Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  Februwari 2015

 INQAKU ELINGUMXHOLO | UKONWABELA UMSEBENZI WAKHO

Indlela Yokonwabela Ukusebenza Nzima

Indlela Yokonwabela Ukusebenza Nzima

“Wonk’ umntu ufanele adle, asele aze ngokwenene abone okulungileyo kuko konke ukusebenza kwakhe nzima. Sisipho sikaThixo eso.” (INtshumayeli 3:13) Ukuba uThixo ufuna sonwabele umsebenzi wethu, ngaba ebengayi kusibonisa indlela yokuwonwabela? (Isaya 48:17) Okuvuyisayo kukuba uyakwenza oko esebenzisa iLizwi lakhe iBhayibhile. Nali icebiso eliseBhayibhileni elinokukunceda waneliswe ngumsebenzi wakho.

WUTHANDE UMSEBENZI

Enoba umsebenzi wakho ufuna ingqondo, amandla, okanye zifuneka zombini, umele uyiqonde into yokuba “kulo lonke uhlobo lokubulaleka kubakho ingenelo.” (IMizekeliso 14:23) Ziziphi ezo ngenelo? Enye yazo kukuba umsebenzi onzima usinceda sikwazi ukunikela ingqalelo kwiimfuno zethu zokwenyama. Ewe kona, uThixo uthembisa ukuba uya kuzinyamekela iimfuno zabo bazinikeleyo ekumkhonzeni. (Mateyu 6:31, 32) Kodwa ukwafuna ukuba sidlale eyethu indima ngokuwusebenzela nzima nangokunyaniseka umvuzo wethu.—2 Tesalonika 3:10.

Ngaloo ndlela siya kutsho sibone ukuba umsebenzi unceda kwathina ekugqibeleni. Uyindlela entle yokusinceda senze izinto ezilindelekileyo kuthi. UJoshua oneminyaka eyi-25 uthi: “Ukuzisebenzela kukwenza uzive ungumnt’ ebantwini. Ukuba uyakwazi ukuzihlawulela izinto ozidingayo, umsebenzi wakho wenza le nto ifunekayo.”

Ngapha koko, ukusebenza nzima kukwenza uzive wanelisekile yaye unelunda. Xa sizimisela ukuwenza umsebenzi wethu—noba ubonakala unzima okanye ukruqula—siya kutsho saneliswe kukwazi ukuba siye sazimisela. Siya kube sikwazile ukoyisa umkhwa wokuwubaleka umsebenzi onzima. (IMizekeliso 26:14) Ngaloo ndlela, umsebenzi usenza saneliseke. UAaron ebekukhe kwathethwa ngaye kwinqaku elidluleyo uthi: “Ndiziva kamnandi emva kokusebenza nzima usuku lonke. Nokuba ndibuye ndidiniwe—nomsebenzi wam ungabonelwanga ntweni  ngabanye—kodwa ndiyazi ukuba ndinento endiyenzileyo.”

ZINIKELE KUMSEBENZI WAKHO

IBhayibhile ithetha kakuhle ngendoda ‘enobuchule emsebenzini wayo’ kunye nebhinqa ‘eliyoliswa ngumsebenzi wezandla zalo.’ (IMizekeliso 22:29; 31:13) Inyaniso kukuba umntu akanakuba nobuchule ngokuzenzekelayo. Kunqabile ukuba umntu athande umsebenzi angenabuchule bokuwenza. Mhlawumbi yiloo nto kanye ebangela ukuba abantu abaninzi bangayithandi imisebenzi yabo; kukuba abanawo kwamdla lowo wokuyifunda kakuhle ukuze babe ziincutshe kuyo.

Eneneni, umntu unako ukonwaba kuwo nawuphi na umsebenzi ukuba uwenza enomdla kuwo—oko kukuthi, ukuba uzimisela ukufunda ukuwenza kakuhle. UWilliam oneminyaka eyi-24 uthi: “Xa ubona imiphumo yokuzinikela kwisabelo sakho, kuba mnandi kakhulu. Akuna kulufumana olo lonwabo ukuba ugqithis’ usana kunina, okanye wenza njee umsebenzi olindelekileyo.”

CINGA NGENDLELA ABANCEDAKALA NGAYO ABANYE

Kulumkele ukucinga kuphela ngemali oyifumanayo. Kunoko, zibuze le mibuzo: ‘Kutheni uyimfuneko lo msebenzi? Kunokwenzeka ntoni ukuba ungangenziwa kwaphela, okanye ungenziwa kakuhle? Lo msebenzi ubanceda njani abanye?’

Lo mbuzo wokugqibela ubaluleke kakhulu, kuba umsebenzi uye wanelise kakhulu xa sibona indlela obanceda ngayo abanye. UYesu wathi: “Kunoyolo ngakumbi ukupha kunokwamkela.” (IZenzo 20:35) Ukongezelela kwabo bancedakala ngokuthe ngqo—abathengi nabaqeshi —kukho nabanye abancedwa kwangulo msebenzi wethu; amalungu eentsapho zethu nabanye abadinga uncedo.

