NGOMGQIBELO, ngoMatshi 7, 2015, amabandla asehlabathini lonke aqalisa iphulo leeveki ezine lokumema abantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka ukuba baze kukhumbula ukufa kukaYesu Kristu kunye nathi baze baphulaphule nentetho ebonisa indlela esizuza ngayo ngokufa kwakhe. Abantu abaninzi banikwa izimemo ezandleni, abanye bazifumana ngefowuni nangeeleta. Ngaba beza? AmaNgqina kaYehova akazange akwazi ukuzibamba luvuyo xa ngoLwesihlanu, ngoAprili 3, bamkela abantu abayi-19 862 783 kwesi sihlandlo singcwele. Ngoku kwenziwa konke okusemandleni ukuze kuncedwe bonke abantu ababekho eSikhumbuzweni banqule uThixo oyinyaniso baze banandiphe uthando neentsikelelo azinika abantu bakhe.—Mika 4:2.