Ngaba uyasikholelwa isithembiso esiseBhayibhileni sovuko? * Kubangela umdla ukucinga ukuba singaphinda sibabone abantu bethu esibathandayo abafayo. Ngaba elo themba lingaze lizaliseke? Ukuze sifumane impendulo, kuhle ukucinga ngomzekelo wabapostile bakaYesu Kristu.

Abapostile babekholelwa kuvuko lwabafileyo. Ngoba? Ubuncinane ngenxa yezizathu ezimbini. Okokuqala, ithemba labo lalisekelwe kule nyaniso: uYesu ngokwakhe wavuswa ekufeni. Abapostile—kunye ‘nabazalwana abangaphezu kwe-500 ngexesha elinye’—babona uYesu ovusiweyo. (1 Korinte 15:6) Ngaphezu koko, njengoko incwadi ezine zeVangeli zibonisa, ukuvuswa kukaYesu kwakungqinwa yaye kusamkelwa ngabantu abaninzi.—Mateyu 27:62–28:20; Marko 16:1-8; Luka 24:1-53; Yohane 20:1–21:25.

Okwesibini, abapostile babebone uYesu evusa abantu ekufeni izihlandlo ezithathu—okokuqala eNayin, kwakhona eKapernahum kunye naseBethani. (Luka 7:11-17; 8:49-56; Yohane 11:1-44) Esi sokugqibela isihlandlo, esichazwe ekuqaleni kwale Mboniselo, sasibandakanya intsapho esondeleyo kuYesu. Masihlole ngakumbi oko kwenzekayo.

“NDIM UVUKO”

“Umntakwenu uza kuvuka.” UYesu wathetha loo mazwi kuMarta, owayefelwe ngumntakwabo uLazaro kwiintsuku ezine ngaphambi koko. Ekuqaleni, uMarta wayengakuqondi oko kwakuthethwa ngamazwi kaYesu. Waphendula wathi, “Ndiyazi ukuba uza kuvuka,” kodwa wayecinga ukuba oko kwakuya kwenzeka ngelinye ixesha. Cinga ngendlela ekumele ukuba wothuka ngayo xa ebona uYesu evusa umntakwabo ekufeni emva kokuthi, “ndim uvuko nobomi.”—Yohane 11:23-25.

Wayephi uLazaro kwezo ntsuku zine? ULazaro akazange athethe nto ebonisa ukuba wayephila kwenye indawo kwezo ntsuku zine. ULazaro wayengenamphefumlo ungafiyo owaya ezulwini. Xa uYesu wayevusa uLazaro, akazange amkhuphe ezulwini apho wayonwabe kunye noThixo, waza wamzisa aph’ emhlabeni. Wayephi ke uLazaro kwezo ntsuku zine? Wayelele engcwabeni.—INtshumayeli 9:5, 10.

UYesu wafanisa ukufa nobuthongo obunzulu umntu aye avuswe kubo. Eli bali leBhayibhile lithi: “‘ULazaro umhlobo wethu uye kuphumla, kodwa ndiyahamba ndiya apho ukuze ndimvuse ebuthongweni.’ Ngoko ke abafundi  bathi kuye: ‘Nkosi, ukuba uye kuphumla, uya kuphila.’ Noko ke, uYesu wayethetha ngokufa kwakhe. Kodwa bona babecinga ukuba wayethetha ngokuphumla ebuthongweni. Ke ngoko, uYesu wathi kubo ngokuphandle: ‘ULazaro ufile.’” (Yohane 11:11-14) UYesu wanika uLazaro ubomi bakhe kwakhona waza wambuyisela kwintsapho yakhe. Wayinceda nyhani uYesu loo ntsapho!

Ukuvusa kukaYesu abantu xa wayesemhlabeni kwakusingcamlisa koko aza kukwenza xa enguKumkani woBukumkani bukaThixo. * Xa elawula emhlabeni, uYesu osemazulwini uza kuvusa abantu abalele emangcwabeni. Yiloo nto wathi: “Ndim uvuko.” Cinga ngendlela ekuza kuba mnandi ngayo xa ubona izalamane nabahlobo bakho kwakhona! Singasathethi ke ngendlela abaza kuvuya ngayo abo baza kube bevusiwe!—Luka 8:56.

Cinga ngendlela ekuza kuba mnandi ngayo xa ubona izalamane nabahlobo bakho kwakhona!

UKHOLO UKUZE UFUMANE UBOMI OBUNGUNAPHAKADE

UYesu wathi kuMarta: “Lowo ubonisa ukholo kum, nokuba uyafa, uya kubuyela ebomini; kwaye wonk’ ubani ophilayo aze abonise ukholo kum akasayi kuze afe konke konke.” (Yohane 11:25, 26) Abo bavuswe nguYesu xa elawula iwaka leminyaka baza kuphila ngonaphakade—ukuba babonisa ukholo kuye.

“Lowo ubonisa ukholo kum, nokuba uyafa, uya kubuyela ebomini.”—Yohane 11:25

Emva kokuthetha zonke ezi zinto ngovuko, uYesu wambuza oku uMarta: “‘Uyakukholelwa na oku?’ Wathi kuye: ‘Ewe, Nkosi, ndikholiwe ukuba unguye uKristu uNyana kaThixo, Lowo uzayo ehlabathini.’” (Yohane 11:26, 27) Wena—ngaba ungathanda ukuba nokholo kuvuko njengoMarta? Inyathelo lokuqala kukufunda ngenjongo kaThixo ngabantu. (Yohane 17:3; 1 Timoti 2:4) Ulwazi olunjalo lungakwenza ube nokholo. Kutheni ungaceli amaNgqina kaYehova akubonise oko kufundiswa yiBhayibhile ngoku? Aya kukuvuyela ukuthetha nawe ngethemba elenza umdla lovuko.

^ isiqe. 2 Funda inqaku elithi “Ukufa Akusosiphelo!” kwiphepha 6 lale Mboniselo.

^ isiqe. 9 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngethemba eliseBhayibhileni ngovuko, funda isahluko 7 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.