Ngaba uYehova usikhathalele, okanye ngaba mhlawumbi akabi buhlungu zizinto ezisehlelayo emhlabeni? IBhayibhile iwuphendula ngendlela evuyisayo lo mbuzo. Eneneni, uThixo ubakhathalele abantu ibe ufuna baphile kamnandi. Mihla le uThixo uvumela nabantu abangenambulelo baxhamle kukulunga kwakhe. Khawucinge ngamazwi kampostile uPawulos.Funda iZenzo 14:16, 17.

Ethetha nabantu baseListra ababengengobakhonzi bakaThixo uPawulos wathi: “Kwizizukulwana ezidluleyo [uThixo] wazivumela zonke iintlanga ukuba zihambe ngeendlela zazo, nangona, eneneni, engazange azishiye yena ngokwakhe ngaphandle kobungqina ngokuba wenza okulungileyo, eninika iimvula ezivela ezulwini namaxesha emveliso, ezizalisa iintliziyo zenu ngokutya nangokuchwayita.” Ayethetha ukuthini loo mazwi kwabo bantu babephulaphule uPawulos?

Kwakulula ngabantu baseListra ukubona ubunyani baloo mazwi. Umhlaba wabo wawuchumile ibe wawukwindawo enamanzi. Kodwa ke njengokuba uPawulos wabakhumbuzayo, imvula namaxesha okuchuma avela kuThixo. Babexhamla kukulunga kukaThixo sihlandlo ngasinye bevuna okuchumileyo besitya nokutya okumnandi.

Amazwi kaPawulos kubantu baseListra asifundisa okuninzi ngoYehova uThixo.

UYehova uyasivumela senze esikuthandayo. Phawula ukuba uYehova wavumela iintlanga zonke ukuba “zenze ezikuthandayo.” Abanye abaguquleli beBhayibhile bathi oku kuthetha ukuba “zihambe ngeziyibonayo” okanye “zenze okuxolisa iintliziyo zazo.” UYehova akanyanzeli nabani na ukuba amkhonze. Usiphe inkululeko yokuba sizikhethele indlela esifuna ukuphila ngayo.Duteronomi 30:19.

UYehova ufuna simazi. UPawulos wabonisa ukuba uYehova unobungqina. Abaguquleli esithethe ngabo ngaphambili bathi eli binzana kunokuthiwa ngalo, “ubabonise ngokucacileyo abantu ukuba unguThixo onjani.” Indalo kaThixo isinika ubungqina obungenakuphikiswa ‘ngeempawu zakhe ezingabonakaliyo,’ eziquka ukulunga, ubulumko, amandla nothando. (Roma 1:20) UYehova utyhile okuninzi ngaye eBhayibhileni. (2 Timoti 3:16, 17) Ayizicacelanga na into yokuba ufuna simazi?

Mihla le uThixo uvumela nabantu abangenambulelo baxhamle kukulunga kwakhe

UYehova ufuna sivuye. UPawulos wathi uYehova ‘uzizalisa iintliziyo zethu ngokutya nangokuchwayita.’ Kwanomoni ongamkhonziyo uYehova uyakufumana ukutya okwanelisa intliziyo yakhe aze onwabele ubomi. Sekunjalo, uThixo ufuna sonwabe ngokupheleleyo. Sinokulufumana olo lonwabo kuphela xa sifunda ngaye size siphile ngendlela ayithandayo.INdumiso 144:15; Mateyu 5:3.

Sonke siyazinandipha izinto ezintle zikaYehova imihla ngemihla. Kutheni ungafundi ngendlela onokubonisa ngayo umbulelo noxabiso kulo Thixo ‘uzalisa iintliziyo zethu ngokutya nangokuchwayita’?

Iivesi ZeBhayibhile Onokuzifunda ­NgoJulayi

IZenzo 11-28