Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

 Sondela KuThixo

‘UnguThixo . . . Wabaphilayo’

‘UnguThixo . . . Wabaphilayo’

Ngaba ukufa kunamandla ngaphezu koThixo? Ayinakwenzeka loo nto! Kungenzeka njani ukuba ukufa okanye naluphi na “utshaba” lube namandla ngaphezu ‘koThixo uSomandla’? (1 Korinte 15:26; Eksodus 6:3) UThixo unamandla okuphelisa ukufa ngovuko, yaye uthembisa ukukwenza oko kwihlabathi lakhe elitsha. * Siqiniseke kangakanani eso sithembiso? UYesu unyana kaThixo, usiqinisekisa ngamazwi asinik’ ithemba.—Funda uMateyu 22:31, 32.

Xa wayethetha nabaSadusi ababengakholelwa kuvuko, uYesu wathi: “Ngokubhekisele eluvukweni lwabafileyo, anikufundanga na oko kwathethwa kuni nguThixo, esithi, ‘NdinguThixo ka-Abraham noThixo kaIsake noThixo kaYakobi’? AkangoThixo wabafileyo, kodwa ngowabaphilayo.” Apha uYesu wayecaphula incoko kaThixo noMoses kwityholo elivuthayo ngowe-1514 B.C.E. (Eksodus 3:1-6) Ngokutsho kukaYesu, amazwi awathethwa nguYehova kuMoses—“NdinguThixo ka-Abraham noThixo kaIsake noThixo kaYakobi”—abonisa ukuba ithemba lovuko liqinisekisiwe. Kutheni sisitsho?

Kuqala makhe sijonge ukuba athethwa nini? Ngexesha uYehova ethetha noMoses, uAbraham wayeneminyaka engama-329 wafayo, uIsake yena ingama-224 aze yena uYakobi ibe li-197. Sekunjalo, uYehova akazange athi ‘ndandinguThixo wabo’ kodwa wathi ‘ndinguThixo wabo.’ UYehova wathetha ngala madoda ayefile ngokungathi ayesaphila. Ngoba?

UYesu wacacisa wathi: “[UYehova] akangoThixo wabafileyo, kodwa ngowabaphilayo.” Khawucingisise ngoko kuthethwa ngala mazwi. Ukuba uvuko belungekho, uAbraham, uIsake noYakobi bebeza kufa ngonaphakade. Ukuba bekunjalo, uYehova ebeza kuba nguThixo wezidumbu. Loo nto ibiya kuthetha ukuba ukufa kunamandla kunoYehova—ngokungathi akanawo amandla okukhulula ekufeni abakhonzi bakhe abathembekileyo.

Ngoko ke, sinokugqiba ngelithini ngoAbraham, uIsake noYakobi kunye nabanye abakhonzi abathembekileyo bakaYehova abaye bafa? UYesu wathi: “Kuba bonke bayaphila kuye.” (Luka 20:38) UYehova uzimisele ukubavusa abakhonzi bakhe abanyanisekileyo, kangangokuba ude athethe ngabo ngokungathi basaphila. (Roma 4:16, 17) UYehova uya kusoloko ebakhumbula abo bakhonzi bakhe de kufike ixesha lokubavusa.

UYehova unamandla ngaphezu kokufa

Ngaba unomdla wokuphinda ubabone abafileyo obathandayo? Ukuba kunjalo, khumbula ukuba uYehova unamandla ngaphezu kokufa. Akukho nto inokumenza angakwazi ukuzalisekisa isithembiso sakhe sokuvusa abafileyo. Kutheni ke ngoko ungafundi okungakumbi ngethemba lovuko nangoThixo oza kuvusa abafi? Ukuba wenza njalo, uya kusondela ngakumbi kuYehova, ‘uThixo. . . wabaphilayo.’

Izibhalo onokuzifunda ngoFebruwari:

Mateyu 22-28Marko 1-8

^ isiqe. 3 Ukuze ufunde okungakumbi ngesithembiso sikaThixo sovuko kwihlabathi elitsha, funda isahluko 7 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?, epapashwe ngamaNgqina kaYehova.