Ngo-1953, uPeter Vanderhaegen waba ngumveleli wesiphaluka eIndonesia. Isiphaluka sakhe sasingawo onke amabandla elo lizwe ukuya kutsho kumabandla akumgama oziikhilomitha eziyi-5 100 ukusuka empuma ukuya entshona, nalawo akumgama oziikhilomitha eziyi-1 800 ukusuka emntla ukuya emzantsi. Kule mimandla wayejikeleza kuyo wayedla ngokwehlelwa zizinto ezoyikekayo.

UPeter Vanderhaegen

Ngo-1954, uMzalwan’ uVanderhaegen wajikeleza kummandla osempuma weIndonesia, owawunabantu abakwiinqulo ezahlukeneyo, iziqithi zaseBali, apho kwakuhlala abantu abaninzi abangamaHindu; iLombok  neSumbawa, uninzi lwabemi bakhona ingamaSilamsi; iFlores, inamaKatolika amaninzi; neSumba, iAlor, neTimor, apho kwakugcwele amaProtestanti. Ehamba ngesikhephe esigxokogxoko, washumayela ixeshana kwiziqithi awadlula kuzo ngaphambi kokuba afike eKupang, ikomkhulu laseTimor. UMzalwan’ uVanderhaegen uthi: “Ndashumayela eTimor iiveki ezimbini. Kwakusitsho izandyondyo zemvula, kodwa ndakwazi ukuhambisa zonke iincwadi endandiziphethe, ndafumana imirhumo yeemagazini eyi-34 ndaza ndaqalisa izifundo zeBhayibhile ezininzi.” Oovulindlela abakhethekileyo baqhubeka befunda naba bantu banomdla baza baqalisa ibandla eKupang. Ukususela apho iindaba ezilungileyo zaya kufikelela kwiziqithi zaseRotè, eAlor, eSumba nesaseFlores.

Bathi bakubona ukuba umhlambi wabo uyawaphulaphula amaNgqina kaYehova, abefundisi bamaProtestanti eKupang bagquma ngumsindo. Omnye umfundisi omkhulu waxelela uThomas Tubulau, indoda eseyikhulile eyayinesandla esinye, ukuba ayeke ukufunda namaNgqina, watsho esithi ukuba akayeki ukuxelela abanye ngezinto azifundayo, kuza kuphalal’ igazi. Ngesibindi uThomas wathi: “Akakho umKristu othetha ngale ndlela. Soze uphinde undibone ecaweni yakho.” UThomas waba ngumvakalisi woBukumkani okhutheleyo, yona intombi yakhe yaba nguvulindlela okhethekileyo.

Sekunjalo, abefundisi baseTimor babezimisele ukuwaphelisa nya amaNgqina kaYehova. Ngo-1961, banyanzela iSebe Lemibandela Yezonqulo namagosa omkhosi walapho ukuba ayekise umsebenzi wokushumayela kwindlu ngendlu, ibe baphumelela. Abazalwana batshintsha iindlela abashumayela ngazo. Bathetha nabantu ezimarikeni emaquleni, nabalobi kunye neentsapho eziye kungcwaba. Emva kwenyanga, amagosa omkhosi ayekelel’  iintambo aza asasaza kwirediyo ukuba zonke iinkonzo zaseTimor zikhululekile. Xa iSebe Lemibandela Yezonqulo labetha ngenqindi phantsi lisithi umsebenzi wokushumayela awuvumelekanga, abazalwana bacela ukuba likubhale phantsi oko. Amagosa ala. Emva koko, abazalwana baqhubeka nomsebenzi wabo wendlu ngendlu bengaphazanyiswa nto.

Xa abathunywa bevangeli uPiet noNell de Jager kunye noHans noSusie van Vuure bafika ePapua ngo-1962, nabo bachaswa ngabefundisi beNgqobhoko. Abefundisi abathathu abakhulu baya kwaba bathunywa bevangeli babaxelela ukuba baye kushumayela kwenye indawo. Xa beshumayela ecaweni, emaphepheni nakwiirediyo babetyhola amaNgqina kaYehova ngelithi ayingxaki kurhulumente. Babeqhatha, besoyikisa yaye benyoba nawuphi na umrhamente ofunda iBhayibhile naba bathunywa bevangeli. Banyanzela neenkosi zasekuhlaleni ukuba zichase umsebenzi wokushumayela.

Yonke loo migudu yawa phantsi xa enye inkosi yacela aba bathunywa bevangeli ukuba baye kuthetha nabantu belali yayo. UHans uthi: “Emva kokuba inkosi ihlanganise abantu belali, mna noPiet sanikela iintetho ezimfutshane ezimbini sichaza ngomsebenzi esiwenzayo. Emva koko abafazi bethu benza umboniso. Kulo mboniso baba ngathi bankqonkqoza emzini, bangeniswa ngaphakathi baze bashumayele ngokufutshane ngeBhayibhile. Inkosi kunye nabantu bayo bayithanda intshumayelo yethu baza basivumela ukuba sishumayele ngokukhululekileyo.”

Abefundisi baqhubeka bechasa. AmaSilamsi ayengafane awuchase umsebenzi wokushumayela; ngabefundisi beNgqobhoko ababesoloko bechasa. Basachasa nanamhlanje.

 ‘Barholelwa Phambi Kweerhuluneli . . . Ukuze Kube Bubungqina’

UYesu wathi kubafundi bakhe: “Niya kurholelwa phambi kweerhuluneli nookumkani ngenxa yam, ukuze kube bubungqina kubo nakwiintlanga.” (Mat. 10:18) Izihlandlo ezininzi, la mazwi aye angqineka eyinyaniso eIndonesia.

Ngo-1960, umfundisi waseJakarta owaziwayo nongumDatshi wapapasha incwadi eyayityhola amaNgqina kaYehova ngelithi ngamaKristu obuxoki. Le ncwadi yabangela ukuba nabanye abefundisi abaninzi bawabek’ izityholo. Ngokomzekelo, umfundisi wenye idolophu wabhalela iSebe Lemibandela Yezonqulo etyhola amaNgqina ngelithi “adida iingqondo zamarhamente abo.” Xa amagosa abiza amaNgqina ukuze aze kuzithethelela, adandalazisa  iinyaniso aza anikela ubungqina. Elinye igosa elinqulayo langxolisa lawo lisebenza nawo lisithi: “Wayekeni amaNgqina kaYehova. Avusa la maProtestanti aleleyo.”

Kothulwa iincwadi ezithi iParadisi, ngo-1963

Ngo-1964, iqela labefundisi bamaProtestanti basePapua laya kumangala kwiKomiti Yepalamente Ejongene Nemibandela Yezonqulo Nezentlalo lisithi umsebenzi wamaNgqina kaYehova mawuvalwe. Iofisi yesebe yacela ukuya kuzithethelela phambi kwaloo komiti. UTagor Hutasoit uthi: “Sathetha naloo komiti phantse iyure yonke sicacisa umsebenzi wethu wokufundisa iBhayibhile. Elinye ilungu lepolitiki—elingumProtestanti—lasityhola lisithi sivusa iingxwabangxwaba kunqulo ePapua. Noko ke, uninzi lwamalungu ekomiti angamaSilamsi ayenovelwano. Athi: ‘UMgaqo-siseko uyayivumela inkululeko yonqulo, ngoko nivumelekile ukuba nishumayele.’” Emva kwale ntlanganiso, igosa eliphezulu likarhulumente wasePapua lathi: “Urhulumente omtsha . . . usayivumela inkululeko yonqulo, kwaye lo mthetho uyasebenza nakwiicawa ezifikayo.”