UABHELI wayebukele umhlambi wakhe wezimvu usidla kumadlelo angasendulini. Mhlawumbi waphakamisa amehlo akhe waza wondela mgama apho kwakumana kusithi letshe ilitha elibomvu. Wayesazi ukuba elo litha lelekrele elibumlilorha elalijikeleza ukuze lithintele abantu bangangeni kumyezo wase-Eden. Loo myezo wawukhe walikhaya labazali bakhe, kodwa ngoku, bona kunye nenzala yabo babengavumelekanga ukuphinda bangene. Khawube nomfanekiso-ngqondweni ka-Abheli ebethwa yiloo mpepho imyoli yasemva kwemini njengoko ephakamisela amehlo akhe phezulu aze acamngce ngoMdali wakhe. Ngaba abantu babeya kuze baphinde baxolelaniswe noThixo? Ayikho into eyayifunwa nguAbheli ngaphezu kwaleyo.

UAbheli uthetha nawe namhlanje. Uyamva? Usenokuthi yintsomi emini leyo. Phofu naloo Abheli, unyana wesibini ka-Adam wafa kudala. Akunakufumana nesuntswana eli lethambo lakhe, kuba kaloku sele kuziinkulungwane ezingama-60 wafayo. IBhayibhile ithi abafi: “Abazi nto konke konke.” (INtshumayeli 9:5, 10) Ngaphezu koko, naseBhayibhileni akukho kwamazwi kuthiwa ngaka-Abheli. Ngoko, unokuthetha njani nathi?

Umpostile uPawulos waphefumlelwa ukuba athi ngoAbheli: “Ngalo, nangona wafayo, usathetha.” (Hebhere 11:4) Yintoni le kuthiwa uthetha ngayo uAbheli? Lukholo. UAbheli wayengumntu wokuqala ukuba nolu phawu lubalulekileyo. UAbheli wayenokholo kangangokuba umzekelo wakhe usaphila, kuba sisawusebenzisa nanamhlanje. Ukuba siyafunda kukholo lwakhe size sixelise umzekelo wakhe, kuya kuba ngathi ibali lika-Abheli lithetha nathi ngqo.

Ekubeni kungathethwa nto ingako ngoAbheli eBhayibhileni, yintoni esinokuyifunda kuye ngokholo? Makhe sibone.

UKUKHULA XA KWAKUKHO ABANTU ABAMBALWA EMHLABENI

UAbheli wazalwa kungekudala nje emva kokuba kudalwe abantu. UYesu wathi uAbheli wayephila “ekusekweni kwehlabathi.” (Luka 11:50, 51) Kuyabonakala ukuba uYesu wayebhekisela kubantu abanethemba lokuxolelwa izono. Nangona uAbheli wayengumntu wesine emhlabeni, kubonakala ngathi wayengumntu wokuqala uThixo awambona enokuxolelwa. * Kuyacaca ukuba uAbheli lo wayeyintyatyambo phakathi kwameva.

Nangona ihlabathi laliselitsha, abantu bakhawuleza baba phantsi kwelifu elimnyama. Kusenokwenzeka ukuba abazali baka-Abheli, uAdam noEva babebahle yaye bekhuthele. Kodwa ke badlala ngobomi babo ibe nabo babeyazi loo nto. Babekade befezekile yaye benethuba lokuphila ngonaphakade. Kodwa ke bavukela uYehova uThixo baza bagxothwa kwikhaya labo elaliyiParadesi entle kumyezo wase-Eden. Ngokubeka iziqu zabo kuqala kunayo nantoni na enye, kunokuba bacingele inzala yabo, baphulukana nokufezeka kunye nobomi obungunaphakade.—Genesis 2:15–3:24.

 Ubomi buka-Adam noEva baqalisa ukuba nzima emva kokuba begxothiwe emyezweni. Sekunjalo, xa kwazalwa unyana wabo wokuqala bamthiya igama elithi Kayin, elithetha ukuthi “Into Evelisiweyo,” yaye uEva wathi: “Ndivelise umntu ngoncedo lukaYehova.” La mazwi abonisa ukuba kusenokwenzeka ukuba wayecinga ngesithembiso esenziwa nguYehova emyezweni, sokuba mfazi uthile wayeza kuzala “imbewu” eyayiza kutshabalalisa lowo wayelukuhle uAdam noEva. (Genesis 3:15; 4:1) Ngaba bethu uEva wayecinga ukuba ungulo mfazi kuprofetwe ngaye, aze uKayin yena abe kanti uyile ‘mbewu’ ithenjisiweyo?

