Urhwaphilizo lwaseburhulumenteni luchazwa ngokuba kukusebenzisa kakubi igunya ukuze kulungelwe wena. Oku kusetyenziswa kakubi kwegunya kudala kukho. Ngokomzekelo, iBhayibhile inomthetho owalela ukunyoba ematyaleni, nto leyo ebonisa ukuba lo mkhwa wawusele ukho kwiminyaka eyi-3 500 eyadlulayo. (Eksodus 23:8) Kakade ke, urhwaphilizo lubandakanya okungakumbi kunokunyotywa. Maxa wambi, amagosa karhulumente eba izinto, axhamle iinkonzo angenalungelo kuzo okanye ade ebe nemali. Asenokubenzela idolo abahlobo babo nezalamane.

Ngoxa urhwaphilizo lunokubakho kuyo nayiphi intlangano yabantu, kubonakala ngathi urhwaphilizo lwaseburhulumenteni lunkqenkqeza phambili. I-Global Corruption Barometer ka-2013, epapashwe yiTransparency International, ithi ehlabathini jikelele abantu bacinga ukuba amaqela ezopolitiko, amapolisa, amagosa karhulumente, abawisi-mthetho neenkundla ngabona barhwaphilizi. Khawuhlole iingxelo ezibonisa le ngxaki.

  • EAFRIKA: Ngo-2013, eMzantsi Afrika amagosa karhulumente amalunga nayi-22 000 aye amangalelwa ngokurhwaphiliza.

  • AMAZWE ASEMERIKA: Ngo-2012, eBrazil, abantu abayi-25 bagwetywa ngenxa yokusebenzisa imali karhulumente ukuze bafumane inkxaso yezopolitiko. Phakathi kwabo bagwetywayo yindoda eyayisakuba ngusomaqhuzu kumongameli, eyeyesibini ngokuba negunya elizweni.

  • EASIA: ESeoul, eMzantsi Korea, kwabhubha abantu abayi-502 emva kokudilika kwevenkile ethengisa impahla ngo-1995. Abaphandi bafumanisa ukuba amagosa esixeko anyotywa ukuze avumele abakhi basebenzise izinto zokwakha ezingekho mgangathweni baze bophule nemithetho yokhuseleko.

  • EYUROPHU: UCecilia Malmström weSebe Lemicimbi Yasekhaya leKomishini yaseYurophu uthi “umkhamo wale ngxaki [yorhwaphilizo eYurophu] uyothusa.” Woleka umsundulo esithi: “Abezopolitiko babonakala bengazimiselanga ukuwusiphula neengcambu lo mkhwa.”

Urhwaphilizo lwaseburhulumenteni lwendele. UNjingalwazi uSusan Rose-Ackerman, oyingcali yorhwaphilizo, wabhala wathi utshintsho luya kufuna “urhulumente atshintshe indlela asebenza ngayo.” Ngoxa imeko isenokubonakala inganik’ ithemba, iBhayibhile ibonisa ukuba iinguqu ezinkulu azilophupha nje, kodwa ziza kwenzeka.