• WAZALWA Ngo-1928

  • WABHAPTIZWA Ngo-1941

  • IBALI LOBOMI Wayesisicaka sesebe laseIndonesia kangangeminyaka engaphezu kweyi-25.

NGENTSENI yango-Oktobha 1, 1965, imikhosi eyayixhasa uMbutho wamaKomanisi waseIndonesia (iPKI) yagwinta iinjengele ezintandathu kwiinzame zokubhukuq’ umbuso. Urhulumente waphendula ngokukhawuleza nangokungenalusini. Kwisenzo esachazwa ngokuba “lugonyamelo olugqithiseleyo,” kwabulawa abantu abamalunga ne-500 000 ababetyholwa ngokuba ngamakomanisi.

Kwiiveki eziliqela emva kolo bhukuqo lungazange luphumelele, umphathi womkhosi wandixelela ukuba amakomanisi alibeke phezulu igama lam kwiinkokeli zonqulo awayefun’ ukuzicim’ igama. Wathi ufuna nokundibonisa apho ligrunjwe khona ingcwaba lam, kodwa ndala. Ekubeni kwakugquba imilo yepolitiki, ndandingafuni kubonwa kunye naye, kuze kucingwe ukuba nam ndikwezopolitiko.