Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

UMoses—Indoda Eyayithobekile

UMoses—Indoda Eyayithobekile

YINTONI UKUTHOBEKA?

Ukuthobeka kuthetha ukungabi namabhongo okanye ikratshi. Umntu othobekileyo akabajongeli phantsi abanye. Nawuphi na umntu ongafezekanga ufanele athobeke aze aqonde ukuba akanakukwazi ukwenza yonke into.

UMOSES WAZIBONAKALISA NJANI UKUBA UTHOBEKILE?

UMoses akazange avumele igunya limz’ entloko. Ngokuqhelekileyo, indoda idla ngokufumana nje igunyana ize ikhawuleze ibonakale ukuba ithobekile okanye ayithobekanga. Umbhali owayephila ngenkulungwane yeshumi elinesithoba uRobert G. Ingersoll, wathi: “Abantu abaninzi bayakwazi ukunyamezela ubunzima. Kodwa ukuba ufuna ukubona ukuba indoda injani kanye kanye, yinike nje igunya.” Ngoko, uMoses wamisela umzekelo omhle wokuthobeka. Njani?

UMoses wanikwa igunya elikhulu kuba uYehova wamthuma ukuba akhokele amaSirayeli. Noko ke, elo gunya alizange limz’ entloko. Ngokomzekelo, khawucinge ngendlela awawulungisa ngokuthobeka ngayo umbandela onzima ophathelele ilifa. (Numeri 27:1-11) Lo mbandela wawunzima kuba isigqibo sakhe sasiza kuhlaba ifolo yendlela yokucombulula neminye efana nawo kwizizukulwana ngezizukulwana.

Wenza ntoni uMoses? Ngaba wacinga ukuba uyakwazi ukucombulula lo mcimbi kuba nje eyinkokeli yamaSirayeli? Ngaba wathembela kubuchule bakhe bemvelo, kumava okanye kulwazi lwakhe ngoYehova?

Mhalwumbi indoda enekratshi yayiza kuthembela kubuchule nakumava ayo. Kodwa ke uMoses akazange ayenze loo nto. IBhayibhile ithi: ‘UMoses wasibeka esi simangalo phambi koYehova.’ (Numeri 27:5) Khawufan’ ucinge nje! Nasemva kweminyaka engama-40 ekhokela uhlanga lukaSirayeli, uMoses wathembela kuYehova kungekhona kumava akhe. Kucace mhlophe ukuba uMoses wayethobekile.

UMoses akazange acinge kuba nguye kuphela ofanele abe negunya. Wavuya xa uYehova evumela amanye amaSirayeli ukuba abe ngabaprofeti kunye naye. (Numeri 11:24-29) Xa umkhwe wakhe wamcebisa ukuba anike amanye amadoda omnye womsebenzi wakhe, uMoses wathobeka waza walamkela elo cebiso. (Eksodus 18:13-24) Xa kwakusondele ukuba afe, uMoses wacela uYehova ukuba onyule umntu owayeza kungena ezihlangwini zakhe nangona wayesenamandla. Xa uYehova wakhetha uYoshuwa, uMoses wamxhasa ngamandla akhe onke lo mfana de wacenga nabantu ukuba balandele uYoshuwa ukuya kwiLizwe Lesithembiso. (Numeri 27:15-18; Duteronomi 31:3-6; 34:7) UMoses wayeziva ewongiwe ngokuthunywa ukuba akhokele amaSirayeli. Kodwa akazange acinge ukuba igunya lakhe libaluleke ngaphezu kwempilo-ntle yabanye.

YINTONI THINA ESINOKUYIFUNDA?

Masingaze sivumele isikhundla esiphezulu, igunya okanye ubuchule bethu busize entloko. Khumbula: Ukuba sifuna ukusetyenziswa nguYehova, sifanele sithobeke ngaphezu kokuba sinobuchule. (1 Samuweli 15:17) Xa sithobeke ngokwenene, siya kusoloko sizama ukusebenzisa eli cebiso leBhayibhile: “Kholosa ngoYehova ngayo yonke intliziyo yakho, ungayami ngokwakho ukuqonda.”—IMizekeliso 3:5, 6.

Umzekelo kaMoses usifundisa nokuba asifanele sicinge ukuba sibalulekile ngenxa yokuba sinegunya.

Ngaba kuyasinceda ukuxelisa umzekelo kaMoses wokuthobeka? Ngokuqinisekileyo! Xa sithobeke ngokwenene, senza abantu esiphila nabo bonwabe, nto leyo ebenza basithande. Okona kubaluleke nangakumbi kukuba siya kuthandwa nguYehova, uThixo wethu othobekileyo. (INdumiso 18:35) “UThixo ubachasile abo banekratshi, kodwa ubanika ububele obungasifanelanga abo bathobekileyo.” (1 Petros 5:5) Esi sesona sizathu sifanele sisenze sifune ukuxelisa uMoses!