Ngoobani abaza kuya ezulwini yaye ngoba?

Izigidi zabantu zikholelwa ukuba ziza kuya ezulwini zakufa. UYesu wathi abapostile bakhe abathembekileyo baza kuya khona. Ngaphambi kokuba afe, wabathembisa ukuba uza kubalungiselela indawo noYise osezulwini.Funda uYohane 14:2.

Kutheni abantu abasemhlabeni beza kuvuselwa ezulwini? Baza kwenza ntoni apho? UYesu waxelela abapostile ukuba baza kuba ngookumkani. Baza kulawula umhlaba.Funda uLuka 22:28-30; ISityhilelo 5:10.

Ngaba bonke abantu abalungileyo baya ezulwini?

Kumazwe amaninzi, bambalwa abantu abalawulayo. Ekubeni uYesu evusela abantu kubomi basezulwini ukuze balawule umhlaba, sinokulindela ukuba akhethe abantu abambalwa. (Luka 12:32) IBhayibhile iyalichaza inani labo baza kulawula noYesu.Funda ISityhilelo 14:1.

UYesu ulungiselele abanye abalandeli bakhe indawo ezulwini. Ngaba uyazi ukuba baza kwenza ntoni apho?

Akuyi kuvuzwa abo baya ezulwini kuphela. Abantu abathembekileyo abaphila phantsi koBukumkani bukaYesu baza kunandipha ubomi ngonaphakade kwiparadesi esemhlabeni. (Yohane 3:16) Abanye baza kungena eParadesi ngokusinda xa kutshatyalaliswa le nkqubo ingendawo yezinto. Abanye baza kuvuselwa kuyo.Funda INdumiso 37:29; Yohane 5:28, 29.