Eli nqaku libuza imibuzo ekunokwenzeka ukuba ukhe wazibuza yona lize likubonise iimpendulo zalo eBhayibhileni. AmaNgqina kaYehova aya kukuvuyela ukuthetha nawe ngeempendulo zale mibuzo.

1. Kutheni abantu bemdinga urhulumente oza kulawula lonke ihlabathi?

Namhlanje, ehlabathini jikelele abantu baneengxaki. Kwamanye amazwe, abantu abaninzi bangamahlwempu yaye bacinezelwe. Kanti kwamanye abantu abaninzi bazizityebi kakhulu. Ngoko ke, lulawulo olulawula umhlaba wonke olunokukwazi ukwabela bonke abantu izinto ngokulinganayo.—Funda iNtshumayeli 4:1; 8:9.

2. Ngubani onokulawula lonke ihlabathi?

Imbono yokuba kubekho umntu oza kulawula lonke ihlabathi ayamkelwa ngabantu kuba akakho umntu onokuwenza kakuhle lo msebenzi. Akakho umntu onokwamkelwa ngabo bonke abantu. Kwakhona, ngokuqhelekileyo umntu uthi akuphatha aqalise ukulisebenzisa kakubi igunya lakhe. Imbono yokuba uluntu kufuneka lulawulwe nguzwilakhe iyoyikisa.—Funda iMizekeliso 29:2; Yeremiya 10:23.

UYehova uThixo utyumbe uNyana wakhe, uYesu, ukuba alawule lonke uluntu ngonaphakade. (Luka 1:32, 33) UYesu unamava ekubeni wakhe waphila apha emhlabeni. Xa wayelapha emhlabeni, uYesu waphilisa abagulayo, wafundisa nabalulamileyo waza wachitha ixesha ekunye nabantwana. (Marko 1:40-42; 6:34; 10:13-16) Ngenxa yoku, uYesu uyafaneleka njengoMlawuli.—Funda uYohane 1:14.

 3. Eneneni ngaba unokubakho urhulumente olawula umhlaba wonke?

UThixo umisele uNyana wakhe ukuba alawule wonke umhlaba esezulwini. (Daniyeli 7:13, 14) Kanye njengokuba kuye ngafuneki umlawuli abe kwisixeko ngasinye asilawulayo, akuyomfuneko nangoYesu ukuba abesemhlabeni ukuze alawule uluntu.—Funda uMateyu 8:5-9, 13.

Ngaba bonke abantu baza kumamkela uYesu njengoMlawuli? Akunjalo. Ngabantu abathanda okulungileyo kuphela abaza kumamkela. UYehova uza kucoca ngokuthi ashenxise bonke abantu abangamfuniyo uMlawuli ammiseleyo onothando nolilungisa.—Funda uMateyu 25:31-33, 46.

4. Yintoni eza kwenziwa ngulo Mlawuli?

Njengomalusi oqokelela izimvu zakhe, uYesu sele eqalile ukuqokelela abantu abalulamileyo kuzo zonke iintlanga yaye ubafundisa iindlela zikaThixo zothando. (Yohane 10:16; 13:34) Aba bantu bamxhasa ngokungagungqiyo uYesu nobukumkani bakhe. (INdumiso 72:8; Mateyu 4:19, 20) Ehlabathini jikelele, abalawulwa bakaYesu abanyanisekileyo bavakalisa ngokumanyeneyo ukuba unguKumkani.—Funda uMateyu 24:14.

Kungekudala uYesu uza kusebenzisa amandla akhe ukuze akhulule uluntu kulawulo lwabantu olonakeleyo. Uye wakhetha phakathi kwabalandeli bakhe abantu abanyanisekileyo aza kulawula kunye nabo emhlabeni. (Daniyeli 2:44; 7:27) UBukumkani bukaYesu buza kufundisa bonke abantu ngoYehova buze bubuyisele iparadesi eyalahlekayo ekuqaleni kwembali yoluntu.—Funda uIsaya 11:3, 9; Mateyu 19:28.