Ukuba wayecinga njalo, wayeziqaba ngentshongw’ emehlweni. Ngaphezu koko, ukuba yena noAdam bahlohla uKayin ngobu buxoki njengoko ekhula, ngokuqinisekileyo bamenza wanekratshi. Ethubeni uEva wazala unyana wesibini, kodwa ke asiva ukuba wamtyibela ngezincomo ezinjalo. Bamthiya igama elinguAbheli ekusenokwenzeka ukuba lithetha ukuthi “Umphunga” okanye “Amampunge.” (Genesis 4:2) Ngaba igama abamthiya lona lalibonisa ukuba akukho nto ingako bayilindele kuye, ngokungathi elona themba labo likuKayin? Asinakutsho.

Bazali, ininzi into eninokuyifunda kuAdam noEva. Izinto enizithetha ebantwaneni benu zinokubenza babe nekratshi namabhongo baze bazingce. Kwelinye icala, ninokubafundisa ukuthanda uYehova uThixo baze babe nobuhlobo naye. Okubuhlungu kukuba uAdam noEva abazange bakwazi ukuyenza le nto. Sekunjalo, lalisekho ithemba ngenzala yabo.

UABHELI WABA NOKHOLO—NJANI?

Njengoko la makhwenkwe mabini ayekhula, kusenokwenzeka ukuba uAdam wawafundisa umsebenzi ukuze akwazi ukondla intsapho. UKayin waba ngumlimi; uAbheli yena waba ngumalusi.

Noko ke, uAbheli wenza eyona nto ibalulekileyo. Njengoko ixesha lalihamba waba nokholo—uphawu oluhle awabhala ngalo kamva uPawulos. Khawufan’ ucinge nje! UAbheli wayengenamntu wayenokufunda kuye ukuba nokholo. Ngoko ke, kwenzeka njani ukuba abe nokholo kuYehova? Makhe sithethe ngezinto ezintathu ekusenokwenzeka ukuba zamnceda.

Indalo kaYehova.

Yinyaniso ukuba uYehova wayewuqalekisile umhlaba ukuze ukhule inkunzane nameva awayesenza kube nzima ukuwulima. Sekunjalo, kwahluma ukutya okwaneleyo kokondla intsapho ka-Abheli. Enye into, izilwanyana kuquka iintaka neentlanzi zazingaqalekiswanga; kwakunjalo nangeentaba, amachibi, imilambo, iilwandle, isibhakabhaka, amafu, ilanga, inyanga kunye neenkwenkwezi. UAbheli wayengqongwe bubungqina bokuba uYehova uThixo odale ezi zinto unothando, ulumkile yaye ulungile. (Roma 1:20) Ukucamngca ngezi zinto kwamenza wanokholo.

Ngokuqinisekileyo uAbheli wayekhe achithe ixesha ecinga ngoMdali wakhe. Khawube nomfanekiso wakhe aluse umhlambi wakhe. Umalusi kwakufuneka ahambe imigama emide. Kwakufuneka akhokele  imihlambi iqabele iinduli, yehlis’ iintlambo ize iwele imilambo—akhangele amadlelo aluhlaza, amaqula anamanzi kunye nekhusi. Kuzo zonke izidalwa zikaThixo, izimvu zibonakala zizezona zisizelekayo, ngokungathi zadalelwa ukuba zixhomekeke emntwini ukuze azikhusele. Ngaba uAbheli wayeyiqonda into yokuba naye udinga ukukhokelwa, ukukhuselwa nokunyanyekelwa ngumntu olumke nonamandla ngaphezu kwakhe nawuphi na umntu? Sinokuqiniseka ukuba waphalaza imbilini yakhe emthandazweni ngezi zinto, nto leyo eyamenza waba nokholo.

Ukubuka indalo kwanceda uAbheli waba nokholo olomeleleyo lokuba kukho uMdali onothando

Izithembiso zikaYehova.

Kusenokwenzeka ukuba uAdam noEva babaxelela oonyana babo isizathu sokuba bagxothwe emyezweni wase-Eden. Ngenxa yoko, zininzi izinto awayenokucamngca ngazo uAbheli.

UYehova wayethe umhlaba uza kuqalekiswa. UAbheli wayibona inkunzane nameva ekwakuthiwe aza kuntshula. UYehova wayethe uEva uza kudliwa ziintlungu xa ekhulelwe naxa ezala. Njengoko abantakwabo noodadewabo babezalwa, ngokuqinisekileyo uAbheli wabubona ubunyani baloo mazwi. UYehova wayesazi ukuba uEva uza kufuna uAdam amthande aze amhoye ngendlela egqithiseleyo, ukanti uAdam yena wayeza kumgagamela uEva. Nakweli tyeli, awazange awe phantsi amazwi kaYehova. Kuzo zonke ezi zihlandlo, uAbheli wakubona ukuthembeka nokunyanisa kwamazwi kaYehova. Ngenxa yoko, uAbheli wayenezizathu ezivakalayo zokuba nokholo kwisithembiso sikaThixo ‘sembewu’ eyayiza kulungisa umonakalo owaqala e-Eden.—Genesis 3:15-19.

