Kutheni sifanele sithandaze?

UYehova uThixo ufuna sizive sikhululekile ukuba sithethe naye rhoqo ngezinto ezisixhalabisayo. (Luka 18:1-7) Uyayimamela imithandazo yethu kuba unomdla kuthi. Xa simenywa nguBawo wethu osezulwini ukuba sithandaze kuye, singangasamkeli njani isimemo esinjalo?—Funda eyabaseFilipi 4:6.

Umthandazo awuyondlela nje yokucela uncedo. Kunoko, usenza sisondele kuThixo. (INdumiso 8:3, 4) Xa sisoloko siphalazela imbilini yethu kuThixo, sakha ubuhlobo obusondeleyo naye.—Funda uYakobi 4:8.

Sifanele sithandaze njani?

Xa sithandaza, uThixo ufuna sithethe ngendlela esiqhele ukuthetha ngayo yaye singaphindaphindani nento enye. Akufuneki nokuba side sihlale ngendlela ethile xa sithandaza. UYehova ufuna sithandaze ngokusuka entliziyweni. (Mateyu 6:7) Ngokomzekelo, kwaSirayeli uHana wathandaza kuThixo ngengxaki yentsapho eyayimxhela. Kamva, xa intlungu yakhe yaba luvuyo, uHana wabulela uThixo entliziyweni ngomthandazo.—Funda eyoku-1 kaSamuweli 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1.

Likhethekile ngokwenene ilungelo esinalo lokuthandaza! UMdali wethu singamchazela nayiphi ingxaki. Sinako nokumdumisa size simbulele ngezinto asenzele zona. Asimele silithathe lula eli lungelo sinalo.—Funda iNdumiso 145:14-16.

 

[Umfanekiso okwiphepha 16]