Izigidi zabantu emhlabeni zinethemba lokuba uBukumkani bukaThixo buza kusombulula zonke iingxaki zabantu. Zilandela umzekelo kaYesu owafundisa abalandeli bakhe ukuba bathandaze bathi: “Mabufike ubukumkani bakho. Makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni.”—Mateyu 6:10.

Umnqa kukuba, njengokuba abantu abaninzi bebulangazelela kangaka uBukumkani bukaThixo, iinkonzo ezininzi azibuhoyanga kangako. Ehlomla ngalo mba, umbhali-mbali uH. G. Wells wathi, iyamangalisa into yokuba “eyona . . . mfundiso yayibalulekile kuYesu yayibuBukumkani bamaZulu, kodwa uninzi lweeCawa lububona . . . bungeyonto ibaluleke kangako.”

Ngokungafaniyo nezo cawa, amaNgqina kaYehova abubona buyeyona nto ibalulekileyo uBukumkani bukaThixo. Ukungqina oko: Eyona magazini yethu ihamba phambili, kanye le uyifundayo, ishicilelwa ngeelwimi eziyi-220. Kuprintwa phantse izigidi eziyi-46 zemagazini nganye, nto leyo eyenza ibe yeyona inkqenkqeza phambili ehlabathini. Yintoni eyona nto ifundiswa yile magazini? Khawufunde umxholo wayo xa uphelele: IMboniselo Evakalisa UBukumkani BukaYehova.  *

Kutheni amaNgqina kaYehova ezama kangangoko kunokwenzeka ukuvakalisa nokubhengeza uBukumkani bukaThixo? Esona sizathu kukuba sikholelwa ukuba owona myalezo weyona ncwadi ibalulekileyo emhlabeni—iBhayibhile—buBukumkani bukaThixo. Ngapha koko, siqinisekile ukuba buBukumkani bukaThixo kuphela obuza kusombulula zonke iingxaki zabantu.

AmaNgqina kaYehova alandela umzekelo kaYesu. Ngoxa wayesemhlabeni, eyona nto yayiphambili kubomi bukaYesu yayibuBukumkani bukaThixo, ibe babuyeyona nto wayeshumayela ngayo. (Luka 4:43) Yintoni eyayibangela ukuba uBukumkani bubaluleke kangaka kuYesu? Yintoni enokwenza bubaluleke nakuwe? Sicela uzivele iimpendulo zeBhayibhile kumanqaku alandelayo.

^ isiqe. 5 UYehova ligama likaThixo eliseBhayibhileni.