Abakhonzi bakaYehova.

Ngexesha lakhe, uAbheli wayengenamntu anokujonga kuye njengomzekelo, kodwa yayingengobantu kuphela izidalwa ezikrelekrele emhlabeni ngelo xesha. Xa uAdam noEva bagxothwayo emyezweni, uYehova waqinisekisa ukuba akukho mntu uphinda angene kuloo Paradesi. Ngenxa yoko, uYehova wabeka iingelosi zodidi oluphezulu ezibizwa ngokuba ziikherubhi esangweni kunye nekrele lomlilo elijikelezayo.—Genesis 3:24.

Khawube nombono ka-Abheli oselula ebona ezo kherubhi. Kufanele ukuba zazingamadoda omeleleyo kuloo mizimba yazo yenyama. Kusenokwenzeka ukuba lalisoyikeka nelaa ‘krele’ lomlilo lalijikeleza. Njengoko uAbheli ekhula, ngaba wakha wathi xa ejonga emyezweni wafika iikherubhi zingekho kuba ziye zakruquka kukuma apho? Akunjalo. Nangona zazinokuhamba xa zifuna, kwaqengqeleka amashumi ngamashumi eminyaka ezi ngelosi zomeleleyo zimi apho. Ngenxa yoko, uAbheli wafunda ukuba bakho nabanye abakhonzi bakaYehova uThixo abathembekileyo. Nangona intsapho ka-Abheli ingazange inyaniseke, ezo kherubhi zazingumzekelo omhle wokunyaniseka nokuthobela uYehova. Ngokuqinisekileyo umzekelo wazo walomeleza ukholo lwakhe.

Ngalo lonke ixesha ephila, uAbheli wabona ukuba iikherubhi zithembekile kwaye ziyamthobela uYehova

Lomelela ngakumbi ukholo luka-Abheli xa wayecamngca ngendalo kaYehova, izithembiso zakhe kunye nomzekelo wabakhonzi bakhe. Sinokufunda okuthile kumzekelo wakhe, akunjalo? Siqinisekile ukuba kuya kulukhuthaza ulutsha ukwazi ukuba lunako ukuba nokholo kuYehova uThixo, enoba amanye amalungu entsapho enza ntoni. Indalo kaYehova, iBhayibhile kunye nemizekelo emininzi yabantu abanokholo inokusinceda sibe nokholo olomeleleyo.

IDINI LIKA-ABHELI—ISIZATHU SOKUBA LALIBALASELE

Njengoko uAbheli wayesiya esiba nokholo olungakumbi, wafuna ukubonisa uYehova indlela amthanda ngayo. Kodwa yintoni umntu oluthuli awayenokuyinika uMdali wezulu nomhlaba? Ngokuqinisekileyo uThixo wayengadingi zipho okanye uncedo lwabantu. Ekuhambeni kwexesha, uAbheli waqonda inyaniso ebalulekileyo: Wayenokumvuyisa uYehova xa enikela ngeyona nto yakhe ixabisekileyo, ingakumbi xa eqhutywa ziinjongo ezintle.

Ngoko uAbheli walungiselela ukunikela ngenye yezimvu zakhe. Wakhetha eyona ityetyisiweyo nelizibulo waza wanikela ngeyona nyama yayo intle. NoKayin wanikela ngesivuno ukuze afumane iintsikelelo kuThixo. Kodwa izizathu zakhe zazingafani nezika-Abheli. Le nto yacaca gca xa la madoda eza neminikelo yawo.

UAbheli wenza umbingelelo enokholo; uKayin wayengenakholo

Kusenokwenzeka ukuba aba nyana baka-Adam benza izibingelelo baza babasa nomlilo wokutshisa  iminikelo yabo, kwindawo ababeza kubonwa kuyo ziikherubhi ezazikuphela kwabameli bakaYehova emhlabeni ngelo xesha. UYehova waphendula! Sifunda oku: ‘UYehova wambabala uAbheli nomnikelo wakhe’. (Genesis 4:4) Eli bali leBhayibhile alisichazeli ukuba uThixo wabonakalisa njani ukuba wamkela wuphi umnikelo. Kodwa kwakutheni ukuze akholiswe nguAbheli?

