Kwiminyaka yokuvalwa komsebenzi, ngobulumko abazalwana baseIndonesia balandela isiluleko sikaYesu ‘sokuzingqina belumkile njengeenyoka ukanti bemsulwa njengamahobe.’ (Mat. 10:16) Ukuvulwa kwawo, abaninzi kwafuneka bafunde ukushumayela “ngenkalipho.”—IZe. 4:31.

Ngokomzekelo, abanye abazalwana babemathidala ukuya kushumayela kwindlu ngendlu, bethanda ukuya kumabuyelo nakwizifundo zeBhayibhile. Abanye babengashumayeli kumaSilamsi. Ukanti abanye babengatsho ukuba ngamaNgqina kaYehova, kodwa babesithi ngamaKristu yaye babesebenzisa iBhayibhile yezinye iicawa endaweni yeNguqulelo Yehlabathi Elitsha yesi-Indonesia. * Abanye babengasazisasazi ngokukhululekileyo iincwadi ezithetha ngeBhayibhile.

Ezinye zezi, zizinto ababezenza kwiminyaka yokuvalwa komsebenzi. Ezinye zazibangelwa yindlela ekwakuphilwa ngayo ekuhlaleni, apho kwakubhetele ukuyekelela kunokuyimela into yakho. Zaziza kulungiswa njani ezi ngxaki zabazalwana?

UYehova wawuphendula lo mbuzo ngesiluleko esanikelwa ngobubele ngabazalwana abaqolileyo ngokomoya. (Efe. 4:11, 12) Ngokomzekelo, ngo-2010 kwafika ilungu leQumrhu Elilawulayo, uStephen Lett, elakhuthaza abazalwana ukuba baphakamise igama likaThixo ngokuyisebenzisa ngokukhululekileyo iNguqulelo Yehlabathi Elitsha entsimini. Omnye umthunywa wevangeli, uMisja Beerens, uthi: “Intetho kaMzalwan’ uLett yakhuthaza abavakalisi abaninzi. Babona ukuba kufuneka baziwe ukuba ngamaNgqina kaYehova baze balithethelele ngebhongo iLizwi likaThixo.”

 Ekubeni amaSilamsi aseIndonesia edla ngokufanisa amaNgqina kaYehova neNgqobhoko, uBulungiseleli BoBukumkani besi-Indonesia babunolu lwalathiso luluncedo: “Ukuzichaza usaqala ukuthetha nomntu ukuba uliNgqina likaYehova kokona kubalulekileyo. . . . Sinebhongo ngokumela uYehova, kwaye sifuna ukuxelela abantu abakwintsimi yethu ngegama lakhe nenjongo anayo!” UShinsuke Kawamoto, okwiofisi yesebe eIndonesia, uthi: “Le ndlela ingagwegweleziyo neyobuchule yokuqalisa incoko inemiphumo emihle. AmaSilamsi amaninzi anomdla wokwazi amaNgqina kaYehova. Afuna ukwazi ukuba ahluke ngantoni. Umdla anawo usinika ithuba lokushumayela kakuhle.”

Abavakalisi baphinda bakhuthazwa ukuba bahambise iiMboniselo nooVukani! abangakumbi. ULothar Mihank, ongumnxibelelanisi weKomiti yeSebe uthi: “Ukuze abantu basazi, kufuneka bafunde iimagazini zethu. Iimagazini ziyazithambisa iintliziyo kwaye zikhuthaza abantu bayiphulaphule inyaniso. Xa sizisasaza kubo bonke abantu, sibanika ithuba lokufunda ngoYehova.”

Ukushumayela Esidlangalaleni Kunemiphumo Emihle

Ngo-2013, isebe laseIndonesia laqalisa iindlela ezimbini zokushumayela ezavunywa liQumrhu Elilawulayo: ukushumayela kwizixeko ezikhulu nokushumayela njengebandla. Ezi ndlela zintsha zokushumayela zibangel’ imincili kwaye zenza abantu abaninzi eIndonesia beve iindaba ezilungileyo.

Iitafile zokuqala zokushumayela kwizixeko ezikhulu zabekwa kwisakhiwo esikhulu esineevenkile ezininzi kwiNtshona yeJakarta. Emva koko amabandla asekuhlaleni aqalisa ukusebenzisa iinqwelo neetafile kwintsimi yawo. Wathi uphela unyaka kwabe kusetyenziswa iitafile neenqwelo ezingaphezu kwe-400 kuzo zonke iidolophu zaseIndonesia. Iye yaba yintoni imiphumo?

