Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  Novemba 2012

Ubomi Ngamaxesha Okubhalwa KweBhayibhile—UMalusi

Ubomi Ngamaxesha Okubhalwa KweBhayibhile—UMalusi

‘Njengomalusi uya kuwalusa umhlambi wakhe. Ngengalo yakhe uya kuqokelela ndawonye amatakane; uya kuwathwala ngesifuba sakhe.’—ISAYA 40:11.

PHANTSE kuyo yonke iBhayibhile kusoloko kuthethwa ngabelusi, ukususela kwincwadi yokuqala yeGenesis, ukuya kuthi ga kwincwadi yokugqibela, yeSityhilelo. (Genesis 4:2; ISityhilelo 12:5) Amadoda abalaseleyo njengoAbraham, uMoses noKumkani uDavide babengabelusi. Umdumisi uDavide waluchaza kakuhle uxanduva lomalusi okhathalayo. Indumiso enxulunyaniswa noAsafu ithi uDavide ngumalusi wabantu bakaThixo.—INdumiso 78:70-72.

Xa uYesu wayelapha emhlabeni, ukwalusa yayisengumsebenzi obalulekileyo. UYesu wathi yena ‘ungumalusi omhle’ wayedla ngokusebenzisa iimpawu zomalusi olungileyo ukuze afundise izifundo ezibalulekileyo. (Yohane 10:2-4, 11) KwanoYehova uThixo uSomandla ufaniswa ‘nomalusi.’—Isaya 40:10, 11; INdumiso 23:1-4.

Ziziphi izilwanyana awayezalusa? Wawubandakanya ntoni umsebenzi wakhe? Yaye yintoni esinokuyifunda kumalusi?

Izimvu Neebhokhwe

KuSirayeli wamandulo abelusi babesalusa izimvu ezinomsila osixwexwe noboya obungqindilili. Izimvu ezingamaduna zazineempondo ngoxa zona ezizalayo zazingqukuva. Ekubeni ezi zilwanyana zilulamile kwakulula  ukuba zibe ngamaxhoba amarhamncwa asendle.

Abelusi babenyamekela neebhokhwe. Zona zazidla ngokuba mnyama okanye zibe mdaka ngebala. Iindlebe zazo ezingamabhakubhaku nezinde zazihlatywa lula ngameva zize zibambeke nasematyholweni xa zinyuka imimango naxa zisitya amagqabi.

Umalusi wayenoxanduva lokufundisa izimvu neebhokhwe zakhe ukuthobela imiyalelo yakhe. Nakuba, kunjalo umalusi olungileyo wayezinonophela ade azithiye namagama ezaziweva xa zibizwa ngawo.—Yohane 10:14, 16.

Amaxesha Okwalusa

Entwasahlobo, suku ngalunye umalusi wayekhaphela umhlambi wakhe kumadlelo akufutshane nakowabo. Ngeli xesha lonyaka, impahla emfutshane iyazala nto leyo eza kuwandisa umhlambi. Eli yayikwalixesha lokucheba iigusha nelokugcoba.

Abanini bezimvu abanemihlambi emincinane babeyidibanisa baze baqashe umalusi. Abelusi abaqeshiweyo babedume ngokungakhathali behoya eyabo impahla kuphela.—Yohane 10:12, 13.

Emva kokuba kuvuniwe emasimini, umalusi wayebhuqisa. Kwakusithi bakuqalisa ubushushu behlobo, abelusi bayikhaphele ejojweni imihlambi yabo. Kwakuqengqeleka iintsuku, abelusi belala endle, belinde imihlambi yabo kuba befuna ifumane ingca entle. Maxa wambi umalusi wayewuvalela emqolombeni umhlambi wakhe, ukuze awukhusele kwiingcuka nakoodyakalashe. Ukuba kuye kwakhala ingcuka ebusuku umhlambi wawuphakuzela kodwa ilizwi lomalusi laliwenza uzole.

Umalusi wayezibala izimvu ngaphambi kokuba zilale aze ajonge ukuba zisaphilile zonke kusini na. Ekuseni, wayezibiza, zize izimvu zimlandele ukuya emadlelweni. (Yohane 10:3, 4) Emin’ emaqanda umalusi wayesiya kuyiseza amanzi imihlambi yakhe. Xa ephelile amanzi emlanjeni umalusi wayesiya nazo equleni aze azikhelele amanzi.

Xa lisiya ngasekupheleni ixesha lokunqaba kwemvula, umalusi wayewusa kumathafa angaselwandle umhlambi wakhe. Xa kuqalisa iimvula zasebusika ezibandayo, wayebuyela nawo ekhaya. Kungenjalo, imfuyo yakhe yayinokuchanabeka kwimvula  ebandayo, kwisichotho nasekhephini. Ukususela ngoNovemba ukusa entwasahlobo, abelusi babengaphumi nemihlambi yabo.

Ukuxhobela Umsebenzi

Impahla eyayinxitywa ngumalusi yayingenabuceducedu kodwa yayomelele. Yayenzelwe ukumkhusela emvuleni nakumoya obandayo wasebusuku, mhlawumbi wayesembatha ugqothifele abe ngaphantsi enxibe isambatho esingenamikhono. Iimbadada zazimkhusela angahlatywa ngameva nazezinye izinto ezibukhali, aze intloko ayigqume ngesikhafu esenziwe ngelaphu.

Izixhobo zomalusi zazidla ngokuquka ezi zinto zilandelayo: Ingxowa yesikhumba yokuphatha ukutya, okunjengesonka, iminquma, iziqhamo ezomisiweyo netshizi; ibhunguza elifakwe iintsinjana ezibukhali elalinokulingana nemitha ubude; Ibhozo; intonga asimelela ngayo umalusi xa ehamba; intsuba yokugcina amanzi; imvaba yokukha amanzi equleni; isilingi awayegibisela ngaso igusha okanye ibhokhwe eziphumayo emhlambini okanye amarhamncwa asendle azingelayo; nempempe eyenziwe ngengcongolo, awayeziyolisa ngayo okanye ayidlalele umhlambi wakhe.

Ekubeni umalusi wayeyinyamekela imfuyo, yona yayimnika ubisi nenyama. Uboya nesikhumba kwakunaniselwana ngazo kusenziwa impahla nezinye izinto. Uboya bebhokhwe babusenza ilaphu yaye iibhokhwe neegusha kwakusenziwa ngazo amadini.

Umzekelo Wokuxeliswa

Abalusi abafanelekileyo babekhuthele, bethembekile yaye bekhaliphile. Babede babeke esichengeni ubomi babo ukuze bakhusele umhlambi.—1 Samuweli 17:34-36.

Akumangalisi ke ngoko ukuba uYesu nabafundi bakhe basebenzise umalusi njengomzekelo kubaveleli abangamaKristu. (Yohane 21:15-17; IZenzo 20:28) Njengomalusi olungileyo wamaxesha okubhalwa kweBhayibhile namhlanje abaveleli bazama ‘ukuwalusa umhlambi kaThixo abawunyamekelayo, kungengakunyanzelwa, kodwa ngokuzithandela; kungekhona ngokuthanda inzuzo yokunganyaniseki, kodwa ngentumekelelo.’—1 Petros 5:2.