Ngaba kwakungenxa yomnikelo wakhe? UAbheli wanikela ngesilwanyana esiphilayo, ephalaza igazi laso. Ngaba wayeliqonda ixabiso lomnikelo wakhe? Kwiinkulungwane ezininzi emva kwexesha lika-Abheli, uThixo wasebenzisa umnikelo wemvu engenasiphako njengomfuziselo wedini loNyana wakhe ofezekileyo, “imvana kaThixo” egazi layo laliza kuphalala. (Yohane 1:29; Eksodus 12:5-7) Noko ke, asiqinisekanga ukuba uAbheli wayeyiqonda indlela awayeseza kusetyenziswa ngayo amadini.

Kodwa ke nantsi into esiyaziyo: UAbheli wanikela ngeyona nto yakhe ixabisekileyo. UYehova akazange akholiswe nje leli lidini, kodwa wakholiswa nanguAbheli. UAbheli wenza umnikelo kuYehova kuba emthanda yaye enokholo.

Kwakwahlukile ngoKayin, kuba uYehova “akazange ambabale uKayin nomnikelo wakhe.” (Genesis 4:5) Yayingengomnikelo wakhe lo wawunengxaki; kuba kamva uMthetho kaThixo wabavumela abantu ukuba banikele ngezityalo. (Levitikus 6:14, 15) Kodwa iBhayibhile ithi “imisebenzi yakhe [uKayin] yayingendawo.” (1 Yohane 3:12) Kuyabonakala ukuba uKayin wayefana nabantu abanininzi namhlanje, abacinga ukuba uThixo uqhathwa nje yimbonakalo yangaphandle. Ukungabi nalukholo nokungamthandi kwakhe uYehova kwakhawuleza kwabonakala kwizinto awazenzayo.

Xa uKayin wabona ukuba uYehova akakholiswa nguye, ngaba wazimisela ukufunda kumzekelo ka-Abheli? Hayi. Kunoko waqalisa ukumthiy’ egazini umntakwabo. UYehova wayibona into eyayisentliziyweni kaKayin waza wazama ukumlungisa. Wamlumkisa uKayin esithi izinto azicingayo ziza kumenza awele esonweni, waza wathi naye ‘unokuphakanyiswa’ ukuba utshintsha iindlela zakhe.—Genesis 4:6, 7.

UKayin akazange amphulaphule uThixo. Kunoko, wacela umninawa wakhe, owayengenalo nofifi lwenkohlakalo eyayicingwa ngumkhuluwa wakhe, ukuba akhe amkhaphe baye edlelweni. Ukufika kwabo apho, uKayin wamhlasela uAbheli waza wambulala. (Genesis 4:8) Ngaloo ndlela, uAbheli waba ngumntu wokuqala ukubulawa ngenxa yonqulo lwakhe. Wafa, kodwa ibali lakhe lisaphila unanamhla oku.

Igazi likaAbheli kwakungathi liyakhala kuYehova uThixo limcela ukuba aliphindezele. UThixo wamohlwaya uKayin ngenxa yobungendawo bakhe. (Genesis 4:9-12) Okubaluleke nangakumbi kukuba nathi sisafunda kukholo luka-Abheli. UAbheli akazange aphile xesha lide xa ethelekiswa nabantu bexesha lakhe—mhlawumbi waphila kangangenkulungwane nje enye—kodwa ke walisebenzisa kakuhle ixesha awaliphilayo. Wafa esazi ukuba uyathandwa nguYise wasezulwini uYehova. (Hebhere 11:4) Sinokuqiniseka ukuba uyakhunjulwa nguYehova yaye ulindele ukuvuselwa kwiparadesi esemhlabeni. (Yohane 5:28, 29) Ngaba uza kumbona apho? Uya kumbona ukuba uyaphulaphula njengoko uAbheli ethetha uze uxelise umzekelo wokholo lwakhe.

^ isiqe. 8 Igama elithi ‘ukusekwa kwehlabathi’ linento yokwenza nokuphosa phantsi imbewu, nto leyo ebonisa ukuveliswa kwenzala. Ngoko kuyabonakala ukuba linento yokwenza nenzala yokuqala yabantu. Kwakutheni ukuze uYesu anxulumanise uAbheli ‘nokusekwa kwehlabathi’, ekubeni inguKayin owazalwa kuqala? UKayin wamvukela ngabom uYehova uThixo ngezigqibo nangezenzo zakhe. Njengabazali bakhe, kubonakala ngathi naye akazukuvuswa okanye axolelwe.