Yiba nombono wotata oncokola nonyana wakhe oneminyaka esixhenxe. Xa ebalisa lo tata uthi, “Kude kudala, uThixo wenza umhlaba nayo yonke into ekuwo, yaye wenza ilanga, inyanga neenkwenkwezi.” Le nkwenkwe iyathula ikhe ikucinge oku, kamva ibuza ithi, “Tata, ngubani owadala uThixo?”

Utata uphendula athi, “Akakho umntu owadala uThixo mntanam. Ebesoloko ekho.” Le mpendulo iyamxolisa lo mntwana okwangoku. Kodwa njengokuba ekhula, lo mbuzo uya ukhula engqondweni yakhe. Akayiqondi ncam eyokuba kunokubakho umntu ongenasiqalo. Nokuba, xa isibhakabhaka sinesiqalo, ‘uThixo ke yena wenziwe ngubani?’

IBhayibhile ikuphendula njani oku? Ikuphendula ngokusondeleyo kwindlela lo tata amphendule ngayo unyana wakhe. UMoses wabhala wathi: “Owu Yehova, . . . ngaphambi kokuba neentaba zizalwe, okanye uzise ngokungathi kungenimba umhlaba nelizwe elinemveliso, ukususela kwixesha elingenammiselo ukusa kwixesha elingenammiselo wena unguThixo.” (INdumiso 90:1, 2) Nomprofeti uIsaya wakha wathi: “Akwazi na okanye akuvanga na? UYehova, uMdali weziphelo zomhlaba, unguThixo ukusa kwixesha elingenammiselo”! (Isaya 40:28) Ngokufanayo, kwincwadi kaYude xa kuthethwa ngobukho bukaThixo kuthiwa, “ngoku, nangonaphakade.”—Yude 25.

Ezo zibhalo zisibonisa ukuba uThixo ‘nguKumkani kanaphakade’ njengokuba umpostile uPawulos watshoyo. (1 Timoti 1:17) Oku kuthetha ukuba uThixo ebesoloko ekho, nokuba sinokubuyela umva kangakanani na ngokwamaxesha. UThixo uyohlala ekho nakwixesha elizayo. (ISityhilelo 1:8) Ngoko, ubunaphakade bakhe buyeyona nto imenza uSomandla.

Kutheni kunzima ukuqonda ukuba uThixo akanasiqalo? Kaloku ubomi bethu obufutshane busenza sibone umahluko omkhulu gqitha kwindlela uYehova alibala ngayo ixesha. Ekubeni enguThixo kanaphakade, iminyaka eliwaka kuye ifana nosuku. (2 Petros 3:8) Ngokomzekelo: Ngaba intethe ekubudala obupheleleyo ephila kuphela iintsuku eziyi-50, inokukuqonda ukuphila kwabantu okuyiminyaka eyi-70 okanye eyi-80? Soze! IBhayibhile isichaza thina bantu njengeentethe xa isithelekisa noMdali wethu Ozukileyo. Nendlela esicinga ngayo iphantsi lee kuneyakhe. (Isaya 40:22; 55:8, 9) Ngoko ke ayothusi into yokuba ubunjani bukaYehova singakwazi ukubuqonda kakuhle ncam.

Nangona singenakubuqonda kakuhle ubunaphakade bukaThixo, kodwa siyabona ukuba izibakala ziyavakala. Ukuba ebekho umntu odale uThixo, loo mntu ngebizwa ukuba nguMdali. Kodwa njengokuba iBhayibhile ichaza, uYehova nguye ‘odale zonke izinto.’ (ISityhilelo 4:11) Ngapha koko, siyazi ukuba amazulu ayekhe akabikho. (Genesis 1:1, 2) Ayevela phi ke? Kwafuneka kuqala kubekho uMdali wawo. Waphila nangaphambi kokuba ezinye izidalwa zomoya zibekho, njengokuphela koNyana wakhe ozelweyo kunye neengelosi. (Yobhi 38:4, 7; Kolose 1:15) Lilonke, uThixo ebekhe waphila yedwa kuqala. Akunakwenzeka ukuba wadalwa; akakho umntu owayephila ngaphambi kwakhe ekusenokuba wamdala.

Ubukho bethu nobendalo yonke bungqina ubunaphakade bukaThixo. Lowo odale yonke indalo esiyibonayo, owenze nemithetho eyilawulayo kumele ukuba ubesoloko ekho. Nguye kuphela obenokuphefumlela amandla obomi kwinto yonke.—Yobhi 33:4.