“Hlalani nisenza oku nindikhumbula.”—LUKA 22:19.

Isizathu sokuba abanye bebhiyozela iKrismesi.

Abanye bathi “kungenxa kaYesu lento kukho iKrismesi.” Babhiyozela iKrismesi kuba bekhumbula ukuzalwa kwakhe.

Kutheni ilucelomngeni nje le nto kwabanye?

Umculo odumileyo odla ngokudlalwa ngexesha leKrismesi nezithethe zayo azinanto yakwenza noYesu Kristu. Izigidi zabantu ezibhiyozayo ngeli xesha lonyaka azikholelwa kuYesu; abanye abakholelwa nokuba ukho kwaukubakho loo Yesu. Kwezoshishino, eli xesha lonyaka iba lithuba lokuthengisa kunokuba kukhunjulwe uYesu.

Yiyiphi imigaqo yeBhayibhile enokunceda?

‘UNyana womntu weza . . . nokuze anikele ngomphefumlo wakhe ube yintlawulelo ngenxa yabaninzi.’ (Marko 10:45) UYesu wathetha la mazwi acatshulwe ekuqaleni kweli nqaku, kungekhona ngomhla wokuzalwa kwakhe kodwa kubusuku obungaphambi kokuba afe. Ngobo busuku, wasungula isikhumbuzo esingenabugocigoci sokufa kwakhe. Kodwa, kwakutheni ukuze uYesu afune abalandeli bakhe bakhumbule ukufa kwakhe kunokuzalwa kwakhe? Kungenxa yokuba idini lentlawulelo likaYesu linika abantu abathobekileyo ithuba lokufumana ubomi obungunaphakade. IBhayibhile ithi: “Kuba umvuzo isono esiwuhlawulayo kukufa, kodwa isipho uThixo asinikayo bubomi obungunaphakade ngoKristu Yesu iNkosi yethu.” (Roma 6:23) Ngenxa yoko, nyaka ngamnye abalandeli bakaYesu bamkhumbula kungekhona njengemveku engenakuzenzela nto, kodwa ‘njengomsindisi wehlabathi.’—Yohane 4:42.

‘UKristu wabandezeleka ngenxa yenu, enishiya nomzekelo, ukuze nilandele emanyathelweni akhe ngokusondeleyo.’ (1 Petros 2:21) Ukuze umhlonele yaye umkhumbule uYesu, umele ufunde ngomzekelo awawumiselayo njengendoda efezekileyo nekrelekrele. Kwakhona, camngca ngendlela uYesu awabonisa ngayo imfesane, umonde nenkalipho xa kwafuneka enze okulungileyo uze ukhangele amathuba anokuvela onokumxelisa ngawo.

“Ubukumkani behlabathi buthe baba bubukumkani beNkosi yethu nobukaKristu wayo, yaye iya kulawula njengokumkani ngonaphakade kanaphakade.” (ISityhilelo 11:15) Xa ukhumbula uYesu Kristu, zibuze ukuba wenza ntoni ngoku. Ulawula njengoKumkani wasezulwini. ILizwi likaThixo laprofeta lathi ngokuphathelele uYesu: “Uya kuzigweba izisweli ngobulungisa, abohlwaye ngokuthe tye abo balulamileyo bomhlaba.” (Isaya 11:4) Iimpawu ezinomtsalane ngolo hlobo, azinakuba zezosana kodwa zezoMlawuli onamandla.