Yintoni iMini Yomgwebo?

Kutheni imini yomgwebo iza kuba lixesha elivuyisayo?

Kumaxesha okubhalwa kweBhayibhile, uThixo wasebenzisa abagwebi ukuze bakhusele abantu bakhe kukungabikho kobulungisa. (ABagwebi 2:18) IBhayibhile iyichaza iMini Yomgwebo ezayo njengexesha elivuyisayo, apho uMgwebi womhlaba wonke uYehova eya kukhusela abantu kwabo bangenabulungisa.—Funda iNdumiso 96:12, 13; Isaya 26:9.

UThixo umisele uYesu ukuba azise ubulungisa kwabaphilayo nabafileyo. (IZenzo 10:42; 17:31) Baninzi abantu abafe bengamazi uThixo. Ngoko, ngeMini Yomgwebo uYesu uya kubabuyisela ebomini ukuze bafumane ithuba lokumazi nokumthanda uThixo oyinyaniso.—Funda iZenzo 24:15.

Kutheni iMini Yomgwebo iza kuba yiminyaka eliwaka?

Abantu abafileyo baza kuvuswa ebudeni beminyaka eliwaka. (ISityhilelo 20:4, 12) Kuza kuthath’ ixesha ukuba bafunde iindlela zikaThixo nokumthobela. Ngokwahlukileyo koko abaninzi bakukholelwayo, iBhayibhile ibonisa ukuba abantu baza kugwetywa ngezinto abazenze emva kokuba bevusiwe.—Funda eyabaseRoma 6:7.

IBhayibhile iphinda ithethe ngomgwebo oza kufika ngequbuliso ngaphambi kokuqalisa kweminyaka eliwaka. Njengoko besibonile kumanqaku asekuqaleni, loo mgwebo ukwabizwa ngokuba sisiphelo. Ngelo xesha, uThixo uza kubasusa bonke abantu abangendawo. (2 Petros 3:7) Ngoko ke, simele senze konke okusemandleni ukubonisa ukuba siyamthanda uThixo.—Funda eyesi-2 kaPetros 3:9, 13.