nabo kwelinye igumbi. Wafumana iBhayibhile yakhe enkulu ngolwimi lwaseSunda phakathi kwezinto zethu ezazonakalisiwe. Wayivula waza wabaxelela ukuba ezi zizinto ekwakuthiwe ziza kwenzeka. Emva koko wabachazela ngethemba elivuyisayo loBukumkani.

Utata akazange azimisele ekuqokeleleni ubutyebi beli hlabathi. Wayesoloko esikhumbuza oku: “Izinto zobuthixo zimele zize kuqala!” Ngenxa yomzekelo omhle awawumiselayo, umkakhe, abantwana bakhe abathandathu, uyise oneminyaka eyi-90, ezinye izalamane kunye nabamelwane, bonke bamkela inyaniso.