NgoJuni 14, 2007, iOfisi yePosi yase-Estonia yakhupha isitampu sesikhumbuzo, esiboniswe ekunene. Xa sasikhululwa, kwenziwa esi saziso: “Esi sitampu senziwe ngenjongo yokukhumbula amaxhoba awafa kwimbubhiso eyaqhambuka e-Estonia ngemihla kaStalin.” Phakathi kowe-1941 nowe-1951, amashumi amawaka abantu base-Estonia agxothwa kumakhaya awo nakwelo lizwe.

“IMBALI ayixoki.” Leyo yintetho eyaziwayo e-Estonia, kwaye namanye amazwe anezawo iintetho. Kuyavunywa ukuba asinakuzitshintsha izinto eziye zenzeka kwixesha elidluleyo, kodwa siqinisekile ukuba sinokufunda kwezo ziganeko. UKumkani uSolomon owayesisilumko kuSirayeli wamandulo wathi: “Yonke le nto ndiyibone xa bendiphicotha izinto ezenziwa apha phantsi kwelanga—nditsho into yokuba umntu abe negunya phezu komnye, kube buhlungu kuye.”—INtshumayeli 8:9, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996.

Ubunyaniso bala mazwi eBhayibhile babonakala kumashumi eminyaka eyadlulayo e-Estonia nakweminye imimandla eseMpuma Yurophu. Ulawulo lomntu luzise ukubandezeleka okungathethekiyo kwinyambalala yabantu ababengenzanga nto, abathi bagxothwa kumakhaya abo, baza basasazwa basiwa kwiindawo ezikude okanye bavalelwa kwiinkampu ekwakusetyenzwa kuzo.

Ngokutsho kwabanye ababhali-mbali, bangaphezu kwama-46 000 abemi bela lizwe lincinane abakhutshwa ngetshova phakathi konyaka we-1941 nowe-1951. Uninzi lwabantu lwagxothwa ngenxa yokuba bekwimibutho ethile yezopolitiko kanti abanye ngenxa yohlanga abalulo okanye umgangatho wabo wokuphila. AmaNgqina kaYehova ngawona ayephethelw’ imbengwana ngenxa yeenkolelo zawo.

Abakhonzi BakaThixo Bayahlaselwa

Kuhlolisiso olwakhutshwa yiTartu, iphephandaba laseYunivesithi ngo-2004, umbhali-mbali wachaza oku: “Ukususela ngowe-1948 ukuya kowe-1951, amaNgqina kaYehova angama-72 abanjwa,  kuquka nabantu ababenxulumana nawo. Nangona kunjalo, ukugxothwa kwabantu ngokubanzi ngabasemagunyeni kwaqala ngobusuku bangoAprili 1, 1951, kungekuphela nje kumaPhondo aseBalti kodwa eMoldova, entshona yeUkraine naseBelorussia.”

Ngaphambi kuka-1951, amaNgqina kaYehova e-Estonia ayebanjwa, aze aphekw’ esophulwa ngemibuzo, encinwa aze avalelwe kamva. Injongo eyayiphambili yako konke oku yakukuwatshayela kuthi tu amaNgqina kaYehova e-Estonia.

Umhla ka-Aprili 1, 1951, uyavela kwisitampu ekuthethwe ngaso ngasentla. Inani elingu-382 elikwistampu, linani lamaNgqina kuquka nabantwana abagxothwa ngolo suku. Likwaquka izalamane nabamelwane ababengengomaNgqina. Ebudeni bemini kwaphunywa iphulo kulo lonke elo lizwe kubanjwa abantu. Ngokuhlwa, bonke ababanjwayo—abancinane nabakhulu—bahlohlwa kumakhareji okuthwala izilwanyana baza bathunyelwa eSiberia.

UElla Toom

UElla Toom, * owayeneminyaka engama-25 ubudala ngelo xesha wayeliNgqina likaYehova. Ekhumbula xa wayencinwa uthi: “Ipolisa elalindincina lazama ukundoyikisa laza landinyanzela ukuba ndiyeke ukushumayela. Ngaphambilana landibuza lathi: ‘Usakufuna ukuphila? Okanye ufuna ukufa noThixo wakho kumathafa aseSiberia?’” Noxa kunjalo, uElla waqhubeka ezishumayela ngaphandle koloyiko iindaba ezilungileyo. Wathunyelwa eSiberia, waza kamva wamana etshintshwa asiwe kule inkampu nakuleya phantse kangangeminyaka emithandathu.

Phakathi kwamakhulu awafuduswayo engakhange avele enkundleni yayilibhinqa eliselula, uHiisi Lember, naye owayeliNgqina. Ekhumbula oko kwenzekayo ngoAprili 1, 1951, uthi: “Bafika ezinzulwini zobusuku singabalindelanga, bathi: ‘Ninesiqingatha nje seyure. Pakishani imigodlwana yenu!’” Ebumnyameni uHissi nentwazana yakhe eneminyaka emithandathu ubudala bathathwa basiwa kwisikhululo sikaloliwe. Lo loliwe ukrikrizayo wawumane ucholachola amaNgqina kwizikhululo amisa kuzo. “Saphoswa sonke kwikhareji lokuthwala izilwanyana. Ngethamsanqa, ubulongwe bezilwanyana babomile, kungenjalo kwakuza kuba nzima ukuma kwelo khareji. Yayingathi sizizilwanyana.”

