Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

 UKUNCOKOLA NOMMELWANE

Kutheni Simele Sikhumbule Ukufa KukaYesu?

Kutheni Simele Sikhumbule Ukufa KukaYesu?

Le yincoko ekuqhelekileyo ukuba iNgqina likaYehova libe nayo nommelwane. Masithi iNgqina elinguMegan lityelele uShirley ekhayeni lakhe.

“HLALANI NISENZA OKU NINDIKHUMBULA”

UMegan: Molo Shirley ntombi. Ndivuye gqitha xa bendikubona kwiSikhumbuzo sokufa kukaYesu Kristu kwiveki edlulileyo. * Khawutsho, usithande njani?

UShirley: Bekumnandi kakhulu, kodwa ke mandithethe inyani, khange ndizive kakuhle zonke izinto ebezithethwa. Ndiqhel’ ukuva abantu bebhiyozela ukuzalwa kukaYesu ngeKrismesi nokuvuswa kwakhe ngeIsta, kodwa ke bendiqala ukuva ngeSikhumbuzo sokufa kwakhe.

UMegan: Unyanisile, iKrismesi neIsta zidume kakhulu ehlabathini. Kodwa amaNgqina kaYehova abona kubalulekile ukuba akhumbule ukufa kukaYesu. Ukuba unayo imizuzwana, ndingavuya ukukuchazela isizathu.

UShirley: Akho ngxaki.

UMegan: Kaloku amaNgqina kaYehova akhumbula ukufa kukaYesu kuba watsho. Usayikhumbula into eyenzekayo ngobusuku bokufa kukaYesu? Wakhe weva ngesidlo esikhethekileyo awaba naso nabalandeli bakhe abathembekileyo?

UShirley: Utsho Isidlo SeNkosi?

UMegan: Sona kanye. Sikwabizwa ngokuba Sisidlo Sangokuhlwa SeNkosi. Kweso sidlo, uYesu wanika abalandeli bakhe imiyalelo ecacileyo. Ndicela ufunde le miyalelo yakhe ibhalwe kuLuka 22:19.

UShirley: Kulungile. “Wathabatha isonka, wathi akubulela, wasiqhekeza, wabanika sona, esithi: ‘Oku kuthetha umzimba wam oza kunikelwa ngenxa yenu. Hlalani nisenza oku nindikhumbula.’”

UMegan: Ndiyabulela. Phawula umyalelo kaYesu kwisivakalisi sokugqibela sale vesi: “Hlalani nisenza oku nindikhumbula.” Ngaphambi nje kokuba ayalele abalandeli bakhe ukuba bamkhumbule, wayenza yacaca into ababemele bayikhumbule ngaye. Wathi ubomi bakhe babuya kunikelwa ngenxa yabalandeli bakhe. UYesu waphinda wathetha into efanayo kuMateyu 20:28. Le vesi ithi: “UNyana womntu weza, kungekhona ukuze alungiselelwe, kodwa ukuze alungiselele nokuze anikele ngomphefumlo wakhe ube yintlawulelo ngenxa yabaninzi.” Ngamafutshane, yiloo nto amaNgqina kaYehova esenza iSikhumbuzo nyaka ngamnye ukuze akhumbule idini lentlawulelo elanikelwa nguYesu. Ukufa kwakhe kusinceda sifumane ubomi ukuba siyathobela.

KWAKUTHENI UKUZE KUFUNEKE INTLAWULELO?

UShirley: Ndidla ngokuva abantu besithi uYesu wafa ukuze sifumane ubomi. Kodwa xa nditheth’ inyani, zange ndayiva ncam ukuba ithini le nto.

 UMegan: Ayinguwe wedwa kanti yhazi Shirley. Unzima lo mbandela wentlawulelo kaYesu. Kodwa yenye yezona mfundiso zivuyisayo kwiLizwi likaThixo. Usenalo phofu ixesha?

UShirley: Ewe noko.

UMegan: Kuhle ke. Bendisandul’ ukufunda ngayo ke kanti. Ndiza kuzama ukuyicacisa lula.

UShirley: OK.

