UAlberto owayelijoni kangangeminyaka elishumi, ubalisa athi: “Xa umfundisi wethu wayesithandazela, wayedla ngokuthi, ‘UThixo abe nani.’ Kodwa kwakunzima ukumkholelwa kuba ndisithi ‘ndiya edabini ndiyokubulala, ibe iBhayibhile isithi “uze ungabulali.”’”

Ebudeni beMfazwe Yehlabathi Yesibini, uRay wayekumkhosi wamanzi. Wabuza umfundisi wakhe ukuba: “Ukhwela kwesi sikhephe uze uthandazele uloyiso. Kanti utshaba lwethu alwenzi nto ifanayo?” Umfundisi wathi xa emphendula, iNkosi isebenza ngeendlela ezingaziwayo.

Ukuba le mpendulo ayikwanelisi, awuwedwa.

IFUNDISA NTONI IBHAYIBHILE?

UYesu wathi owona mthetho mkhulu kaThixo ngulo, “Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.” (Marko 12:31) Ngaba uYesu wathi ukumthanda kwethu ummelwane kuxhomekeke ukuba uhlala kweliphi ilizwe okanye uloluphi uhlanga? Akunjalo. Wathi kubafundi bakhe: “Ngako oko bonke baya kwazi ukuba ningabafundi bam, ukuba ninothando phakathi kwenu.” (Yohane 13:34, 35) Uthando lwabo lwaluya kuba lolona phawu baziwa ngalo. Babeya kuxolela ukuncama obabo ubomi ukuze kuphile abanye kunokuba babulale.

AmaKristu okuqala ayephila ngokuvumelana nala mazwi kaYesu. IThe Encyclopedia of Religion ithi: “Iinkokeli zokuqala zecawa, kuquka uTertullian no-Origen, babeyivuma into yokuba amaKristu awakwazi ukubulalana, loo mgaqo wawenza abalwa kunye nomkhosi wamaRoma.”

AMANGQINA KAYEHOVA AQHUBA NJANI WONA?

Ekubeni amaNgqina kaYehova ekho phantse kuwo onke amazwe, ayachaphazeleka xa amazwe ahlala kuwo esilwa. Kodwa enza konke okusemandleni awo ukuze alubonakalise uthando phakathi kwawo.

Ngaba iinkokeli zonqulo ziyabafundisa abantu ukuba babe nothando awafundisa ngalo uYesu?

Ngokomzekelo, ngo-1994 ebudeni bemfazwe yobuhlanga yamaHutu namaTutsi eRwanda, amaNgqina kaYehova akazange athathe cala kwezopolitiko. AmaNgqina olunye uhlanga afihla amanye olunye uhlanga ezindlwini zawo, kwaye loo nto yayiwabeka esichengeni sokubulawa xa enokubhaqwa. Xa kwabhaqwa iNgqina elingumTutsi elalifihlwe kwikhaya lamaNgqina amabini angamaHutu, umkhosi wamajoni weInterahamwe wathi, “kuza kufuneka sinicim’ igama ngenxa yale nto.” Okubuhlungu kukuba, omabini la maNgqina angamaHutu abulawa.Yohane 15:13.

Ucinga ntoni: Ngaba le nto yenziwa ngala maNgqina iyavisisana namazwi kaYesu athetha ngothando lokuzincama?