“Nkosi, sifundise ukuthandaza.” (Luka 11:1) Esi sicelo senziwa ngomnye wabafundi bakaYesu. Ekuphenduleni, uYesu wenza imizekeliso emibini esifundisa indlela yokuthandaza ukuze siviwe nguThixo. Ukuba ubukhe wathandabuza ukuba uThixo uyayiva kusini na imithandazo yakho, ngokuqinisekileyo uza kuba nomdla kwimpendulo kaYesu.—Funda uLuka 11:5-13.

Umzekeliso wokuqala ubhekisela kumntu othandazayo. (Luka 11:5-8) Kuwo, uYesu wenza ibali lendoda eyamkela undwendwe ebusuku ibe ingenakutya. Le ndoda ixhalabile. Nangona kusebusuku, iyaphuma iye kucela isonka kumhlobo wayo. Ekuqaleni, umhlobo wayo uyakrikriza ukuvuka ngoba intsapho yakhe sele ikobude ubuthongo. Le ndoda ayibinazintloni kodwa iqhubeka inkqonkqoza de umhlobo wayo avuke aze ayinike isonka. *

Lo mzekeliso usifundisa ntoni ngomthandazo? UYesu uthi simele sizingise—siqhubeke sicela, sifuna kwaye sinkqonkqoza. (Luka 11:9, 10) Ngoba? Ngaba uYesu wayethetha ukuba xa sithandaza sifana nje nabantu abankqonkqoza kumnyango woThixo okrikrizayo ukuphulaphula? Hayi. Eyona nto wayeyitsho uYesu kukuba, ngokungafaniyo nalo mhlobo ukrikrizayo, uThixo uyakulangazelela ukuyiphendula imithandazo yabo bathandaza ngokholo. Sibonisa ukuba sinolo kholo xa sizingisa. Ngokuqhubeka sicela, sibonisa ukuba siyifuna ngokunyanisekileyo loo nto siyicelayo yaye sinokholo lokuba uThixo uza kusinika—ukuba oko kuvisisana nokuthanda kwakhe.—Marko 11:24; 1 Yohane 5:14.

Umzekeliso wesibini ubhekisela ‘kuMphulaphuli wemithandazo,’uYehova. (INdumiso 65:2) UYesu wabuza: “Nguwuphi na uyise phakathi kwenu oya kuthi, ukuba unyana wakhe ucela intlanzi, asuke amnike inyoka esikhundleni sentlanzi? Okanye athi ukuba ucela iqanda, asuke amnike unomadudwane?” Impendulo izicacele—akakho utata obathandayo abantwana bakhe onokubanika izinto eziyingozi. UYesu wawucacisa lo mzekeliso ngokuthi: Ukuba ooyise abangafezekanga bayakwazi ukubanika “izipho ezilungileyo”abantwana babo, “wobeka phi na ke yena uYihlo osezulwini ukubanika umoya oyingcwele”—esona sipho sigqwesileyo—abantwana bakhe abasemhlabeni xa bemcela! *Luka 11:11-13; Mateyu 7:11.

UThixo uyakulangazelela ukuyiphendula imithandazo yabo bathandaza ngokholo

Lo mzekeliso usifundisa ntoni ngoYehova ‘uMphulaphuli wemithandazo’? UYesu ufuna simazi uYehova njengoyise onenyameko nonomdla wokubanika abantwana bakhe oko bakucelayo. Kungenxa yeso sizathu le nto abakhonzi bakaYehova benokumcela ngokukhululekileyo izinto abazinqwenelayo. Ukwazi ukuba uYehova ubanqwenelela okuhle kuluncedo kubakhonzi bakhe, kuba bamkela nayiphi na indlela aziphendula ngayo izicelo zabo, enoba akaphendulanga ngendlela ebebeyilindele. *

Izibhalo onokuzifunda ngoAprili

Luka 7-21

^ isiqe. 4 Umzekeliso kaYesu ubonisa izinto ezenzeka kubomi bemihla ngemihla. KumaYuda, ukubuka iindwendwe kwakubalulekile. Intsapho yayidla ngokubhaka isonka eyayiza kusitya ngolo suku, ngoko ukuboleka kwenye indlu kwakuyinto eqhelekileyo ukuba kuye kwenzeka isonka saphela. Ukongezelela, onke amalungu entsapho ehlwempuzekileyo ayelala phantsi kwigumbi elinye.

^ isiqe. 6 UYesu wayedla ngokuthi “wobeka phi na ke” xa egxininisa ubunyaniso baloo nto wayeyifundisa. Omnye umphengululi wathi: “Eyona nto ithethwa apha kukuba, ukuba lo wokuqala uyakwazi ukwenza le nto, wobeka phi ke yena lo wesibini.”

^ isiqe. 7 Ukuze wazi okungakumbi ngendlela onokuthandaza ngayo ukuze uviwe nguThixo, funda isahluko 17 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?, epapashwe ngamaNgqina kaYehova.