Uhambo olude ngololiwe kangangeeveki ezimbini kwakusesinye nje isihlandlo esimze ntloko umntu. Loo makhareji ayezele emi ngeembambo yaye emdaka. Abantu abadala nabantwana babehlaziswa yaye bethotywa isidima. Abanye bade balila yaye bengafuni nokokutya. Nakuba kwakunjalo, amaNgqina ayesomelezana ecula iingoma zonqulo, esabelana nangokutya. Basiwa “kwindawo yokuhlala esisigxina” kwaye baxelelwa nokuba “abasayi kuphinda babuyele emva.”

UHiisi Lember nentombi yakhe, uMaaja

UHiisi ukhumbula ukuxhaswa kwakhe ngothando ngabazalwana bakhe ebudeni bovavanyo olunzima, uthi: “Kwesinye isikhululo, uloliwe esasihamba ngaye wamisa ecaleni komnye owawunabantu  abasuka eMoldova. Njengoko sasimisile, seva enye indoda ibuza ukuba singoobani yaye siyaphi. Sayichazela ukuba singamaNgqina kaYehova ase-Estonia yaye asazi apho siya khona. AmaNgqina awayekuloliwe waseMoldova akuva oko. Asiphosela ilofu yesonka neziqhamo.” Wongeza ngelithi: “Kungelo xesha ndaye ndaqonda ukuba amaNgqina kaYehova aqokelelwe phantse kuwo wonke ummandla weSoviet Union!”

Amantombazana amabini angamaNgqina, uCorinna nodadewabo omncinane uEne, bohlukaniswa nonina wabo ngaphezu kweminyaka emithandathu. Umama wawo nowayeliNgqina likaYehova, wabanjwa kuqala kunawo waza wathunyelwa kwinkampu ekusetyenzwayo kuyo. Ngobo busuku bangoAprili, la mantombazana mabini athiwa hlasi aya kufakwa kwikhareji likaloliwe. Enombulelo, uCorrina uthi: “Xa sasikuloliwe, elinye iNgqina elalinabantwana ababini leza laza lasiqinisekisa ukuba linokuba njengomama kuthi kwaye sinokuhlala nalo nabantwana balo njengentsapho.”

Kwenzeka ntoni xa bafikayo apho babesisiwa khona? Kusuku olulandelayo emva kokuba sifikile kumaphandle aseSiberia abandayo, kwqalisa ihlazo “lokwenziwa kwabantu amakhoboka.” Amafama asuka kwimimandla ekufutshane eza ezokuzikhethela abo babeza kusebenza ezifama. UCorinna ukhumbula oku: “Saweva exabana odwa, esithi: ‘Hayi mfondini sowunaye wena umqhubi weteletele. Lo ngowam’ okanye athi, ‘Sendibafumene mna ababini abasele bekhulile. Kuza kufuneka nawe uzifumanele.’”

UEne nodadewabo, uCorinna

UCorinna noEne babenesibindi. Bathi kamva: “Umama wethu besimkhumbula kakhulu, hayi indlela ebesikunqwenela ngayo ukuba sezingalweni zakhe ezinothando!” Bevakalelwa ngaloo ndlela, abazange bayeke ukumthemba uYehova bengazange nakanjalo baphulukane noburharha babo. UCorinna wongeza ngokuthi: “Ngandlel ‘ithile, kwakulungile ngomama ukuba angasiboni ngoba maxa wambi sasisebenza phandle engqeleni eqhaqhazelis’ amazinyo singanxibanga ngokufudumeleyo.”

Ngokuqinisekileyo, abantu abamsulwa e-Estonia nakwezinye iindawo baphatheka kabuhlungu ngenkohlakalo, kuquka namaNgqina kaYehova. (Funda ibhokisi enomxholo othi, “Obunjani Bona Ububi.”) Phezu kwako nje ukuphatheka kabuhlungu kwixesha eladlulayo, amaNgqina kaYehova ase-Estonia asaqhubeka eshumayela yaye onwabile.

Ikamva Eliqaqambileyo Ngaphambili

IBhayibhile iyasiqinisekisa ukuba uYehova uThixo ukuthiyile okuphathwa kakubi kwabantu. Ithi: “Ngokuba uyacekiseka kuYehova uThixo wakho wonk’ ubani ozenzayo ezi zinto, wonk’ umenzi wokungekho sikweni.” (Duteronomi 25:16) Nangona uThixo eye wabunyamezela ubungendawo kwixesha elidluleyo, kungekudala uza kubuphelisa ubungendawo nokungekho sesikweni. Umdumisi wathi: “Kusele ithutyana, angabikho ongendawo; uya kuyikhangela indawo yakhe, abe engekho. Kodwa abalulamileyo baya kuwudla ilifa umhlaba, baziyolise ngokugqibeleleyo ngobuninzi boxolo.”—INdumiso 37:10, 11.

Silindelwe likamva eliqaqambileyo! Nangona singenakukutshintsha oko kwenzekayo, kodwa esikwenzayo ngoku kunokusenza sifumane size sinandiphe ikamva elimangalisayo. Sondela kuThixo ukuze uxhamle kwikamva elimangalisayo elinobulungisa.—Isaya 11:9.

^ isiqe. 10 Ibali lobomi likaElla Toom likwiphephancwadi uVukani! ka-Aprili 2006, phepha 20-24.