Yayisenziwa njani iminikelo yasetempileni ngemihla kaYesu?

Ubuncwane basetempileni babukwiNtendelezo Yabafazi. Incwadi ethi The Temple—Its Ministry and Services ithi: “Kwakukho ipaseji, yaye ngaphakathi kuyo edongeni kukho izikhongozelo ezilishumi elinesithathu okanye ‘amaxilongo’ [apho] iminikelo yayifakwa khona.”

Ezi zikhongozelo kwakusithiwa ngamaxilongo kuba zazitsobhile phezulu zize zivuleke ngezantsi. Isikhongozelo ngasinye sasibhalwe injongo yomnikelo ibe imali eqokelelwa kuso yayigcinelwa injongo ethile. UYesu wayekwiNtendelezo Yabafazi xa wabona abantu abaninzi, kuquka umhlolokazi olihlwempu, benikela iminikelo.—Luka 21:1, 2.

Izikhongozelo ezimbini zazenzelwe irhafu yetempile yaloo nyaka nalowo udlulileyo. Isikhongozelo se-3 ukuya kwese-7 zazenzelwe ukuqokelela imali yamahobe asendle, amahobe, amaplanga, isiqhumiso neendebe zegolide ngokulandelelana kwazo. Ukuba umntu onikelayo wayephethe umnikelo ongaphezu kwalowo ufunekayo, lowo ushiyekileyo wayewufaka kwezi zikhongozelo zilandelayo. Ese-8 sasenzelwe imali eshiyeke kwiminikelo yesono. Isikhongozelo se-9 ukuya kwese-12 zazenzelwe imali eshiyeke kwiminikelo yetyala, iminikelo yeentaka, eyamaNaziri neyabo baneqhenqa. Ese-13 sasenzelwe iminikelo yokuzithandela.

Ngaba umbhali weBhayibhile uLuka wayengumbhali-mbali ochanileyo?

ULuka wabhala iVangeli ebizwa ngegama lakhe neZenzo zabaPostile. ULuka uthi ‘wazilanda zonke izinto ukususela kwasekuqaleni ngokuchanileyo,’ kodwa abanye abaphandi bayazithandabuza iingxelo zakhe. (Luka 1:3) Wayechane kangakanani uLuka?

Bukho ubungqina bezinto uLuka abhale ngazo. Ngokomzekelo, usebenzisa izibizo ezichanileyo xa ethetha ngabasemagunyeni baseRoma, njengoomantyi basekuhlaleni eFilipi; abalawuli besixeko saseTesalonika kunye nabaphathiswa base-Efese. (IZenzo 16:20; 17:6; 19:31) ULuka ubiza uHerode Antipas ngokuba ngumlawuli wesithili noSergiyo Pawulos ngokuba libamba laseSipro.—IZenzo 13:1, 7.

Ukusebenzisa kukaLuka isibizo esifanelekileyo kuyaphawuleka kuba xa kutshintsha ummandla olawulwa yiRoma, nesibizo somlawuli sasitshintsha. Sekunjalo, umphandi weBhayibhile uBruce Metzger uthi, “sihlandlo ngasinye kuhlolwa indawo nexesha ekuthethwa ngalo kwincwadi yeZenzo, bezisoloko zichanile.” Umphandi uWilliam Ramsay uthi uLuka “ngumbhali-mbali ophum’ izandla.”