Ukuba uye wadaniswa yinkonzo ethile, kunokuba nzima ukuphinda uthembe enye. Kodwa qiniseka ukuba ikhona inkonzo onokuyithemba. Xa wayesemhlabeni, uYesu waqokelela abafundi waza wabafundisa ukuphila ngokwemiyalelo kaThixo. Abalandeli bokwenene bakaKristu—abantu abazama ngamandla ukuphila ngamazwi kaKristu—basekhona nangoku. Bafumaneka phi?

UYonela okhankanywe ngaphambilana uthi: “Ndaqalisa ukufundiswa iBhayibhile ngamaNgqina kaYehova. Akuzange kube kudala ndawaqonda amazwi akuYohane 8:32 athi: “Niya kuyazi inyaniso, yaye inyaniso iya kunikhulula.”

URay naye ekuthethwe ngaye kweli nqaku uthi: “Ukufunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova kwandinceda ndafunda ukuba uThixo akanguye unobangela weengxaki esijongene nazo. Kwandinika ithemba ukwazi ukuba nangona ngoku enezizathu ezihle zokuvumela ububi benzeke, uceba ukubusiphula neengcambu.”

Kunzima kakhulu ukuthi qampu uwedwa uze ukholelwe into engafunwayo ngabantu abaninzi. Kodwa inako ukwenzeka loo nto. Baninzi abantu abafuna ukuncedwa bayazi kakuhle iBhayibhile. Yiyo loo nto amaNgqina kaYehova efundisa abantu iBhayibhile simahla emakhayeni abo. Veki nganye kukho abantu abaninzi abafundiswa iBhayibhile. Ngenxa yoko, basondela ngakumbi kuMdali wabo, loo nto ibenza baphile ubomi obumnandi. *

Kutheni ungakhe ubuze amaNgqina kaYehova isizathu sokuba eyithemba nje inkonzo yawo?

Xa uphinda udibana namaNgqina kaYehova, kutheni ungakhe uwabuze ukuba, kutheni eyithemba kangaka inkonzo yawo? Khawukhe ufunde ngeemfundiso zawo nohlobo lwabantu abalilo. Uze uphendule umbuzo othi, ngaba ikhona inkonzo endinokuyithemba?

^ isiqe. 5 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, funda incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile, epapashwe ngamaNgqina kaYehova.