Wayevela phi uMtyholi?

UThixo akazange adale uMtyholi. Kunoko, uThixo wadala ingelosi yaza yona yazijika yazenza uMtyholi, okwabizwa ngokuba nguSathana. UYesu wakha wathetha amazwi abonisa ukuba uMtyholi wakha wangumntu onenyani nongenasono. Ngoko ke, ekuqaleni uMtyholi wayeyingelosi elungileyo kaThixo.—Funda uYohane 8:44.

Kwenzeka njani ukuba ingelosi ibe nguMtyholi?

Ingelosi eyaba nguMtyholi yakhetha ukuvukela uThixo yaza yafaka uAdam noEva umoya wezikhova ukuze balandele yona. Ngoko ke, yiyo eyazenza uSathana, igama elithetha “Umchasi”.—Funda iGenesis 3:1-5; ISityhilelo 12:9.

Njengabantu nezinye iingelosi, le ngelosi eyaba nguMtyholi yayinenkululeko yokwenza okulungileyo okanye okubi, kodwa yona yafuna ukunqulwa. Eyona nto yayithe phithi yiyo kukunqulwa kunokuvuyisa uThixo.—Funda uMateyu 4:8, 9; Yakobi 1:13, 14.

UMtyholi ube naliphi igalelo kubomi babantu? Ngaba umele umoyike? IBhayibhile iyayiphendula le mibuzo.