Ngaba likho ithemba ngabafileyo?

Ukufa kufana nokulala kuba abafileyo abazi nto yaye akukho nto banokuyenza. Sekunjalo, uMdali wobomi unokubavusa ekufeni. Ukuze sikuqonde oku, uThixo wanika uYesu amandla okuvusa abafi.Funda INtshumayeli 9:5; Yohane 11:11, 43, 44.

Ukufa kufana njani nokulala?

UThixo uthembise ukuba abafileyo abakwinkumbulo yakhe uya kubavusela kwihlabathi elitsha elinoxolo. Abo baza kuvuswa bamele balinde emangcwabeni de uThixo abavusele ebomini kwakhona. UThixo uSomandla uyakulangazelela ukusebenzisa amandla akhe ukuze avuse abafileyo.Funda uYobhi 14:14, 15.

Luya kuba njani uvuko?

Xa abafileyo bevusiwe, baya kuzazi bona, izihlobo zabo kunye neentsapho zabo. Nangona umzimba womntu ubola, uThixo unokumvusa enomzimba omtsha.Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 15:35, 38.

Bambalwa abantu abavuselwa ezulwini. (ISityhilelo 20:6) Abaninzi baya kuvuselwa kwiparadesi esemhlabeni. Aba baya kuphila ubomi obutsha, benethemba lokuphila ngonaphakade.Funda INdumiso 37:29; IZenzo 24:15.