NGOAGASTI 15-18, 1963, amakhulu abavakalisi asuka kulo lonke ilizwe neendwendwe eziyi-122, bahlanganisana kwisixeko saseBandung, kwiNtshona yeJava. Babeze kwindibano yezizwe ngezizwe yokuqala ukubakho eIndonesia, eyayinomxholo othi “Iindaba Ezilungileyo Ezingunaphakade.”

Kwafuneka abazalwana bahlangabezane nemiqobo ukuze esi sihlandlo sibe yimpumelelo. Indawo yendibano yatshintshwa kathathu ngenxa yemibhiyozo yoMhla Wenkululeko yelo lizwe. Ngenxa yokunyuka kwamaxabiso abasemagunyeni banyusa imali yokukhwela nge-400 pesenti, zaza ezinye iindwendwe zasebenzisa iindlela zokuhamba ezahlukileyo. Omnye umzalwana wahamba ngeenyawo iintsuku ezintandathu ukuya endibanweni. Iindwendwe eziyi-70 ezisuka eSulawesi zahamba iintsuku ezintlanu ngezikhephe ezazigcwele zimi ngeembambo.

Endibanweni, iindwendwe zaseIndonesia zazinemincili kukudibana nabazalwana noodade abangamaKristu abavela kwamanye amazwe, kuquka amalungu amabini equmrhu elilawulayo, uFrederick Franz noGrant Suiter. Omnye wazo wathi: “Abazalwana bakhangeleka bonwabile; basoloko bencumile yaye behleka.”

Babengaphezu kwe-750 abantu ababezile endibanweni, kwaza kwabhaptizwa abayi-34. URonald Jacka wathi: “Le ndibano ingalibalekiyo yakhuthaza abaninzi abanomdla kwinyaniso ukuba bayimele. Yabangela abazalwana basekuhlaleni banentshiseko yokwenza umsebenzi kaThixo.”

URonald Jacka (ekunene) enikela intetho kwiNdibano eyayinomxholo othi “Iindaba Ezilungileyo Ezingunaphakade” ngo-1963 kunye netoliki