Amalungu eentsapho zethu. Xa intloko ntsapho isebenza nzima ukuze inyamekele abendlu yayo, ibanceda ngeendlela ezimbini. Okokuqala, iyaqiniseka ukuba banezinto eziyimfuneko ebomini—ukutya, impahla, kunye nendawo yokufihla intloko. Ngaloo ndlela iphumeza imbopheleleko eyinikwe nguThixo ‘yokulungiselela abo bangabayo.’ (1 Timoti 5:8) Okwesibini, intloko ntsapho ekhutheleyo ifundisa ngomzekelo wayo ukubaluleka kokusebenza nzima. UShane ocatshulwe kwinqaku elidluleyo uthi: “Utata ngumzekelo omhle womntu osebenza nzima. Yindoda enyanisekileyo eye yasebenza nzima ubomi bayo bonke, ixesha elininzi ichwela. Kumzekelo wakhe, ndifunde ukubaluleka kokusebenza ngezandla, ndisakha izinto eziza kusetyenziswa ngabanye abantu.”

Abo basweleyo. Umpostile uPawulos wacebisa amaKristu ukuba ‘asebenze nzima, ukuze abe nento yokwabela lowo usweleyo.’ (Efese 4:28) Yinyaniso ukuba xa sisebenzela thina neentsapho zethu, siya kutsho sikwazi nokunceda abo basweleyo. (IMizekeliso 3:27) Ngoko ukusebenza nzima kungasinceda sifumane uvuyo lokukwazi ukupha.

 KHUTHALA EMSEBENZINI

KwiNtshumayelo yakhe yaseNtabeni, uYesu wathi: “Ukuba uthile onegunya ukunyanzela ukuba wenze inkonzo yemayile enye, hamba naye iimayile zibe mbini.” (Mateyu 5:41) Singawusebenzisa njani umgaqo okula mazwi kumsebenzi wethu? Endaweni yokwenza njee oko kulindelekileyo, khangela iindlela zokwenza okuthe kratya. Zenzele usukelo; zimisele ukwenza umsebenzi wakho ngcono okanye ngokukhawuleza kunoko kulindelekileyo. Zibethe ziyoxela nezona zinto zibonakala zingenamsebenzi ekufuneka uzenzile.

Xa ukhuthele, udla ngokuwuthanda umsebenzi. Ngoba? Kaloku nguwe oziqhubayo. Ukhuthele kuba uwuthanda umsebenzi, hayi kuba uqhutywa ngasemva. (Filemon 14) Oku kusikhumbuza amazwi akwiMizekeliso 12:24 athi: “Isandla sabakhutheleyo siya kulawula, kodwa isandla esidangeleyo siya kusebenza ngokuqhutywa ngebhaxa.” Yinyaniso ukuba bambalwa kuthi abaya kude babe ngamakhoboka okanye banyanzelwe ukuba basebenze. Noko ke, umntu owenza njee oko kulindelekileyo unokuziva ngathi ulikhoboka elisoloko linyanzelwa ngabanye ukuba lisebenze. Kodwa umntu okhutheleyo—ozikhethela ngokwakhe ukwenza okungakumbi—uyonwaba emsebenzini.

WUBEKE ENDAWENI YAWO UMSEBENZI

Ewe kona kuhle ukusebenza nzima, noko ke senza kakuhle ngokukhumbula ukuba ubomi abuphelelanga nje ekusebenzeni. Kuyinyaniso ukuba iBhayibhile ithi masisebenze nzima. (IMizekeliso 13:4) Kodwa ayithi masiphilele nje ekusebenzeni. INtshumayeli 4:6 ithi: “Kulunge ngakumbi ukuzalisa isandla ngokuphumla kunokuzalisa izandla zozibini ngomsebenzi onzima ngokusukelana nomoya.” Atheth’ ukuthini la mazwi? Umntu ophilela nje ukusebenza akasoze akwazi ukunandipha iziqhamo zomsebenzi wakhe ukuba loo msebenzi uthatha lonk’ ixesha namandla akhe. Xa kunjalo, umsebenzi wakhe uba lilize ngokungathi ‘kukusukelana nomoya.’

IBhayibhile inokusinceda siwubeke endaweni yawo umsebenzi. Nangona isithi simele sikhuthale emsebenzini, ikwacebisa ukuba “siqiniseke ngezinto ezibaluleke ngakumbi.” (Filipi 1:10) Ziintoni ezo? Ziquka ukuchitha ixesha nentsapho kunye nabahlobo. Kanti ke okubaluleke nangakumbi kukwenza izinto eziza kukwenza ube nokholo, njengokufunda iLizwi likaThixo nokucingisisa nzulu ngoko likuthethayo.

Abo bawubeka endaweni yawo umsebenzi badla ngokuwunandipha nangakumbi. UWilliam ekuthethwe ngaye ekuqaleni uthi: “Omnye umntu endandimsebenzela ungumzekelo omhle wokubeka umsebenzi endaweni yawo. Usebenza nzima, ibe uyanconywa ngabantu abathenga kuye ngenxa yomsebenzi wakhe omhle. Kodwa xa kufika ixesha lokutshayisa nomsebenzi ugqityiwe, uyawushiya aze ajongane kuphela nentsapho kunye nonqulo lwakhe. Uyazi yintoni? Ngomnye wabona bantu bonwabileyo ndibaziyo!”