Ngaba zonke iinkonzo ziyamthobela uThixo?

Xa ubuphulaphule iindaba, uye waqaphela ukuba unqulo luyasetyenziswa nakwizenzo ezimdaka. Ayizizo zonke iinkonzo ezinqula uThixo oyinyaniso. (Mateyu 7:15) Enyanisweni, uninzi lwabantu sele lukhohlisiwe kakade.—Funda eyoku-1 kaYohane 5:19.

Noko ke uThixo uyababona abantu ababuthandayo ubulungisa nenyaniso. (Yohane 4:23) UThixo umema abo bantu ukuba bafunde inyaniso eseLizwini lakhe iBhayibhile.—Funda eyoku-1 kuTimoti 2:3-5.

Ungalubona njani unqulo lokwenene?

UYehova uThixo umanyanisa abantu abasuka kwiinkonzo ezingafaniyo ngokubafundisa inyaniso nokuthandana. (Mika 4:2, 3) Ngoko, unokubazi abanquli bokwenyaniso kuphela ngokujonga indlela abathandana ngayo.—Funda uYohane 13:35.

UYehova uThixo umanyanisa abantu abasuka kwiinkonzo ezingafaniyo ngokubafundisa inyaniso nokuthandana.—INdumiso 133:1

Abanquli bokwenyaniso banokholo yaye benza izinto ngokuvumelana neBhayibhile. (2 Timoti 3:16) Bayalihlonela negama likaThixo. (INdumiso 83:18) Bakholelwa nokuba uBukumkani bukaThixo bulelona themba labantu. (Daniyeli 2:44) Baxelisa uYesu ngokuba ‘lukhanyiselo’ nangokwenza okuhle ebantwini. (Mateyu 5:16) Ngoko ke, amaKristu okwenyaniso anokubonwa ngokutyelela abamelwane bawo emakhayeni ukuze abelane nabo ngeendaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo.—Funda uMateyu 24:14; IZenzo 5:42; 20:20.