• WAZALWA Ngo-1911

  • WABHAPTIZWA Ngo-1952

  • IBALI LOBOMI Owayesakuba yinkokeli yeqela lemigulukudu ngoku lilungu leKomiti yeSebe.

NGESINYE isihlandlo, uMzalwan’ uSormin wabizwa nguMphathi WeSebe Lezobuntlola kwiofisi yegqwetha likarhulumente.

“Andithi ungowaseIndonesia? Khawutsho ke, Yintoni eyona nto yenziwa ngamaNgqina kaYehova eIndonesia?”

UMzalwan’ uSormin waphendula wathi: “Makhe ndikubalisele ngam. Ndandikade ndiyinkokeli yeqela lemigulukudu, kodwa ngoku ndifundisa abantu iBhayibhile. Nantso ke into eyenziwa ngamaNgqina kaYehova eIndonesia—anceda izikrelemnqa ezifana nam zibe ngabemi abalungileyo!”

Kamva uMphathi WeSebe Lezobuntlola wathi: “Zininzi izikhalazo endizivayo ngamaNgqina kaYehova, kodwa ndiyazi ukuba lunqulo olulungileyo kuba lanceda uMnu. Sormin watshintsha.”