LE YINGXELO ebangel’ umdla yamadoda nabafazi abangamaKristu athembekileyo aye ahlala eqinile phantsi kweemeko ezinzima zezopolitiko, ezenkolo nokuvalwa komsebenzi wawo iminyaka eyi-25 okwakuphenjelelwa ngabefundisi. Funda ngomzalwana owayengomnye wabantu ababeza kubulawa ngamaKomanisi kunye nomphathi weqela lezikrelemqa owaba ngumKristu. Khawuve ngebali lamantombazana amabini angevayo awayeziitshomi aza kamva afumanisa ukuba ayazalana. Bona nendlela abantu bakaYehova abaye baphumelela ngayo ekushumayeleni iindaba ezilungileyo kwintsimi yamaSilamsi.