Yintoni ethi qatha engqondweni yakho xa usiva igama elithi Moses? Ngaba ucinga . . .

  • ngomntwana owafihlwa ngunina ebhaskithini kuMlambo umNayile?
  • ngenkwenkwe eyakhuliswa yintombi kaFaro kubutofotofo baseYiputa—sekunjalo ayazilibala ukuba ingumSirayeli?
  • ngendoda eyayingumalusi kwaMidiyan iminyaka engama-40?
  • ngendoda eyancokola noYehova * phambi kwetyholo elitshayo?
  • ngendoda eyaba nesibindi sokuma phambi kokumkani waseYiputa yaza yamcela ukuba akhulule amaSirayeli ebukhobokeni?
  • ngendoda eyayalelwa nguThixo ukuba ichaze iZibetho Ezilishumi awayeza kubethwa ngazo amaYiputa xa ukumkani wawo engazange amthobele uThixo?
  • ngendoda eyakhokela amaSirayeli xa ayephuma eYiputa?
  • ngendoda eyasetyenziswa nguThixo xa wayesahlukanisa amanzi oLwandle Olubomvu?
  • ngendoda eyanika amaSirayeli iMithetho Elishumi evela kuThixo?

UMOSES wenza zonke ezi zinto kunye nezinye. Yiloo nto le ndoda ithembekileyo ihlonitshwa kangaka ngamaKristu, amaYuda kunye namaSilamsi!

Ngokungathandabuzekiyo, uMoses wayengumprofeti ‘owoyikekayo.’ (Duteronomi 34:10-12) Wavumela uThixo ukuba amsebenzise ukuze enze izinto ezinkulu. Sekunjalo, uMoses wayengumntu nje ofana nathi. UMoses wayengumntu “oneemvakalelo ezinjengezethu,” kanye njengokuba wayenjalo nomprofeti uEliya owabonakala kunye noMoses embonweni xa uYesu wayeshumayela emhlabeni. (Yakobi 5:17; Mateyu 17:1-9) UMoses wayeneengxaki ezifana nezethu, kodwa ke wazoyisa.

Ngaba uyafuna ukwazi ukuba wazoyisa njani? Makhe sithethe ngeempawu zikaMoses ezintle zibe ntathu, size sibone ukuba singafunda ntoni kumzekelo wakhe.

^ isiqe. 7 UYehova ligama likaThixo elichazwe eBhayibhileni.