Ngoxa wayesemhlabeni, uYesu wafundisa izinto ezininzi. Ngokomzekelo, wafundisa abalandeli bakhe indlela yokuthandaza, ukwenza ukuthanda kukaThixo, nendlela yokufumana ulonwabo lokwenene. (Mateyu 6:5-13; Marko 12:17; Luka 11:28) Kodwa eyona nto wayethanda ukuthetha ngayo ngaphezu kwezinye, buBukumkani bukaThixo.—Luka 6:45.

Njengoba besesibonile kwinqaku elidluleyo, eyona nto yayibalulekile kubomi bukaYesu ‘yayikukushumayela nokuvakalisa iindaba ezilungileyo zoBukumkani.’ (Luka 8:1) Wayezilahlele nofele kulo msebenzi, ehamba imigama emide kakhulu kulo lonke ilizwe lakwaSirayeli ukuze afundise abantu ngabo. Umsebenzi wokushumayela owawusenziwa nguYesu wabhalwa kwiincwadi ezine zeVangeli, ezithetha ngoBukumkani izihlandlo ezingaphezu kwe-100. Ubukhulu becala yayinguYesu owayethetha ngoBukumkani bukaThixo, ibe umele ukuba wathetha ngabo izihlandlo ezingakumbi lee kunezo zibhaliweyo!—Yohane 21:25.

Yintoni eyayibangela ukuba uBukumkani bubaluleke kangaka kuYesu ngoxa wayesemhlabeni? Kaloku uYesu wayesazi ukuba uThixo wayekhethe yena ukuba abe nguKumkani. (Isaya 9:6; Luka 22:28-30) Kodwa wayenganyolukelanga sikhundla ukuze kuzukiswe yena. (Mateyu 11:29; Marko 10:17, 18) Wayengacingeli siqu sakhe. Esona sizathu anaso kukuba, uyalwazi utshintsho oluza kuziswa buBukumkani bukaThixo * kwabo abathandayo—uYise osezulwini kunye nabalandeli bakhe.

UBUKUMKANI BUZA KUMENZELA NTONI UYISE?

UYesu umthanda kakhulu uYise osezulwini. (IMizekeliso 8:30; Yohane 14:31) Uthanda neempawu zakhe ezintle ezinjengothando, uvelwano, nobulungisa bakhe. (Duteronomi 32:4; Isaya 49:15; 1 Yohane 4:8) Ngokuqinisekileyo ke, uYesu uyabucaphukela ubuxoki obuthethwayo ngoYise—ubuxoki obufana nokuba uThixo akabethelwa nangu-do ziingxaki abantu abanazo, kwaye nguye kanye ofuna singonwabi. Esi sesinye sezizathu ezabangela uYesu akukhuthalele kangaka ‘ukushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani’—wayesazi ukuba liyeza ixesha lokuba uBukumkani buhlambe igama likaYise. (Mateyu 4:23; 6:9, 10) Buza kuyenza njani loo nto?

NgoBukumkani, uYehova uza kuyenzela izinto ezinkulu intsapho yoluntu. “Uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni” abantu abathembekileyo. UYehova uza kuphelisa yonke into ebangela abantu bakhale, eqinisekisa ukuba akusayi kuba “sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona.” (ISityhilelo 21:3, 4) Esebenzisa uBukumkani, uYehova uza kuphelisa zonke iintlungu abantu abaphila phantsi kwazo. *

 Sisibona kakuhle ke ngoku isizathu sokuba uYesu akukhuthalele kangaka ukuxelela abantu ngoBukumkani! Wayesazi ukuba buza kubonakalisa indlela uYise anamandla nanemfesane ngayo. (Yakobi 5:11) Wayesazi nokuba uBukumkani buza kunceda nabo abathandayo—abantu abathobela uThixo.

UBUKUMKANI BUZA KUBENZELA NTONI ABANTU ABATHOBELA UTHIXO?

Kwakudala ngaphambi kokuba uYesu eze emhlabeni, wayehlala noYise ezulwini. UYise wasebenzisa uNyana xa wayedala—ukususela ekudaleni izigidi-gidi zeenkwenkwezi neegalaksi ezikushiya ukhwankqisekile, ukuya kutsho kweli khaya lethu lihle kunene, kunye nezilwanyana zasendle eziphila kulo. (Kolose 1:15, 16) Kuzo zonke ezo zinto, ‘eyona nto yayithandwa’ nguYesu, ngabantu.—IMizekeliso 8:31.

Uthando uYesu awayenalo ngabantu lwacaca mhlophe ngoxa wayeshumayela aph’ emhlabeni. Zisuka nje, wenza kwacaca ukuba wayeze “kuvakalisa iindaba ezilungileyo” kwabo babezidinga. (Luka 4:18) Kodwa uYesu wayengathethi nje angenzi. Wayehlala ebonisa uthando ebantwini. Ngokomzekelo, xa isihlwele sabantu sasiye kummamela, ‘wasisizela, waza waphilisa abagulayo kuso.’ (Mateyu 14:14) Xa indoda eyayinesifo esibuhlungu yabonis’ ukholo lokuba uYesu wayenokuyinceda xa efuna, wayinceda. Ngothando wathi: “Ndiyathanda. Hlambuluka.” (Luka 5:12, 13) Xa wabona umhlobo wakhe uMariya ebuhlungu ngenxa yokufelwa ngumntakwabo uLazaro, uYesu ‘wagcuma emoyeni, wakhathazeka, zathi waxa iinyembezi.’ (Yohane 11:32-36) Wenza abangazange bayilindele—wavusa uLazaro, nakuba wayesele eneentsuku ezine eswelekile!—Yohane 11:38-44.