 UYusak Uniplaita, umdala waseJakarta, uthi: “Ngaphambi kokuba siqalise ukushumayela esidlangalaleni, ibandla lethu belicela iimagazini eziyi-1 200 ngenyanga. Kwiinyanga ezintandathu kamva, besicela eziyi-6 000 ngenyanga. Ngoku sicela eziyi-8 000 ngenyanga. Sihambisa iincwadi neencwadana ezininzi.” EMedan, kuMntla weSumatra, iqela elincinane loovulindlela lamisa iinqwelo zokushumayela kwiindawo ezintathu. Kwinyanga yokuqala, lahambisa iincwadi eziyi-115 neemagazini ezimalunga ne-1 800. Kwiinyanga ezimbini emva koko, oovulindlela abamalunga ne-60 bamisa iinqwelo kwiindawo ezisixhenxe, yaye bahambisa iincwadi ezingaphezu kwe-1 200 neemagazini eziyi-12 400. Umthunywa wevangeli, uJesse Clark, uthi: “Ezi ndlela zintsha zokushumayela ziyabavuyisa abazalwana kwaye zibanceda babone ukuba abantu baseIndonesia banomdla wenyaniso. Soze siyeke ukushumayela esidlangalaleni!”

Ukusebenzisa Ulwimi Olufikelela Intliziyo

I-Indonesia imi kumbindi wommandla ongomnye weyona kuthethwa iilwimi ezininzi kuwo. * Ngoxa inkoliso yabantu isebenzisa isi-Indonesia, ulwimi olwaziwa zizo zonke iintlanga zaseIndonesia, abaninzi bathetha nolwimi lomthonyama—ulwimi lwabo olufikelela intliziyo.

Iqela labaguquleli besiBatak-Toba eMntla Sumatra

Ngo-2012, iofisi yesebe yagqiba ekubeni ikhangele ukuba yintoni enokuyenza ukuze ifeze iimfuno zale ntsimi ithetha iilwimi ezininzi. UTom Van Leemputten uthi: “Saqala ukuguqulela ngeelwimi eziyi-12 ezithethwa ngabantu abamalunga nezigidi eziyi-120. Xa abaguquleli bolwimi lwaseJava babona iphecana lokuqala eliguqulelwe ngolu lwimi, zazehlela iinyembezi. Ekugqibeleni, babeza kufumana ukutya kokomoya ngolwimi lwabo!”

Noko ke, amabandla amaninzi aqhubeka ebamba iintlanganiso ngesi-Indonesia, kwanakwimimandla enenkoliso  yabantu abathetha ulwimi lomthonyama. ULothar Mihank uthi: “Ngo-2013, mna nomfazi wam uCarmen saya kwindibano yeentsuku ezimbini kwiSiqithi saseNias eMntla Sumatra. Inkoliso yabantu ababelapho abayi-400 yayithetha isiNias, kodwa zonke iintetho zanikelwa ngesi-Indonesia. Emva kokuba ndidibene nezithethi, saxelela abaphulaphuli ukuba ngosuku olulandelayo iintetho ziza kunikelwa ngesiNias. Ngolo suku, iholo yazala yema ngeembambo ngabantu abangaphezu kwe-600.” UCarmen uthi: “Kuyabonakala ukuba bazimamela kakuhle kakhulu iintetho ezanikelwa ngesiNias, ngaphezu kwayizolo, ngoxa bezinikelwa ngesi-Indonesia. Bakuvuyela kakhulu ukuva nokuqonda umyalezo ophuma eBhayibhileni ngolwimi lwabo.”

Umntu ongevayo uncedwa azi uThixo

 Ngoku kwanabantu abangevayo baseIndonesia bafumana inyaniso ngolwimi lwabo. Ukususela ngo-2010, iqela labaguquleli beNtetho Yezandla YaseIndonesia liye laguqulela iincwadana ezisixhenxe namaphephancwadi asibhozo. Neofisi yesebe iye yalungiselela iiklasi eziyi-24 zentetho yezandla, apho kuye kwaqeqeshwa abazalwana noodade abangaphezu kwe-750 abancedisa kwintsimi yentetho yezandla. Ngoku, ayi-23 amabandla namaqela entetho yezandla athuthuzela nanceda abantu baseIndonesia abangevayo abaqikelelwa kwizigidi ezithathu bazi uThixo.

Sithetha nje, iSebe Lokuguqulela linamaqela aguqulelayo ayi-37. Kwimimandla eyi-19 ekulo lonke elaseIndonesia, kukho abaguquleli abayi-117 abaxhaswa ngabantu abayi-50.

^ isiqe. 2 INguqulelo Yehlabathi Elitsha epheleleyo yesi-Indonesia yakhululwa ngo-1999. Ukuze bayigqibe, abaguquleli basebenza nzima kangangeminyaka esixhenxe ngoxa umsebenzi wawuvaliwe. Abaguquleli basebenza nzima ngokwenene kuba kwiminyaka engephi emva koko, kwakhululwa imiqulu emibini yeInsight on the Scriptures neWatchtower Layibrari ekwiCD-ROM ngesi-Indonesia!

^ isiqe. 2 EIndonesia kuthethwa iilwimi eziyi-707, ngoxa kwilizwe elikufutshane elisempuma, iPapua New Guinea, kuthethwa eziyi-838.