UMegan: Ukuze siyive kakuhle le nto, simele sijonge imiphumo eyabangelwa sisono sika-Adam noEva kumyezo wase-Eden. Ukuze siwuqonde, masifunde amaRoma 6:23. Ungasifundela?

UShirley: Athi ke: “Umvuzo isono esiwuhlawulayo kukufa, kodwa isipho uThixo asinikayo bubomi obungunaphakade ngoKristu Yesu iNkosi yethu.”

UMegan: Enkosi. Makhe siwahl’ amahlongwane la mazwi. Okokuqala, jonga nje indlela eqala ngayo le vesi: “Umvuzo isono esiwuhlawulayo kukufa.” Lo ngumthetho nje olula owabekwa nguThixo kwasekuqaleni—umvuzo okanye isohlwayo sesono, kukufa. Kakade ke, ekuqaleni, kwakungekho moni. UAdam noEva babengenalo nechaphaza eli lesono, kwaye nabantwana babo babeza kuzalwa bengenasono. Ngoko, babengazi kufa. Bonke babenethuba lokuphila ngonaphakade bonwabile. Nto nje izinto zange zihambe ngolo hlobo, andithi?

UShirley: Ewe, kaloku uAdam noEva batya kula mthi kwakuthiwe ze bangatyi kuwo.

UMegan: Unyanisile. Xa uAdam noEva bakhetha ukungamthobeli uThixo ngokutya kula mthi, benza isono. Ngamany’ amazwi, bakhetha ukungafezeki nokuba ngaboni. Olo khetho lwaluza kuzisa intlekele kungekhona nje kuAdam noEva kuphela, kodwa nakwinzala yabo.

UShirley: Utheth’ ukuthini?

UMegan: Makhe ndikwenzele lo mzekelo. Uyakuthanda ukubhaka kuqala?

UShirley: Ewe, gqitha!

UMegan: Masithi usandul’ ukuthenga ipani oyithandayo. Ungekayisebenzisi nokuyisebenzisa iyawa ize ibe nesifotho. Ziza kuphuma zinjani izonka ozibhaka ngayo? Azizi kuba nesifotho nazo?

UShirley: Ewe kaloku.

UMegan: Ngendlela efanayo, xa uAdam noEva bakhetha ukungamthobeli uThixo, bafumana “isifotho” esikukungafezeki nokuba nesono. Ekubeni bafumana isono bengekabi nabantwana, yonke inzala yabo yayiza kuzalwa ineso “sifotho.” Babeza kuzalwa benesono. EBhayibhileni igama elithi “isono” alibhekiseli nje esenzweni kodwa nakwindlela esiye saba yiyo thina buqu, ngenxa yelifa esilifumene kubazali bethu bokuqala. Nangona sasingekazalwa xa bonayo ibe singenzanga nto imbi, le miphumo iyasithwaxa nathi. Ngamany’ amazwi, ngokona kwabo bamoshela wonke umntu kuba ngoku asifezekanga, sinesono ibe ekugqibeleni siyafa. Njengokuba besifundile kumaRoma 6:23, umvuzo wesono kukufa.

UShirley: Hayi kodwa sadlelw’ indlala. Kutheni simele sihlupheke kangaka ngenxa yesono sika-Adam noEva?

UMegan: Mhle umbuzo wakho yhazi. Yiloo nto uThixo onobulungisa wagqiba kwelokuba uAdam noEva bafe ngenxa yezono zabo, kodwa inzala yabo yona ingashiywa kwesinomhlwa. UThixo wenze indlela yokuba siphume kobu bugxwayiba. Lisinceda apho ke idini lentlawulelo likaYesu. Khawuphinde ujonge amaRoma 6:23. Emva kokuba le vesi ithe “umvuzo isono esiwuhlawulayo kukufa,” iqhubeka ithi: “Kodwa isipho uThixo asinikayo bubomi obungunaphakade ngoKristu Yesu iNkosi yethu.” Ngoko kukufa kukaYesu okusikhulula esonweni nasekufeni. *

 INTLAWULELO—ESONA SIPHO SIKHULU SIKATHIXO

UMegan: Ikhona enye into endifuna uyiqwalasele kule vesi.

UShirley: Yintoni ke leyo?