UYesu wayesazi ukuba olo ncedo lwalulolwexeshana. Wayeqonda ukuba ekugqibeleni bonke abo wayebancedile babeza kuphinda bagule, nabo babevusiwe babeza kufa kwakhona. Sekunjalo, uYesu wayesazi ukuba uBukumkani bukaThixo buza kuzisa utshintsho oluza kuziphelisa ngonaphakade ezo ngxaki. Seso sizathu kanye esabangela ukuba angenzi mimangaliso nje kuphela, kodwa akhuthalele nokushumayela “iindaba ezilungileyo zobukumkani.” (Mateyu 9:35) Le mimangaliso yayibonisa ngomkhamo omncinane oko kuza kufezwa buBukumkani bukaThixo kungekudala emhlabeni wonke. Funda oko iBhayibhile ithi kuza kwenzeka ngelo xesha.

 •  Akusayi kubakho kugula.

  “Aya kuvulwa amehlo eemfama, zivulwe neendlebe zezithulu. Isiqhwala siya kutsiba njengexhama, nolwimi lwesimumu luya kumemelela ngochulumanco.” Ukongezelela koko, “Akakho ummi wakhona oya kuthi: ‘Ndiyagula.’”—Isaya 33:24; 35:5, 6.

 • Akusayi kubakho kufa.

  “Amalungisa aya kuwudla ilifa umhlaba, ahlale kuwo ngonaphakade.”INdumiso 37:29.

  “Uya kuginya ukufa ngonaphakade, yaye iNkosi enguMongami uYehova ngokuqinisekileyo iya kosula iinyembezi ebusweni bonke.”—Isaya 25:8.

 • Abafileyo baya kuvuswa.

  ‘Abo bakumangcwaba enkumbulo baya kuliva ilizwi lakhe baze baphume.’—Yohane 5:28, 29.

  “Kuza kubakho uvuko.”—IZenzo 24:15.

 • Ukungabi nazindlu nokungaqeshwa kuya kuphela.

  “Baya kwakha izindlu baze bahlale; batyale izidiliya baze badle isiqhamo sazo. Abayi kwakha kuhlale abanye; abayi kutyala kudle abanye. . . . nomsebenzi wezandla zabanyuliweyo bam baya kuwusebenzisa ngokupheleleyo.”—Isaya 65:21, 22.

 •  Akusayi kuphinda kubekho mfazwe.

  “Uphelisa iimfazwe kuse esiphelweni somhlaba.”—INdumiso 46:9.

  “Uhlanga aluyi kuphakamisela uhlanga ikrele, zingayi kuphinda zifunde nemfazwe kwakhona.”—Isaya 2:4.

 • Akusayi kubakho kunqongophala kokutya.

  “Umhlaba uya kunika imveliso yawo; uThixo, uThixo wethu, uya kusisikelela.”—INdumiso 67:6.

  “Kuya kubakho ukudla okuziinkozo okuninzi emhlabeni; encotsheni yeentaba kuya kubakho ukuphuphuma.”—INdumiso 72:16.

 • Akusayi kubakho ndlala.

  “Lowo ulihlwempu akayi kusoloko elityalwa.”—INdumiso 9:18.

  “Uya kumhlangula lowo ulihlwempu ukhalela uncedo, kwanalowo uxhwalekileyo nabani na ongenamncedi, nemiphefumlo yabangamahlwempu uya kuyisindisa.”—INdumiso 72:12, 13.

Ngaba ukufunda ngala mathemba akukwenzi usibone isizathu sokuba uBukumkani bubaluleke kangaka kuYesu? Ngoxa wayesemhlabeni, wayethetha ngabo kuye nabani na owayefuna ukummamela, kuba wayesazi ukuba buza kuphelisa zonke iingxaki zoluntu ezikhoyo namhlanje.

Ngaba unomdla kula mathemba oBukumkani? Ukuba kunjalo, ungafunda phi ke ngobu Bukumkani? Ibe ungenza ntoni ukuze nawe uxhamle kwezi ntsikelelo? Inqaku elilandelayo liphendula kanye loo mibuzo.

^ isiqe. 5 Eli nqaku lithetha ngendlela uYesu avakalelwa ngayo ngoku sithethayo kuba uyaphila ezulwini, kwaye nangoku asezulwini, uBukumkani buseyinto ebaluleke kakhulu kuye.—Luka 24:51.

^ isiqe. 8 Ukuze uve okungakumbi ngesizathu sokuba uThixo evumele abantu baphile phantsi kwezi ntlungu, funda isahluko 11 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.