Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  Julayi 2015

 INQAKU ELINGUMXHOLO | INDLELA YOKUMELANA NAMAXHALA

Ukuxhalatyiswa Yintsapho

Ukuxhalatyiswa Yintsapho

UJanet uyabalisa: “Emva nje kokufa kukatata, umyeni wam wandichazela ukuba uthandana nomnye umntu. Ukusuk’ apho, engabhungisanga wathatha konke okuthi yena waphel’ emehlweni, endishiya nabantwana bethu ababini.” UJanet wafumana umsebenzi, kodwa imali awayeyifumana yayinganelanga ukuba ingahlawula zonke iindleko zendlu yabo. Kodwa wayengaxhalatyiswa yiloo nto kuphela. Uthi: “Ukucing’ ukuba yonk’ into isemagxeni am ngoku, kwakundeth’ amandla. Yayindikhathaza into yokuba ndingakwazi ukwenzela abantwana bam izinto njengabany’ abazali. Nangoku ndisazikhathaza kakhulu ngoko abanye abantu bakucingayo ngam nangabantwana bam. Ndiyazibuz’ ukuba, akungebi mhlawumbi bacing’ ukuba andenzanga konke okusemandleni am ukuze ndikhusele umtshato wam?”

UJanet

Ukuthandaza kuyamnceda uJanet athob’ izibilini aze omeleze ubuhlobo bakhe noThixo. “Elona xesha linzima lelangokuhlwa, kuba ndiye ndibhuqwe sisithukuthezi nangamaxhala. Ndincedwa kukuthandaza nokufunda iBhayibhile ukuze ndikwazi ukulala. Ndiyithanda kakhulu incwadi yamaFilipi 4:6, 7 ethi: ‘Musani ukuxhalela nantoni na, kodwa ezintweni zonke zaziseni izibongozo zenu kuThixo ngomthandazo nesikhungo nombulelo; yaye uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda luya kuzilinda iintliziyo zenu.’ Iingokuhlwa ezininzi bendithandaza ndingayeki, ibe bendiluva uxolo lukaYehova lundithuthuzela.”

Oko uYesu wakuthethayo ngomthandazo kwiNtshumayelo yakhe yaseNtabeni kungasinceda xa kukho nantoni na esixhalabisayo. Wathi: “UYihlo uyakwazi enikusweleyo ningekamceli.” (Mateyu 6:8) Yaye simele simcele. Umthandazo yeyona ndlela ibalulekileyo ‘yokusondela kuThixo.’ Uyintoni umphumo woko? “Naye uya kusondela kuni.”—Yakobi 4:8.

Ukuchaza amaxhala ethu emthandazweni akusenzi sizive sixolile nje kuphela. UYehova, ‘umphulaphuli  wemithandazo,’ uyabanceda abo bathandaza kuye ngokholo. (INdumiso 65:2) Yiloo nto uYesu wafundisa abalandeli bakhe ukuba “basoloko bethandaza bangayeki.” (Luka 18:1) Simele siqhubeke simcela uThixo ukuba asincede, siqinisekile ukuba uya kusivuza ngokholo lwethu. Asimele siyithandabuze into yokuba uyafuna ibe uyakwazi ukusinceda. ‘Ukuthandaza ngokungapheziyo’ ngale ndlela kubonisa ukuba sinokholo lokwenene.—1 Tesalonika 5:17.

OKO KUTHETHWA KUKUBA NOKHOLO LOKWENENE

Kodwa luyintoni kanye kanye ukholo? Ukholo luquka ‘ukwazi’ uThixo njengomntu. (Yohane 17:3) Indlela yokuqala esinokumazi ngayo uThixo kukufunda ngaye eBhayibhileni. Isichazela ukuba ubona ngamnye wethu, ibe ufuna ukusinceda. Kodwa ukholo lokwenene aluphelelanga nje ekwazini okuthile ngoThixo. Lukwathetha ukumenza abe ngumhlobo wakho omhlonelayo. Oko akunakwenzeka zisuka nje, kanye njengokuba kungenakuba njalo nangobuhlobo kunye nomnye umntu. Njengoko sifunda ngakumbi ngaye, ‘sisenza izinto ezikholekileyo kuye,’ sibona nendlela asinceda ngayo, ukholo lwethu luza kuya ‘lukhula.’ (2 Korinte 10:15; Yohane 8:29) Yiloo nto kanye eyamncedayo uJanet wathothisa ixhala.

UJanet uthi: “Into eye yomeleza ukholo lwam kukubona uYehova endixhasa ngalo lonke ixesha. Ndiye andaphathwa kakuhle amaxesha amaninzi, ndingazi ukuba ndenze ntoni. Bendizingisa emthandazweni, ibe uYehova ebesoloko endinceda ngendlela ebendingakhange ndiyicinge. Xa ndimbulela, ndiye ndikhumbule izinto ezininzi aye wandenzela zona. Ebesoloko esinceda, kanye ngexesha elifanelekileyo. Ibe uye wandinika abahlobo abangamaKristu okwenene. Baluncedo olukhulu kum, yaye bangumzekelo omhle kubantwana bam.” *

“Ndiyasiqonda isizathu sokuba uYehova athi kuMalaki 2:16, ‘Ndiluthiyile uqhawulo-mtshato.’ Iqabane elimsulwa liziva lingcatshwe ngeyona ndlela. Sekuyiminyaka ngoku umyeni wam esishiyile, kodwa nangoku ndikhe ndizive ndililolo yaye ndingento yanto. Into eye indincede ngamaxesha anjalo, kukwenzela abanye izinto.” Ukusebenzisa kukaJanet umgaqo weBhayibhile othi masikuphephe ukuzahlula, kumncedile wathothisa ixhala. *IMizekeliso 18:1.

UThixo ‘unguyise wabo bangenayise nomgwebi wabahlolokazi.’—INdumiso 68:5

UJanet uthi: “Eyona nto indithuthuzelayo kukwazi ukuba uThixo ‘nguyise wabo bangenayise nomgwebi wabahlolokazi.’ Akasoze asilahle njengomyeni wam.” (INdumiso 68:5) UJanet uyazi ukuba uThixo akasilingi “ngezinto ezimbi.” Endaweni yoko, usinika ubulumko “ngesisa” ‘namandla angaphaya koko kuqhelekileyo’ ukuze sikwazi ukuthothisa ixhala.—Yakobi 1:5, 13; 2 Korinte 4:7.

Kodwa yintoni esinokuyenza xa sixhalatyiswa kukuba ubomi bethu busengozini?

^ isiqe. 10 Ukuze ufumane amacebiso aya kukunceda uthothise ixhala, funda inqaku elithi “Ngaba Nguwe Olawula Ubomi Bakho?” kuVukani! kaJulayi 2015 ku-www.jw.org/xh.

Funda Okungakumbi

IMBONISELO

Ngaba Uza Kumthemba UThixo?

Kuba mnandi kakhulu xa umazi uThixo kwaye umthemba njengomhlobo osenyongweni.