UMegan: Uyabona ukuba ithi apha, “isipho uThixo asinikayo bubomi obungunaphakade ngoKristu Yesu iNkosi yethu.” Ngoku ke, ukuba nguYesu owabandezeleka waza wafela thina, kutheni nje le vesi isithi intlawulelo ‘sisipho uThixo asinika’ sona endaweni yokuba ithi, ‘sisipho uYesu asinika’ sona? *

UShirley: Hayi andiyazi.

UMegan: Kaloku nguThixo owadala uAdam noEva, ngoko ke xa bengazange bathobele kumyezo wase-Eden, bona yena. Kumele ukuba yaba lihlwili intliziyo yakhe xa abantwana bakhe bokuqala bamvukelayo. Kodwa uYehova waphinda waxoza mphini wumbi. * Wagqiba kwelokuba esinye isidalwa sasezulwini size kuba ngumntu ofezekileyo apha emhlabeni, ze kamva sinikele ngobomi baso bube lidini lentlawulelo. Lilonke, intlawulelo sisipho esivela kuThixo. Iphinda ibe sisipho sakhe nangenye indlela. Wakhe wayithelekelela indlela ekumele ukuba wayexheleke ngayo uThixo xa kwakubulawa uNyana wakhe?

UShirley: Zange yhazi.

UMegan: Ngoku bendingena ndibone izinto zokudlala. Unabo abantwana andithi?

UShirley: Ewe babini, yinkwenkwe nentombi.

UMegan: Njengomzali, khawucinge ngendlela uYise wasezulwini uYehova awavakalelwa ngayo ngemini awafa ngayo uYesu. Ucinga ukuba wayevakalelwa njani xa wayebukele uNyana wakhe amthandayo ebanjwa, ethukwa exhimfwa nangamanqindi? Ucinga ukuba kwakunjani xa wayebukele uNyana wakhe ebethelelwa ngezikhonkwane epalini, eshiywa apho engcungcutheka de afe?

UShirley: Kumele ukuba wayesentlungwini nyhani. Zange ndakhe ndayicinga loo nto yhazi!

UMegan: Ewe kona, asinakuqiniseka ncam ukuba kwakunjani kuThixo ngolo suku. Into esiyaziyo kukuba uneemvakalelo, kwaye siyasazi nesizathu sokuba wayivumela yonke le nto. Icaciswe kakuhle nakumbhalo othandwa kakhulu uYohane 3:16. Ndicela usifundele.

UShirley: Uthi: “UThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze wonk’ ubani obonisa ukholo kuye angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade.”

Yakhe yakhona ke enye indlela engaphezu kwale yokubonakalisa uthando?

UMegan: Enkosi. Khawuphinde ujonge ekuqaleni kwale vesi. Ithi: “UThixo walithanda kakhulu ihlabathi.” Uyawubona ke undoqo—luthando. Uthando lwenza uThixo wathumela uNyana wakhe emhlabeni ukuze asifele. Yakhe yakhona ke enye indlela engaphezu kwale yokubonakalisa uthando? Yiloo nto ke amaNgqina kaYehova ehlanganisana nyaka ngamnye ukuze akhumbule ukufa kukaYesu. Uphendulekile ke Shirley?

UShirley: Ewe, kakhulu. Ndiyabulela ngokundicacisela.

Ngaba unombuzo weBhayibhile obusoloko uzibuza wona? Ngaba ukhe uzibuze ngeenkolelo zamaNgqina kaYehova? Ukuba kunjalo kungakunceda ukuthetha neNgqina likaYehova. Liya kukuvuyela ukuphendula imibuzo yakho.

^ isiqe. 5 AmaNgqina kaYehova aba neSikhumbuzo sokufa kukaYesu okulidini kanye ngonyaka. Kulo nyaka, iSikhumbuzo siza kuba ngoLwesihlanu Aprili 3.

^ isiqe. 32 Inqaku elilandelayo kolu ngcelele liza kuthetha ngendlela idini lentlawulelo likaYesu elisikhulula ngayo esonweni, nento esimele siyenze ukuze lisincede.

^ isiqe. 36 EBhayibhileni, uThixo noYesu ngabantu ababini abohlukeneyo. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi funda isahluko 4 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.