Njengoko usazi, ukuxoka kukuthetha into owaziyo kuba asiyonyani. Ngaba wakha waxoka? *Nkqu nabantu abadala abamthandayo uThixo bakha baxoka. Mhlawumbi uyamazi omnye umntu owaxokayo ekuthethwa ngaye eBhayibhileni. Igama lakhe nguPetros yaye wayengomnye wabapostile bakaYesu abali-12. Makhe sive ukuba kwakutheni ukuze axoke.

Emva kokubanjwa kwakhe, uYesu usiwa kwikhaya lombingeleli omkhulu. Kusezinzulwini zobusuku. UPetros ungena ekhayeni lalo mbingeleli kungekho mntu umbonayo ukuba ungubani kanye kanye. Ufika eme ngasemlilweni, yaye ukukhanya kwaloo mlilo kwenza intombazana esebenza kwelo khaya imbone ukuba unguPetros. Ithi: “Nawe ubukunye noYesu.” UPetros owoyikayo uphika eme ngomlenz’ omnye.

IBhayibhile ithi emva koko, ‘nenye intombazana iyamphawula.’ Ithi: “Lo mntu wayekunye noYesu.” UPetros uphinda akhanyele. Emva kwemizuzu embalwa, kuza nabanye abantu baze bathi kuPetros: “Ngokuqinisekileyo nawe ungomnye wabo.”

UPetros uyoyika. Uxoka okwesithathu esithi: “Andimazi loo mntu!” Kukhala inkukhu. UYesu ujonga uPetros, ibe uPetros ukhumbula ukuba kwiiyure ezimbalwa ngaphambili, uYesu ebethe kuye: “Ngaphambi kokuba umqhagi ukhonye, uya kundikhanyela kathathu.” UPetros utsho isijwili. Uyazisola!

Ngaba ingenzeka into enje kuwe?— Usenokuthi usesikolweni uze uve abanye abantwana bethetha ngamaNgqina kaYehova. Omnye uthi: “AmaNgqina akamculi uNkosi Sikelela!” Aze omnye athi: “Akalweli nelizwe lawo eli.” Kuphinde kuvele omnye athi: “Akangawo namaKristu kuba akayenzi iKrismesi.” Kuthi kusenjalo, omnye ajike akujonge aze athi, “UliNgqina likaYehova moss nawe?” Uza kuthini?

 Kufuneka wazi ukuba uza kuphendula uthini kwangaphambi kokuba ezi zinto zenzeke. UPetros wayengazilungiselelanga. Xa wazibhaqa esekoneni, waxoka! Sekunjalo, wazisola ngento awayenzayo, ibe uThixo wamxolela.

Omnye umfundi kaYesu ekuthiwa nguAnaniyas naye waxoka. Kodwa uThixo akazange amxolele yena nomfazi wakhe uSafira. Babevumelene ukuba baza kuxoka. Makhe sibone ukuba kutheni uThixo engazange amxolele uAnaniyas noSafira.

Kwiintsuku ezilishumi emva kokuba uYesu eshiye abapostile bakhe waza wabuyela ezulwini, kwabhaptizwa abantu abamalunga nama-3,000 eYerusalem. Abaninzi kubo basuka kwiindawo ezikude yaye beze kubhiyozela uMthendeleko wePentekoste, ibe emva kokuba bebe ngabafundi bakaYesu bafuna ukuhlala kangangexesha elithile ukuze bafunde okungakumbi. Ngoko abanye abafundi bakaYesu bakhupha imali ukuze babaxhase.

UAnaniyas nomfazi wakhe bathengisa enye yempahla yabo ukuze bafumane imali yokunceda aba bafundi basandul’ ukubhaptizwa. Xa uAnaniyas eyizisa kubapostile le mali, uthi iphelele. Kodwa uyaxoka! UAnaniyas uye wayifihla enye imali! UThixo uchazela uPetros ngale nto, aze uPetros athi kuAnaniyas: “Uxokise, kungekhona abantu, kodwa uThixo.” UAnaniyas ufa kanye ngaloo mzuzu! Emva kwexesha elingangeeyure ezintathu, kufika uSafira umfazi wakhe. USafira akazi ukuba umyeni wakhe sele efile ngoko naye ufika axoke, aze naye afe ngoko nangoko.

Libaluleke kakhulu eli bali: Ukuthetha inyaniso kubalulekile! Sonke simele sifunde kwesi sifundo! Sekunjalo, sonke siyazenza iimpazamo ingakumbi xa sisebancinci. Akukuvuyisi ukwazi ukuba uYehova uyakuthanda yaye uya kukuxolela njengoPetros?—Kodwa khumbula ukuba sifanele sithethe inyaniso. Ukuba sisoloko sixoka kufuneka sicele uYehova ukuba asixolele. Inokuba uPetros wayenza loo nto, waza waxolelwa. Ukuba sizama kakhulu ukungaphindi sixoke, uThixo uya kusixolela nathi!

^ isiqe. 3 Ukuba ufunda nomntwana, isikhewu senzelwe ukuba umvumele aphendule.