Unjani kanye-kanye uThixo?

UThixo ungumntu wokomoya ongabonakaliyo. Wadala amazulu, umhlaba nazo zonke izinto eziphilayo. UThixo akanaso isiqalo, kuba akakho umntu owamdalayo. (INdumiso 90:2) UThixo ufuna abantu bamfune baze bamazi.—Funda iZenzo 17:24-27.

Sinako ukulazi igama likaThixo. Enye indlela esinokwazi ngayo iimpawu zakhe kukujonga izinto azidalileyo. (Roma 1:20) Kodwa ke, ukuze simazi uThixo kufuneka sifunde iLizwi lakhe iBhayibhile. Lisinceda sazi indlela uThixo anothando ngayo.—Funda iNdumiso 103:7-10.

Uthini uThixo xa ebona okungekho sikweni?

UMdali wethu uYehova, ukuthiy’ egazini okungekho sikweni. Ibe wabadala abantu bafana naye. (Duteronomi 25:16) Yiyo loo nto abaninzi kuthi bengafuni nokukubona okungekho sikweni. AyingoThixo obangela okungekho sikweni esikubonayo namhlanje. UThixo uyasivumela ukuba sizikhethele into esifuna ukuyenza. Okubuhlungu kukuba abaninzi balisebenzisa kakubi elo lungelo baze benze okungekho sikweni. Ibe ngokwenza loo nto, bayenza buhlungu intliziyo yakhe.—Funda iGenesis 6:5, 6; Duteronomi 32:4, 5.

UYehova uvuyiswa kokusesikweni, ibe akayi kukunyamezela ngonaphakade okungekho sikweni. (INdumiso 37:28, 29) IBhayibhile isithembisa ukuba kungekudala uThixo uza kukuphelisa konke okungekho sikweni.—Funda eye-2 kaPetros 3:7-9, 13.

IBhayibhile isithembisa ukuba kungekudala uThixo uza kuzisa okusesikweni