Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IMboniselo  |  Oktobha 2012

 Sondela KuThixo

“UNyangelemihla Wahlala Phantsi”

“UNyangelemihla Wahlala Phantsi”

IBhayibhile ithi: “Akukho mntu umbonileyo uThixo nangaliphi na ixesha.” (Yohane 1:18) Imbonakalo kaThixo izuke kakhulu kangangokuba akukho sidalwa senyama negazi esinokuphila xa siye sambona. (Eksodus 33:20) Noko ke, zikho iimeko apho uYehova aye wabonisa amadoda athile umbono wezinto zasezulwini. Enye yala madoda yayingumprofeti uDaniyeli. Ngokuqinisekileyo oko wakubonayo kwamenza wanentlonelo enzulu ngoYehova, yaye kumele kubenjalo nakuthi. Qaphela indlela uDaniyeli akuchaza ngayo oko akubona embonweni. *Funda uDaniyeli 7: 9,10.

“UNyangelemihla.” Esi sibizo sisetyenziswa nguDaniyeli kuphela, sibhekisela “kubani okhulileyo ngeminyaka.” (Daniyeli 7:9, 13, 22) Mdala kangakanani uYehova? Ekubeni ‘enguKumkani kanaphakade,’ akanasiqalo nasiphelo. (1 Timoti 1:17; Yude 25) Ukuphila kukaThixo ngonaphakade kusiqinisekisa ukuba unobulumko obungasikelwanga mda, kuba iBhayibhile inxulumanisa ubudala nobulumko. (Yobhi 12:12) Noko ke, siyazi ukuba akukho lula ngeengqondo zethu ezisikelwe umda ukuqonda ngokupheleleyo ingcamango yokuphila ngonaphakade. Ngokuqinisekileyo besingena kulindela ukumazi ngokupheleleyo uThixo onobulumko obungako?—Roma 11:33, 34.

Qaphela ukuba uNyangelemihla “wahlala phantsi.” Ngayiphi injongo? Iivesi ezikwakwesi sahluko ziyasintluvisa, xa zisebenzisa amabinzana afana nathi “iNkundla” nelithi “ukugweba.” (Daniyeli 7:10, 22, 26) Ngoko ke, uYehova wayehleli phantsi njengoMgwebi. Ugweba bani? Ugweba iintlanga zomhlaba ezichazwe njengamarhamncwa kumbono ongaphambili kaDaniyeli. * (Daniyeli 7:1-8) UnguMgwebi onjani uYehova?

“Isinxibo sakhe sasimhlophe njengekhephu, neenwele zentloko yakhe zazinjengoboya obucocekileyo.” Umbala omhlophe ufuzisela ubulungisa nokucoceka. Ngokuqhelekileyo, uboya begusha bumhlophe. Ngoko ke, kuxa iinwele zinombala omhlophe apho zidla ngokufaniswa noboya begusha. Ngaba unokuba nomfanekiso ngqondweni wento eyabonwa nguDaniyeli? Yiba nombono woMgwebi oneenwele ezimhlophe mhlawumbi evathe ingubo emhlophe qhwa. La magama asenzela umfanekiso ngqondweni asiqinisekisa ukuba imigwebo kaThixo yeyobulungisa yaye isekelwe kubulumko. UnguMgwebi esinokumthemba nesifanele simnike imbeko.

UnguMgwebi esinokumthemba nesifanele simnike imbeko

“Kwakukho amawaka aliwaka awayelungiselela phambi kwakhe, neshumi lamawaka eliphindwe ngeshumi lamawaka elalimi kanye phambi kwakhe.” Ngobani aba balungiseleli basezulwini? IBhayibhile ithi iingelosi ‘zingabalungiseleli [uThixo] bakhe.’ (INdumiso 104:4) Ezi ngelosi nekunokwenzeka ukuba zingamakhulu ezigidi, zixakekile ‘zisenza ilizwi lakhe nokuthanda kwakhe.’ (INdumiso 103:20, 21) Ngaba oku akungqini ubulumko bukaYehova obungenakulinganiswa nanto? Ngubani omnye ngaphandle kukaYehova obenokukwazi ukugcina umkhosi omkhulu kangaka wamazulu ulungelelene yaye uxakekile usebenza ixesha elide kangaka?

Umbono kaDaniyeli usenza sibe nentembelo kuYehova, uNyangelemihla. Imigwebo yakhe yeyobulungisa yaye nobulumko bakhe bunokuthenjwa. Kutheni ungafundi indlela onokusondela ngayo kuThixo olumke kangaka?

Izibhalo onokuzifunda ngo-Oktobha:

Daniyeli 4-12Hoseya 1-14

^ isiqe. 3 UDaniyeli akazange abone uqobo lukaThixo. Kunoko, uThixo wamenza wabona imibono. Ekuchazeni oko wakubonayo, uDaniyeli wasebenzisa izafobe nezimntwiso. Ezi zafobe zisinceda simazi uThixo kodwa sifanele sizijonge njengezifuziselayo.

^ isiqe. 5 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngombono kaDaniyeli, funda isahluko se-9 sencwadi ethi Nikela Ingqalelo Kwisiprofeto SikaDaniyeli! epapashwe ngamaNgqina kaYehova.